UPUSTENÉ OD DRAŽBY Bioplynová stanica Zemplínska Teplica

TOP ponuka
Stiahnuť

Znalecký posudok (8,34 MB)

Stiahnuť

Znalecký posudok (474 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (435 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Iné
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu2 147 450,-
Najnižšie podanie2 147 450,-
Minimálne prihodenie1 000,-
Výška zábezpeky45 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania26.september 2019
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

  1. Predmetom dražby je súbor nehnuteľností a hnuteľných vecí (STROJOVÉ  ZARIADENIA a ELEKTROTECHNICKÉ  ZARIADENIA):

  2. nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Zemplínska Teplica, obec  Zemplínska Teplica, okres Trebišov :

 

-        zapísané na liste vlastníctva č. 1264, vedeným Okresným úradom Trebišov, katastrálny odbor:

 

a)     pozemok (parcela registra „C“)

parc. č. 1084/65, o výmere 493 m², druh pozemku: Ostatná plocha

parc. č. 1084/66, o výmere 674 m², druh pozemku: Ostatná plocha

parc. č. 1084/72, o výmere 7995 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/73, o výmere 415 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/75, o výmere 1764 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/77, o výmere 147 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/78, o výmere 198 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/79, o výmere 311 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/80, o výmere 7 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/81, o výmere 15 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/82, o výmere 8 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/83, o výmere 18 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/84, o výmere 66 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/86, o výmere 402 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/88, o výmere 403 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/89, o výmere 402 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/90, o výmere 1046 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/92, o výmere 1181 m², druh pozemku: Ostatná plocha

parc. č. 1084/96, o výmere 4 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,

 

b)     stavba:

Súpisné číslo             na parcele číslo            Druh stavby     Popis stavby

521                            1084/72            18                    SO 04-kanalizácia

521                            1084/72            23                    SO 06-vodovod

a preložka vodovodu

521                            1084/72            2                      SO 11-sadové úpravy

521                            1084/75            18                    SO 08-spevnené plochy

521                            1084/77            2                      SO 12-zberná nádrž

521                            1084/78            18                    SO 01-budova kogenerácie

521                            1084/79            18                    SO 01-budova kogenerácie

521                            1084/80            18                    SO 01-budova kogenerácie

521                            1084/81            18                    SO 01-budova kogenerácie

521                            1084/81            18                    SO 07-trafostanica a trasa VN

521                            1084/82            18                    SO 01-budova kogenerácie

521                            1084/83            18                    SO 01-budova kogenerácie

521                            1084/84            18                    SO 05-mostová váha

521                            1084/86            18                    SO 03-fermentory

521                            1084/88            18                    SO 03-fermentory

521                            1084/89            18                    SO 03-fermentory

521                            1084/90            18                    SO 02-koncový sklad

521                            1084/92            2                      SO 10-silážne žľaby

521                            1084/96            18                    SO 01-budova kogenerácie

 

-        zapísané na liste vlastníctva č. 1125, vedeným Okresným úradom Trebišov, katastrálny odbor:

 

a)     pozemok (parcela registra „C“):

parc. č. 1084/68, o výmere 3052 m², druh pozemku: Ostatná plocha

parc. č. 1084/74, o výmere 89 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/76, o výmere 393 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/85, o výmere 84 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/87, o výmere 401 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/91, o výmere 124 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 1084/93, o výmere 1139 m², druh pozemku: Ostatná plocha

parc. č. 1084/94, o výmere 1120 m², druh pozemku: Ostatná plocha

parc. č. 1084/95, o výmere 1064 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

 

b)     pozemok (parcela registra „E“) :

parc. č. 2854/16, o výmere 8722 m², druh pozemku: Orná pôda

parc. č. 2854/48, o výmere 880 m², druh pozemku: Orná pôda

 

c)      stavba:

Súpisné číslo             na parcele číslo            Druh stavby     Popis stavby

521                            1084/76            18                    SO 08-spevnené plochy

521                             1084/85            18                    SO 03-fermentory

521                            1084/87            18                    SO 03-fermentory

521                            1084/91            18                    SO 03-fermentory

521                            1084/93            2                      SO 10-silážne žľaby

521                            1084/94            2                      SO 10-silážne žľaby

521                            1084/95            2                      SO 10-silážne žľaby

 

           

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: Plot: SO 09 - Oplotenie parc.č. 1084/72, Vonkajšia úprava: SO 05 Mostová váha č.s. 521 na parc.1084/84, Vonkajšia úprava: SO 01 Základy pod horák prebytočného plynu, parc.č.1084/96, Vonkajšia úprava: SO 01 Základy pod technológiu, parc.č.1084/80, Vonkajšia úprava: SO 01 Základy pod technológiu, parc.č.1084/82, Vonkajšia úprava: SO 01 Základy pod technológiu, parc.č.1084/83, Vonkajšia úprava: SO 02 Koncový sklad, č.s. 521, parc.č.1084/90,

Vonkajšia úprava: SO 03 Fermentory, č.s. 521, parc.č. 1084/85, /86, /87, /88, / 89/ a /91, Vonkajšia úprava: SO 04 Kanalizácia silážna, parc.č. 1084/72, Vonkajšia úprava: SO 04 Kanalizácia splašková, parc.č. 1084/72, Vonkajšia úprava: SO 04 Kanalizácia - prečerpávacia šachta, parc.č. 1084/72, Vonkajšia úprava: SO 04 Kanalizácia dažďová do DN 200 mm, parc.č. 1084/72, Vonkajšia úprava: SO 04 Kanalizácia - žumpa, parc.č. 1084/72, Vonkajšia úprava: SO 04 Kanalizačné šachty, parc.č. 1084/72, Vonkajšia úprava: SO 04 Kanalizácia dažďová do DN 300 mm, parc.č. 1084/72, Vonkajšia úprava: SO 04 Kanalizačné drenáže, parc.č. 084/72, Vonkajšia úprava: SO 04 Požiarna a retenčná nádrž, č.s. 521, parc.č. 1084/77, Vonkajšia úprava: SO 06 Vodovod DN 100 mm, parc.č. 1084/72, Vonkajšia úprava: SO 06 Vodovod DN 32 mm, parc.č. 1084/72

Vonkajšia úprava: SO 07 Prípojka VN 22kV, Vonkajšia úprava: SO 07 Kiosková trafostanica ARK-TS 600 - kiosk, č.s. 521, parc.č. 1084/81, Vonkajšia úprava: SO 08 Komunikácie asfaltové, parc.č. 1084/75, Vonkajšia úprava: SO 08 Komunikácie betónové, parc.č. 1084/76, Vonkajšia úprava: SO 08 Komunikácie - chodníky, parc.č. 1084/72, Vonkajšia úprava: SO 10 Silážne žľaby, č.s. 521, parc.č. 1084/92, /93, /94, /95, Vonkajšia úprava: SO 10 Silážne žľaby - komunikácia, parc.č. 1084/72, Vonkajšia úprava: SO 12 Zberná nádrž, č.s. 521, parc.č. 1084/85.

 

(ďalej aj „Nehnuteľnosť 1“ ).

 

 

2.    hnuteľné veci:

 

STROJOVÉ  ZARIADENIA

 

I.

PRIMÁRNY FERMENTOR 1,2

1

MIEŠADLÁ

2

PLYNOFIKÁCIA

3

VYKUROVANIE

4

VZDUCHOTLAKOVÁ SÚSTAVA

II.

SEKUNDÁRNY FERMENTOR 1,2

5

MIEŠADLÁ

6

PLYNOFIKÁCIA

7

VYKUROVANIE

8

VZDUCHOTLAKOVÁ SÚSTAVA

9

VODOVOD

III.

KONCOVÝ SKLAD OTVORENÝ

10

MIEŠADLÁ

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 09.09.2019 o 15.00 hod.

Obhliadka 2: 17.09.2019 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0622019, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu