Administratívno-prevádzková budova

TOP ponuka
Druh ponukyAktuálna dražba, Podnikateľský objekt
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu594 000,-
Najnižšie podanie594 000,-
Minimálne prihodenie500,-
Výška zábezpeky40 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania28.február 2018
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 719 vedenom Okresným úradom Košice – katastrálny odbor, okres: Košice II, obec: Košice – Západ, katastrálne územie: Terasa, a to:

  • stavba so súpisným číslom 1874, nachádzajúca sa na parcele č. 4299/7, administratívna budova,

právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1874 je evidovaný na LV č. 15098;

  • pozemok parcela „C“ KN č. 4299/11 vo výmere 1209 m2, Zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcela „C“ KN č. 4299/13 vo výmere 522 m2, Zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcela „C“ KN č. 4299/14 vo výmere 358 m2, Zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len “predmet dražby”).

Príslušenstvom je: plot a vstupná brána zo západnej strany z ulice, plot z východnej strany z nádvoria, kanalizačná prípojka, vodomerná šachta v budove, elektrická prípojka, spevnená plocha s povrchom asfaltovým, spevnená plocha z betónovej dlažby, oporné múriky – kvetináče.

 

Opis predmetu dražby: Ohodnocovaná je administratívno-prevádzková budova "Dispečing" (ďalej len budova) súp. č. 1874, nachádzajúca sa na ulici Československého odboja č. 5 v krajskom meste Košice a súbor pozemkov parc. č. 4299/11 o výmere 1209 m2, parc. č. 4299/13 o výmere 522 m2 a parc. č. 4299/14 o výmere 385 m2. Budova je samostatne stojací objekt postavená na pozemkoch parc. KN č. 4299/7 (cudzí pozemok) a parc. KN č. 4299/13 (vlastný pozemok). Nehnuteľnosti sú evidované na LV č. 719, situované v okrese Košice II, v zastavanom území obce Košice - Západ, k. ú. Terasa, v polohe obytnej a rekreačnej v bezprostrednom okolí s individuálnou výstavbou rodinných domov s dvormi a záhradami, záhradkárskych chát so záhradami, v tesnej blízkosti vodárenského zariadenia. Budova sa nachádza v areáli vodárenského zariadenia a postavená bola ako jedna z objektov vodohospodárskeho diela v rámci stavby "Drienovec - Košice, predĺženie gravitačného radu, skupinový vodovod 2. stavba", skolaudovaná a daná do užívania bola v roku 1987.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby: Popisné a geodetické údaje katastra nehnuteľností sú čiastočne v súlade so zisteným skutočným stavom podľa obhliadky. Právna dokumentácia evidencie hlavnej stavby nie je v súlade so skutkovým stavom. Predmetná stavba budovy súp. č. 1874 evidovaná na LV č. 719 leží podľa výpisu z LV na parc. č. 4299/7. Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1874 je evidovaný na LV č. 15089. V skutočnosti stavba súp. č. 1874 leží z časti na pozemku parc. č. 4299/7 a z časti aj na predmetnom pozemku parc. č. 4299/13.

Druh stavby súp. č. 1874 v zmysle evidencie katastra nehnuteľností nezodpovedá skutočnosti, nakoľko na LV č. 719 je vedená ako Druh stavby: 18 – budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávacia stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiareň odpadových vôd a iné) a v skutočnosti sa jedná o druh stavby 15 – administratívno- prevádzkovú budovu.

Popis stavby súp. č. 1874 v zmysle evidencie katastra nehnuteľností na LV č. 719 zodpovedá skutočnosti, nakoľko sa jedná o administratívno-prevádzkovú budovu.

Stavba súp. č. 1874, ktorá leží v skutočnosti na pozemkoch parc. č. 4299/7 a parc. č. 4299/13 je zakreslená na katastrálnej mape pričom tvarovo a rozmerovo zodpovedá skutočnosti. Právny vzťah k parcele č. 4299/7 na ktorej leží stavba 1874 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 15098 (vlastník Slovenská republika). V skutočnosti na parcele č. 4299/7, leží len časť predmetnej stavby súp. č. 1874, ostatná časť stavby leží na parcele č. 4299/13. Právny vzťah k parcele č. 4299/13 na ktorej leží časť stavby 1874 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 719 (vlastník Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice).

Predmetné pozemky parc. č. 4299/11, 4299/13 a 4299/14 sú zakreslené na katastrálnej mape a sú evidované na LV č. 719.

Druh pozemkov a spôsob využívania týchto pozemkov v zmysle evidencie katastra zodpovedá skutočnosti, okrem spôsobu využívania pozemku parc. č. 4299/13, kde je na liste vlastníctva uvedený spôsob využívania tohto pozemku ako 17 - pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom a v skutočnosti je na pozemku parc. č. 4299/13 postavená časť predmetnej budovy Dispečingu, ktorá je označená súpisným číslom 1874.

Prístup do areálu a k predmetným nehnuteľnostiam je zo západnej strany priamo z verejného priestranstva z pozemku parc. č. 4298, o výmere 532 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, spôsob využívania pozemku 7 - lúky, a tiež z pozemku parc. č. 4297/5 o výmere 1681 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, spôsob využívania pozemku 22 - na ktorom je postavená inžinierska stavba - miestna komunikácia, obidva prístupové pozemky sú evidované na LV č. 15038, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Košice, na ktorých je v súčasnosti situovaná časť inžinierskej stavby prístupovej spevnenej verejnej komunikácie, ktorá sprístupňuje predmetné nehnuteľnosti.

Ostatné pozemky a stavby evidované na LV č. 719 a tiež časti podzemných inžinierskych sietí (rozvod kanalizácie, plynovodu, elektrickej energie NN a VN káble z transformačnej stanice) situované na predmetnom pozemku dvora parc. č. 4299/11, nie sú predmetom ohodnotenia a nie sú ani predmetom dražby.

 

Situovanie a účel využitia stavby:

Okolie budovy je upravené, rovinaté, prístup k budove je po spevnenej asfaltovej ploche situovanej na predmetnom pozemku parc. č. 4299/14 a tiež zo spevnenej plochy dvora z predmetného pozemku parc. č. 4299/11. Prístup na predmetný pozemok parc. č. 4299/14 je priamo z verejného priestranstva z miestnej komunikácie zo západnej strany z ulice Československého odboja z pozemku parc. č. 4298 a v severnej časti z parc. č. 4297/5, ktoré sú v súčasnosti voľne prístupné verejnosti bez obmedzenia. Dvor z východnej strany pri budove slúži aj ako odstavná plocha na parkovanie osobných automobilov. Predmetný pozemok parc. č. 4299/11 je zo západnej strany a z časti z východnej strany oplotený.

Predmetná budova bola po kolaudácii až do súčasnosti účelovo využívaná na administratívno-prevádzkové účely so sociálnym zázemím ako budova dispečingu súčasným vlastníkom Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., Komenského 50, Košice.

 

Dispozičné riešenie stavby:

Budova nie je podpivničená, má 2 nadzemné podlažia. Podlažia sú navzájom prepojené jedným vnútorným dvojramenným železobetónovým schodiskom situovaným vo vstupnej hale. Do budovy je hlavný vstup zo západnej strany z úrovne upraveného terénu na 1.NP do priestoru zádveria - m. č. 34. Budova je sprístupnená aj z dvora z východnej strany z úrovne upraveného terénu taktiež vstupom na 1.NP do priestoru chodby - m. č. 38. Vstup do budovy je taktiež samostatný do priestorov garáží sprístupnený z dvora zo severnej strany štyrmi vrátami.

Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádza zádverie, vstupná hala so schodiskovým komunikačným priestorom s dvojramenným schodiskom s medzipodestou, v severnej časti budovy vľavo od hlavného vstupu sa nachádzajú samostatné priestory garáží, miestnosť skladu, dielňa, jedna šatňa a miestnosť umyvárne s WC a miestnosť pre upratovačky sprístupnené z chodby. V južnej časti budovy vpravo od hlavného vstupu sa nachádza miestnosť elektro rozvodne - m. č. 41, vrátnica, spojovacia chodba, kotolňa, 6 miestností šatní, a miestností sociálnych zariadení s umyvárňami. Miestnosti sociálnych zriadení a umyvárne č. 7 a 8 sú po stavebnej úprave s vykonanými udržiavacími prácami v roku 2005.

Na 2. nadzemnom podlaží, ktoré je sprístupnené vnútorným schodiskom sa nachádza spojovacia chodba, schodiskový priestor, 12 samostatných miestností kancelárií, 3 miestností šatní, 1 kancelária s kuchynkou, miestnosť skladu s predsienkou č. 21, sociálne zariadenia muži a ženy a samostatný sklad sprístupnený z chodby.

Technický popis stavby zistený pri obhliadke súdnym znalcom zo dňa 20.12.2017:

Budova je založená na základových železobetónových pätkách zo staveništných železobetónových prefabrikátoch pod nosnými stĺpmi, pod obvodovými stenami sú základové pásy z monolitického prostého betónu. Budova je s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. V niektorých častiach budovy na 1.NP sa prejavuje na vnútorných stenách dlhodobá vlhkosť pravdepodobne vzlínaním vody od základov resp. únik z vodovodných alebo kanalizačných potrubí vedených v stenách.

Zvislou nosnou konštrukciou objektu je montovaný prefabrikovaný železobetónový skelet typu Priemstav Bratislava z dielcov tyčových, skelet s nosnými piliermi 50/50 cm. Objekt je konštrukčne riešený ako trojtrakt v priečnom smere v osových rozmeroch 6,0 m + 3,0 m + 6,0 m bez konzoly. V pozdĺžnom smere v osovom module 7 polí x 6,00 m.

Obvodový plášť na 1.NP aj 2.NP je pôvodný realizovaný s pórobetónových siporexových obvodových dielcov rozmerov 600 cm x 60 cm x 25 cm (hrúbka). Obvodový plášť bol v roku 2005 dodatočne zateplený kontaktným zatepľovacím systémom z expandovaného polystyrénu EPS hr. 70 mm lepený a kotvený tanierovými hmoždinkami, s armovaciou sklotextilnou mriežkou do stierky - konštrukcia naviac s povrchovou úpravou omietkou na báze umelých látok silikátovou.

V interiéry sú realizované pôvodné priečky murované z pálenej tehly hr. 150 cm rozdeľujúce dispozične jednotlivé vnútorné priestory.

Stropy sú na obidvoch podlažiach železobetónové montované s rovným podhľadom.

Pôvodný strešný plášť bol tvorený plochou strechou s príslušnými izoláciami. V roku 2005 bol pôvodný strešný plášť rekonštruovaný a plochá strecha bola nahradená strechou šikmou, tvarom strechy sedlovou s valbami so strešnou krytinou z lakoplastovaného pozinkovaného plechu. Nosná konštrukcia strechy je z drevených krokiev uložených na oceľových nosných rámových konštrukciách zvarovaných zo subtílnych jaklových uzavretých profilov rozmiestnených v pravidelných rozostupoch (znalcovi bol podstrešný priestor - povala pri obhliadke sprístupnený).

Klampiarske konštrukcie úplné strechy, okapový systém a vonkajšie parapety pri oknách z pozinkovného lakoplastovaného plechu vymenené v roku 2005 pri obnove fasády objektu a rekonštrukcii strechy.

Úprava vnútorných povrchov stien a stropov prevažne z vápenných omietok s maľbou, na chodbách náter sokla olejovou farbou, na 1.NP sa prejavuje na stene na spojovacej chodbe, vo WC muži - m. č. 5, v šatni - m. č. 9, v dielni m. č. 45, v garáži a pod. vlhkosť s poškodením omietky a náterov. V miestnostiach na 1.NP (vstupná hala, chodba) a na 2. NP (v južnej časti chodby, m. č. 13, 14) je pôvodný znížený FEAL kazetový podhľad miestami poškodený, v miestnostiach kancelárií na 2.NP (m. č. 19, 20, 22) je novo realizovaný znížený sadrokartónový kazetový podhľad.

Úprava vonkajších povrchov obvodových stien je obnovená povrchovou úpravou omietkou na báze umelých látok silikátovou v roku 2005.

Vnútorné keramické obklady stien sú realizované len v miestnostiach sociálnych hygienických zariadení WC a umyvárňach. Na 1.NP v sociálnych hygienických zariadeniach mužov a žien a umyvárni (m. č. 7, 8) a na 2.NP v sociálnych hygienických zariadeniach mužov a žien (m. č. 28, 29) je vyhotovený keramický obklad stien a spŕch do výšky 2,10 m od podlahy realizovaný v roku 2005 pri stavebných úpravách týchto priestorov. V ostatných sociálnych hygienických zariadeniach a umyvárňach je pôvodný keramický obklad stien 15 x 15 cm do výšky 1,60 m z roku 1987, na 2.NP v kuchynke (m. č. 16) za dvojdrezom je keramický obklad stien, v kancelárii (m. č. 18) za umývadlom je keramický obklad steny poškodený.

Vnútorné schodisko sa v budove nachádza jedno situované vo vstupnej hale, schodisko je železobetónové monolitické dvojramenné s medzipodestou s povrchom schodiskových stupňov z PVC podlahovej krytiny, na medzipodeste pôvodná keramická dlažba 10 cm x 10 cm, ochranné zábradlie kovové s výplňou z drôtoskla.

Dvere vnútorné interiérové do jednotlivých miestností sú prevažne pôvodné hladké plné aj so zasklením na báze dreva šírky 90 cm, 80 cm, 60 cm, v niektoré v sociálnych zariadeniach boli vymenené v rámci udržiavacích prác v roku 2005, osadené sú v kovových zárubniach. Dvere vnútorné uzatvárajúce chodby na 1.NP a na 2.NP v počte 3 ks, vrátnicu a zádverie sú pôvodné hliníkové so zasklením osadené v zasklených stenách. Vonkajšie hlavné vstupné dvere sú dvojkrídlové plastové s izolačným dvojsklom osadené v zasklenej stene, zadné vstupné dvere sú dvojkrídlové plastové plné, z kotolne jednokrídlové plastové s izolačným dvojsklom, 4 ks garážové vráta sú vysúvacie plné s elektronickým ovládaním. Všetky vonkajšie dvere a vráta boli vymenené v roku 2005.

Všetky pôvodné okná na budove boli vymenené za plastové s izolačným dvojsklom v roku 2005 pri realizácii dodatočného zateplenia obvodového plášťa.

Povrchové úpravy podláh v budove sú prevažne pôvodné, niektoré v rámci udržiavacích prác boli počas užívania vymenené. Na 1.NP (zádverie, vstupný vestibul, umyváreň prístupná z m. č. 4, m. č. 5, 6 a umyváreň m. č. 12) na 2.NP (spojovacia chodba) je pôvodná keramická dlažba 10 cm x 10 cm v miestami nevyhovujúcom technickom stave, lokálne chýbajúce dlaždice, ktoré sú po svojej životnosti, opotrebované užívaním. Na 1.NP (spojovacia chodba a šatne) na 2.NP (južná časť chodby, šatne a kancelárie) je pôvodná povlaková podlaha z nášľapnej vrstvy PVC. Na 2.NP (kancelárie č. 19, 20) je plávajúca laminátová podlaha. Na 1.NP (sociálne hygienické zariadenia, ktoré sú po stavebnej úprave m. č. 7, 8 a šatni č. 9) a na 2.NP (sociálne hygienické zariadenia, ktoré sú po stavebnej úprave m. č. 28, 29 a kancelárie č. 22 a m. č. 21) je podlaha z keramickej dlažby realizovanej v roku 2005. V miestnosti garáži a kotolni je betónová podlaha.

Vykurovanie je vlastné zabezpečené z miestnosti vlastnej kotolne, ktorej technológia, vybavenie a rozvody ÚK z oceľových rúr s tepelnou izoláciou boli v roku 2001 vymenené. Vykurovanie v budove je teplovodným rozvodom vedeným voľne pod stropom 1.NP od zdroja tepla umiestneného v kotolni z pôvodných oceľových rúr na obidvoch podlažiach zabezpečené radiátormi prevažne pôvodnými rebrovými liatinovými s uzatváracími hornými ventilmi. Na 2.NP v kuchyni a na 1.NP v šatni m. č. 9 a WC muži m. č. 8 sú panelové plechové radiátory, na 1.NP v m č. 2, 3, 10 sú registre. Zdrojom vykurovania sú 2 plynové kotle umiestnené v miestnosti kotolne na 1. NP. Jeden novší plynový kotol (modrý) zn. BUDERUS LOGANO G (rok výroby 2001) bol zabudovaný a do užívania daný v roku 2001 pri obnove technológií a rozvodov v miestnosti kotolne. Druhý starší plynový kotol (sivý) - záložný zn. E1, HORÁK DZ 80-1C (rok výroby 1986) bol do užívania daný v roku 1987 pri prvotnej výstavbe budovy. V kotolni je umiestnená aj tlaková nádoba. Zdrojom prípravy teplej úžitkovej vody sú obidva uvedené kotle ÚK, umiestnené v kotolni a tiež elektrický zásobníkový ohrievač vody zn. VIESSMANN VITOCEL 100-V s objemom 500 litrov z roku 2007. Plyn je do budovy zavedený domovou prípojku zemného plynu umiestnenou na pozemku parc. č. 4299/11 vstupujúcou do budovy z východnej strany pod podlahou do miestnosti č. 1 s umiestnením merača spotreby zemného plynu.

Elektroinštalácia je svetelná aj motorická, vnútorné rozvody elektroinštalácie sú v celom objekte pôvodné z roku 1987. Svietidlá sú v budove prevažne pôvodné nástropné jednotrubicové neónové, v novších sadrokartónových kazetových podhľadoch zabudované kazetové žiarivkové svietidlá. Prípojka elektroinštalácie je zemná vedená od merača spotreby el. energie osadenom na oplotení zo západnej strany po hlavný rozvádzač umiestnený v miestnosti vrátnice. Vedľa vrátnice je miestnosť elektrorozvodne tiež s vybavením rozvodných skríň. Rozvodné elektrické skrine sú situované aj v miestnosti vrátnice a sú pôvodné s pôvodným vybavením.

Objekt je opatrený novou bleskozvodovou sústavou s uzemnením, zvislé rozvody bleskozvodu sú vedené pod zatepľovacím systémom pod omietkou v miestach osadenia revíznych skriniek. Bleskozvod bol realizovaný v roku 2005 pri realizácii dodatočného zateplenia obvodového plášťa.

Vnútorný zvislý rozvod studenej a teplej vody je v stenách pod omietkou z pôvodných pozinkovaných rúr na 1.NP a na 2.NP v miestnostiach sociálnych zariadení, kotolne a na 2.NP v miestnosti kuchyne a kancelárie č. 18 z roku 1987. V stavebne upravovaných miestnostiach sociálnych zariadení na 1.NP a na 2.NP boli vnútorné rozvody studenej a teplej vody od stúpacích vedení a pripojovacie potrubia k jednotlivým zariaďovacím predmetom vymenené a realizované z plastových rúr v roku 2005. V miestnosti kotolne boli vymenené rozvody studenej vody a TÚV za plastové s tepelnou izoláciou vedené voľne v priestore v roku 2007. Studená voda je do budovy privedená z verejného rozvodu vody zo západnej strany z ulice Československého odboja podzemnou prípojkou z pozinkovanej rúry 2", ktorá do objektu vstupuje cez základ v mieste miestnosti šatne č. 10 na 1.NP do vodomernej šachty, ktorá je umiestnená pod podlahou v uvedenej miestnosti. V tejto vodomernej šachte je umiestnený hlavný uzáver vody a taktiež merač spotreby studenej vody.

Vnútorná zvislá a ležatá kanalizácia je z pôvodných liatinových alebo z AZC rúr realizovaná v roku 1987. V stavebne upravovaných miestnostiach sociálnych zariadení na 1.NP a na 2.NP bol vnútorný rozvod pripojovacích potrubí od zariaďovacích predmetov ku stúpacím rozvodom vymenený a realizovaný z PVC rúr v roku 2005.

Vnútorný rozvod plynu je realizovaný len na 1.NP v miestnosti plynovej kotolni ku kotlom z roku 2001 a je privedený z miestnosti č. 1, kde sú osadené aj plynové hodiny (merač spotreby zemného plynu), v ostatnej časti budovy rozvod plynu nie je realizovaný.

V miestnosti na 2.NP, kde je zriadená čajová kuchynka sa nachádza plechový smaltovaný kuchynský dvojdrez, ktorý je značne poškodený po svojej životnosti a 1 ks vodovodná batéria stojanková zmiešavacia.

V sociálnych hygienických zariadeniach a WC sa nachádza nasledujúce vnútorné vybavenie a zariaďovacie predmety a to:

Na 1.NP vpravo od hlavného vstupu, v južnej časti budovy, v umyvárni sprístupnenej zo šatne č. 4 sa nachádzajú pôvodné 2 ks umývadlá keramické, 2 ks vodovodná batéria obyčajná nástenná, 1 ks murovaný sprchovací kút s vodovodnou batériou obyčajnou so sprchou nástennou a podlahová vpusť. V miestnostiach WC muži (m. č. 5, 6) sa nachádzajú pôvodný 1 ks pisoár, 1 ks záchodová misa s hornou nádržou. V miestnostiach WC ženy (m. č. 7) sa nachádzajú 1 ks umývadlo keramické, 1 ks vodovodná batéria zmiešavacia stojanková, 1 ks záchodová misa combi, ktoré boli vymenené v roku 2005. V miestnostiach WC muži a umyvárni (m. č. 8) sa nachádzajú 4 ks umývadlo keramické, 4 ks vodovodná batéria zmiešavacia stojanková, 3 ks murovaný sprchovací kút s plastovými zástenami, 3 ks vodovodná batéria so sprchou zmiešavacia nástenná, 3 ks záchodová misa combi, 2 ks pisoár, ktoré boli realizované v roku 2005.

Na 1.NP vľavo od hlavného vstupu, v severnej časti budovy, v umyvárni a WC (m. č. 12) sa nachádzajú pôvodné 1 ks umývadlo keramické, 1 ks vodovodná batéria obyčajná nástenná, 1 ks murovaný sprchovací kút, 1 ks vodovodná batéria so sprchou zmiešavacia nástenná a podlahová vpusť, 1 ks záchodová misa s hornou nádržou V miestnosti pre upratovačku je jedna pôvodná výlevka smaltovaná a 1 ks vodovodná batéria obyčajná nástenná len na SV.

Na 2.NP v miestnostiach WC ženy a umyvárni (m. č. 28) na nachádzajú 2 ks umývadlo keramické, 2 ks vodovodná batéria zmiešavacia stojanková, 1 ks murovaný sprchovací kút a podlahová vpusť v samostatnej miestnosti, 1 ks vodovodná batéria bez sprchy zmiešavacia nástenná, 2 ks záchodová misa combi, ktoré boli realizované v roku 2005 /viď. foto č. 51, 52, 53, 54/. V miestnostiach WC muži (m. č. 29) na nachádzajú 2 ks umývadlo keramické, 2 ks vodovodná batéria zmiešavacia stojanková, 2 ks záchodová misa combi, 2 ks pisoár, ktoré boli realizované v roku 2005. V kancelárii (m. č. 18) sa nachádza 1 ks umývadlo keramické, 1 ks vodovodná batéria zmiešavacia nástenná.

Objekt je napojený na verejné inžinierske siete a to mestský verejný rozvod studenej vody, verejnú kanalizáciu, elektrickú energiu 220/380 V a zemný plyn prípojkami.

V objekte je rozvod internetovej siete, rozvod telekomunikačný. Objekt je zabezpečený kamerovým systémom - konštrukcia naviac.

Orientácia miestností je prevažne na východ a západ.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 12.02.2018 o 14.00 hod.

Obhliadka 2: 13.02.2018 o 10.00 hod.

Obhliadka 3: 14.02.2018 o 13.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 0032018.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu