Nebytový priestor v Košiciach na Popradskej ul. 84/B

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (183 kB)

Stiahnuť

Znalecký posudok (1,40 MB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Iné
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu47 524,32
Najnižšie podanie48 000,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky5 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania18.júl 2022
Čas otvorenia10:30
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, suterén

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľostí:

  •  zapísaný na LV č. 16077, vedenom Okresným úradom Košice, Katastrálnym odborom, okres: Košice II, obec: KOŠICE - ZÁPAD, katastrálne územie: Terasa, a to:
  • nebytový priestor č. 37, na prízemí, vo vchode 84/B, Obytného domu-Popradská 84,84/B,84/C,84/D so súpisným číslom 258 nachádzajúcom sa na parcele reg. „C“ č. 4694/1
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 1690/606400,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemkom: 1690/606400, parcela registra "C" KN s parcelným číslom 4694/1 o výmere 1825 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
  • zapísaný na LV č. 16077, vedenom Okresným úradom Košice, Katastrálnym odborom, okres: Košice II, obec: KOŠICE - ZÁPAD, katastrálne územie: Terasa, a to:
  • nebytový priestor č. 38, na prízemí, vo vchode 84/B, Obytného domu-Popradská 84,84/B,84/C,84/D so súpisným číslom 258 nachádzajúcom sa na parcele reg. „C“ č. 4694/1
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 1690/606400,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemkom: 1690/606400, parcela registra "C" KN s parcelným číslom 4694/1 o výmere 1825 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,

(ďalej len “predmet dražby”).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Popis obytného domu súp. č. 258 na parc. C KN č. 4694/1 ul. Popradská 84,84/B,84/C,84/D, Košice:

Bytový dom panelovej konštrukcie má štyri sekcie a päť nadzemných podlaží. Nehnuteľnosť bola v roku 1967 postavená ako robotnícka ubytovňa pre zamestnancov bývalých Pozemných stavieb Košice pri výstavbe sídliska Terasa. V roku 2007 bola nehnuteľnosť komplexne prestavaná, zrekonštruovaná a preklasifikovaná na bytový dom. Obytný dom súp. č. 258 je postavený na parcele č. 4694/1 v katastrálnom území Terasa, obec Košice - Západ, okr. Košice II. Nebytový priestor č.37 a nebytový priestor č. 38 vo vchode 84/B, sú umiestnené na prízemí obytného domu Popradská 84, 84/B, 84/C, 84/D súp. č. 258 na konci chodby vpravo od hlavného vstupu 84/B. Lokalita v ktorej sa bytový dom nachádza, sídlisko Terasa bolo postavené v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch a neskôr bola zrealizovaná zahusťovacia výstavba. Je to pokojná časť sídliska vystavaná z montovaných betónových plošných panelov podľa typových projektov bytových domov. O nehnuteľnosti je v tejto lokalite zvýšený záujem, ktorý prevyšuje ponuku. Do centra mesta Košice je cca 2 km. TECHNICKÝ STAV: V roku 2007 bol bytový dom zateplený kontaktným zatepľovacím systémom s farebnou povrchovou úpravou, s vymenenou strešnej krytiny, s výmenou spoločných okien, dverí a klampiarskych konštrukcií. Zrealizované boli siete eli NN, vodovodu, kanalizácie, urobené nové omietky a podlahy z keramickej dlažby. Bytový dom má 5 nadzemných podlaží. V 1. nadzemnom podlaží sa nachádza vstupná hala, chodba, pivnice k jednotlivým bytom, elektro rozvodňa, byty a schodisko. Na typickom podlaží sa nachádza dlhá chodba a jednotlivé byty. Bytový dom je napojený na všetky mestské inžinierske siete okrem plynu (eli., vodovod, kanalizácia, teplovod a internet). Prístup k bytovému domu je z ulice Popradská s parkoviskom pred bytovým domom. Bytový dom je vo veľmi dobrom technickom stave vzhľadom na prevedenú kompletnú rekonštrukciu. Životnosť bytového domu je stanovená pre obytné budovy panelové na 80 rokov.

SPOLOČNÉ ČASTI: Základy - základová doska na roštoch. Zvislé nosné konštrukcie - železobetónový prefabrikovaný skelet montovaný z panelov. Obvodový plášť je samonosný zo železobetónových panelov hr. 300 mm a dodatočne zateplený roku 2007. Deliace konštrukcie z panelov na báze plynosilikátov. Vodorovné konštrukcie - železobetónové prefabrikované dosky z panelov hr. 150 mm. Železobetónové prefabrikované schodiská s povrchmi z brúseného terazza, zábradlia kovové s nátermi. Zastrešenie bez krytiny - plocha strecha, opravená v roku 2007 a zateplená. Krytina strechy nová z fólie, urobená v roku 2007. Klampiarske konštrukcie – z pozinkovaného plechu (atiky, rímsy, parapetné plechy, lemovania a pod.). Úpravy vnútorných povrchov - vápenné štukové omietky stien a stropov urobené v roku 2007. Úpravy vonkajších povrchov - omietka na báze umelých látok urobené v roku 2007. Dvere a vráta - v spoločných priestoroch sú osadené prevažne dvere na báze dreva plné v plechových zárubniach, vstupné dvere plastové so zasklením, vymenené v roku 2007. Okná - plastové s izolačným dvojsklom vymenené v roku 2007. Povrchy podláh - v komunikačných priestoroch vyhotovené keramické dlažby. Tepelné izolácie - tepelná izolácia strešnej konštrukcie. Vonkajšie príslušenstvo - pripojenia na technickú infraštruktúru.

SPOLOČNÉ ZARIADENIA: Vykurovanie - teplovodné ústredné, napojenie z centrálnej kotolne, pričom v každom byte sú radiátory. Stúpacie a hlavné rozvody k jednotlivým priestorom sú z oceľových rúr. Elektroinštalácia - rozvodná sústava 3NPE, 230/400, 50 Hz, TN-S. Všetky elektromery bytov sú inštalované v rozvádzačoch pri vchodoch do bytov. Vnútorné rozvody sú realizované v káblových žľaboch, na jednotlivých podlažiach v spoločných priestoroch pod omietkou. Osvetlenie v spoločných priestoroch je nástennými vypínačmi. Bleskozvod - s uzemňovacou sústavou vymenený v roku 2007. Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, hlavné rozvody z oceľových rúr s tepelnou izoláciou. Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie z plastových rúr. Vnútorný plynovod - nezrealizovaný. Ohrev teplej vody centrálny z výmenníkovej stanice. Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, domový telefón) a internet

 

Nebytový priestor č. 37 vo vchode 84/ B

Popis nebytového priestoru č. 37 na prízemí vo vchode 84/B, ul. Popradská, Košice:

Nebytový priestor č. 37 vo vchode 84/B na prízemí, je v osobnom vlastníctve. Jedná sa o priestor s celkovou výmerou 28,89 m2, ktorý je vybavený základným príslušenstvom s ústredným kúrením z centrálneho zdroja. Nebytový priestor je po zmene dispozície, vznikol prepojením dvoch nebytových priestorov a to č. 37 a č. 38, kedy bol zväčšený o jednu miestnosť a zriadené bolo murované hygienické jadro so sprchovacím kútom, umývadlom a WC. Dispozíciu nebytového priestoru č. 37 tvoria: dve priechodné miestnosti a predsieň, kúpeľňa s WC. Nebytový priestor je po kompletnej rekonštrukcií, prevedenej okolo roku 2010, vzhľadom na dostupné poskytnuté informácie. Kúpeľňa ma murovaný sprchovací kút, keramické umývadlo a priestor pre WC. Vodovodné batérie a WC misa sú demontované. V prvej miestnosti so vstupom z predsiene, bola namontovaná kuchynská linka, ktorá je t.č. už demontovaná. Zostali iba rozvody vody, kanalizácie a elektriny. Podlahy všetkých miestností sú z keramickej dlažby. Omietky sú vápenno cementové hladké s bielou povrchovou maľbou. Keramický obklad je v kúpeľni s WC. Rozvody vody plastové, ležaté rozvody kanalizácie k zariaďovacím predmetom z plastového potrubia. Teplá voda a kúrenie z centrálneho zdroja. Rozvody elektroinštalácie pod omietkou 230 V. Dvere vnútorné drevené plné dyhované v plechovej zárubni v počte 1ks do kúpeľne, vchodové dvere drevené plné drevené dyhové. Okná plastové úzke, vysoké s izolačným dvojsklom s vnútornými žalúziami. Kúrenie ústredné teplovodné, radiátory oceľové panelové. Nebytový priestor je po komplexnej rekonštrukcií v štandardnej kvalite materiálov v danom čase rekonštrukcie. Pri vymenených prvkoch bytového domu a nebytového priestoru sa uvažuje s úpravou koeficientu vplyvu vybavenia kv. Pri výpočte opotrebenia je použitá analytická metóda vzhľadom na vykonané úpravy a rekonštrukciu bytového domu, jeho spoločných častí a priestorov a rekonštrukciu nebytového priestoru. Popis príslušenstva, spoločných častí a zariadení bytového domu súp. č. 258:

Spoločné časti domu sú najmä: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť. Spoločné zariadenia domu sú najmä: výťahy, kočikárne, sušiarne, práčovne, STA, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické a plynové domové prípojky aj keď sú umiestnené mimo domu

 

Nebytový priestor č. 38 vo vchode 84/B

Popis nebytového priestoru č. 38 na prízemí vo vchode 84/B, ul. Popradská, Košice:

Nebytový priestor č. 38 vo vchode 84/B na prízemí, na konci chodby je v osobnom vlastníctve. Jedná sa o skladový priestor, malých rozmerov, s celkovou výmerou 3,60 m2, ktorý nie je vybavený žiadnym príslušenstvom, je bez elektriny, vody a kanalizácie, a bez vykurovania. Priestor nemá okno, je bez denného svetla. Tento skladový priestor vznikol odčlenením z pôvodného väčšieho priestoru č. 38, ktorý tvorila jedna veľká miestnosť. Táto miestnosť bola po zmene dispozície pripojená k vedľajšiemu nebytovému priestoru č. 37/84 B a zostatková odčlenená murovaná časť o výmere 3,60 m2 teraz tvorí nebytový priestor č. 38/84 B. Podlaha je z keramickej dlažby. Vstupné dvere sú drevené dyhové plné v bielom prevedení. Ďalšie vybavenie nebytový priestor nemá. Nebytový priestor je po rekonštrukcií v štandardnej kvalite materiálov v danom čase rekonštrukcie, domurovaná časť je bez omietky. Pri vymenených prvkoch bytového domu a nebytového priestoru, sa uvažuje s úpravou koeficientu vplyvu vybavenia kv. Pri výpočte opotrebenia je použitá analytická metóda vzhľadom na vykonané úpravy a rekonštrukciu bytového domu, jeho spoločných častí a priestorov a rekonštrukciu nebytového priestoru. Zistené bolo, že po zmene dispozície nebytového priestoru č. 37/84B a č. 38/84B nebola prevedená zmena spoluvlastníckych podielov priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, príslušenstva a spoluvlastnícky podiel k pozemku a nebola prevedená zmena účelu využitia. V katastri nehnuteľnosti v LV č. 16077 sú evidované nebytové priestory č. 37/84 B a 38/84 B ako dva rovnako veľké a rovnocenné nebytové priestory s rovnakým spoluvlastníckym podielom vo veľkosti 1690/606400.

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

Identifikácia pozemku: Podľa LV č. 16077

Predmetom je pozemok registra C-KN s parc. č. 4694/1, ležiaci v katastrálnom území Terasa, obce: Košice - Západ, okres: Košice II, polohou nachádzajúci sa na sídlisku Terasa, v jeho okrajovej časti, v zastavanom území mesta Košice. Celková výmera pozemku je 1825 m2. Spoluvlastnícky podiel k pozemku je 2 x 1690/606400. Výmera vlastníkovho pozemku je 10,18 m2. Pozemok je zastavaný obytným domom súp. č. 258, na ulici Popradská 84, 84B, 84C, 84D. Pozemky s možnosťou napojenia na inžinierske siete - na vodovod, kanalizáciu, NN a internet, okrem plynu. Negatívne účinky okolia na pozemky neboli zistené. Pozemky sú nezatienené a neohrozené chemickými výparmi.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 28.06.2022 o 14.00 hod.

  Obhliadka 2: 29.06.2022 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 03012022,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu