Bývalý poľnohospodársky areál v obci Nová Dedina

TOP ponuka
Druh ponukyAktuálna dražba, Iné
LokalitaNitrianský kraj
Ohodnotenie predmetu131 000,-
Najnižšie podanie131 000,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky30 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania27.marec 2018
Čas otvorenia12:30
Miesto konaniaSalónik reštaurácie Hotela Lev, prízemie, Ul. Čsl. armády 2, 934 01 Levice

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností:

 • zapísaný na LV č. 156 vedenom Okresným úradom Levice – katastrálny odbor, okres: Levice, Obec: Nová Dedina katastrálne územie: Gondovo, ako:
 • stavby
  • kravín pre 194 ks HD, nachádzajúci sa na parcele č. 1038/30, súp. č. 629,
  • na kravín, nachádzajúci sa na parcele č. 1038/7, bez súp. č.

Právny vzťah k parcelám, na ktorých ležia stavby nie je evidovaný na liste vlastníctva.

 • zapísaný na LV č. 914 vedenom Okresným úradom Levice – katastrálny odbor, okres: Levice, Obec: Nová Dedina katastrálne územie: Gondovo, ako:
 • stavby
  •  na skládku obilia LIPP 4000t – Gondovo, nachádzajúci sa na parcele č. 1038/28, súp. č. 626,
  •  na sklad obilia, nachádzajúci sa na parcele č. 1038/24, bez súp. č.,
  •  na senník, nachádzajúci sa na parcele č. 1038/26, bez súp. č.,

Právny vzťah k parcelám, na ktorých ležia stavby nie je evidovaný na liste vlastníctva.

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby: Ohodnocované nehnuteľnosti sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Nová Dedina v katastrálnom území Gondovo. Stavby sú súčasťou bývalého poľnohospodárskeho areálu. Lokalita, v ktorej sa nachádza areál s ohodnocovanými stavbami je umiestnená v severovýchodnej, úplne okrajovej časti obce, v blízkosti štátnej cesty III. triedy číslo 1578. Právny vzťah k pozemkom, nachádzajúcim sa pod ohodnocovanými stavbami nie je evidovaný na liste vlastníctva. Okolité pozemky sú takmer rovinaté. Je možnosť napojenia na elektrický rozvod.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby: Kravín pre 194 HD s.č. 629 na p.č. 1038/30

Objekt bol postavený v roku 1980 pôvodne pre účel chovu dobytka, má členitý pôdorysný tvar, konštrukčné prvky sú značne poškodené a sčasti odcudzené, dispozične pozostáva z hlavnej miestnosti pre ustajnenie dobytka a prístavieb mliečnice, priestorov na uskladnenie krmiva a steliva a sociálnej časti, základy sú z betónových pásov a pätiek pod piliermi, obvodové steny a priečky sú murované z plnej pálenej tehly, piliere sú oceľové, krov je z priehradových oceľových väzníkov, strecha je zateplená z vnútornej strany heraklitovými doskami, krytina je z pozinkovaného plechu na doskovaní, strecha je značne poškodená, dažďové žľaby sú sčasti plastové, zvody boli odcudzené, oplechovanie parapetov je pozinkovaným plechom, vonkajšie omietky sú vápennocementové sčasti poškodené a neukončené, vnútorné omietky sú vápenné, v sociálnych priestoroch je keramický obklad a keramická dlažba, podlahy sú prevažne betónové monolitické, okná sú drevené zdvojené, vonkajšie dvere a vráta sú drevené latkové dvojkrídlové, vnútorné dvere drevené hladké, rozvody vody, elektroinštalácie a bleskozvod boli zničené, technická údržba stavby je zanedbaná.

Kravín bez s.č. na p.č. 1038/7

Objekt bol postavený v roku 1980 pôvodne pre účel chovu dobytka, má členitý pôdorysný tvar, konštrukčné prvky sú značne poškodené a sčasti odcudzené, dispozične pozostáva z haly pre ustajnenie dobytka, priestor na uskladnenie krmiva a steliva a sociálnej časti, základy sú z betónových pásov, steny murované z plnej pálenej tehly, krov je drevený zložitý s vikiermi, krytina škridlová, vonkajšie omietky sú vápennocementové, vnútorné omietky vápenné, podlahy sú betónové monolitické, okná oceľové jednoduché, dvere prevažne drevené latkové dvojkrídlové, zavedená bola svetelná a motorická elektroinštalácia a vyhotovený bleskozvod, rozvody sú zdevastované, technická údržba stavby je nadmieru zanedbaná.

Skládka obilia LIPP 4000t-Gondovo s.č. 626 na p.č. 1038/28

Objekt bol postavený v roku 1991 pôvodne pre účel skladovania obilia, má obdĺžnikový pôdorysný tvar, dispozične pozostáva zo skladovacieho priestoru, základy sú z betónových pásov a pätiek pod stĺpmi, konštrukčný systém je železobetónový skeletový montovaný, obvodový plášť tvoria pórobetónové stenové panely, krov tvoria betónové prefabrikované väzníky, do ktorých sú uchytené oceľové väzníky, v miestach uložených väzníkov sú vybudované betónové prefabrikované piliere, na strešnej konštrukcii sú prefabrikované kazetové dielce, krytina je plechová, na viacerých miestach poškodená, vyhotovené sú dažďové žľaby a zvody, z jednej pozdĺžnej strany je realizované presvetlenie haly plastovými vlnitými profilmi, strop nie je vybudovaný, podlaha je betónová monolitická s podlahovými plechovými roštami nad vetracími priečnymi rigolmi s elektrickými ventilátormi v bočnej strane stavby, vráta z jednej strany sú plechové dvojkrídlové otváravé, vráta z druhej strany sú posuvné z pozinkovaného plechu, elektrické rozvody sú zničené, bleskozvod je vyhotovený, technická údržba stavby je čiastočne zanedbaná.

Sklad obilia bez s.č. na p.č. 1038/24

Objekt bol postavený v roku 1977 pôvodne pre účel skladovania obilia, má členitý pôdorysný tvar, dispozične pozostáva z haly pre uskladnenie a samostatného priestoru pre technológiu, základy sú z betónových pásov a pätiek pod piliermi, nosná konštrukcia je zo stien murovaných z plnej pálenej tehly a z oceľových pilierov, štítová stena z južnej strany je staticky poškodená, krov tvoria oceľové priehradové väzníky, krytina je z trapézového pozinkovaného plechu, vonkajšie omietky sú vápennocementové sčasti poškodené, vnútorné omietky vápenné sčasti poškodené, strop nie je vybudovaný, podlahy sú betónové monolitické, okná oceľové jednoduché, vráta plechové dvojkrídlové, elektrické rozvody sú značne poškodené a nefunkčné, bleskozvod je vyhotovený, technická údržba stavby je zanedbaná.

Senník bez s.č. na p.č. 1038/26

Objekt bol postavený v roku 1993 pôvodne pre účel skladovania prevažne slamy a sena, má obdĺžnikový pôdorysný tvar, dispozične pozostáva zo skladovacieho priestoru, základy sú z betónových pásov, steny sú murované z plnej pálenej tehly, murivo je značne zavlhnuté, nad murovanou stenou je vybudovaná konštrukcia z oceľových stĺpov s obvodovým plášťom z pozinkovaného plechu, ktorého časť cca 1/3 bola odcudzená, krov tvoria oceľové priehradové väzníky, krytina je z trapézového pozinkovaného plechu, časť dažďových žľabov a zvodov z pozinkovaného plechu je odcudzená, vonkajšie omietky sú vápennocementové sčasti poškodené a sčasti nevyhotovené, vnútorné omietky sú vápenné sčasti poškodené a sčasti nevyhotovené, strop nie je vybudovaný, podlaha je betónová monolitická, z jednej strany sú vráta plechové dvojkrídlové, z druhej strany sú vráta odcudzené, elektrické rozvody sú odstránené, bleskozvod je sčasti poškodený, technická údržba stavby je zanedbaná.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 08.03.2018 o 13.00 hod.

 Obhliadka 2: 09.03.2018 o 11.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK 35 1111 0000 0012 9900 0009 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., VS: 01382017,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. 

S profesionálmi to má cenu