Administratívna budova so skladovými a výrobnými priestormi v obci Gajary

Stiahnuť

Znalecký posudok (772 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (191 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Iné
LokalitaBratislavský kraj
Ohodnotenie predmetu50 300,-
Najnižšie podanie50 300,-
Minimálne prihodenie1 000,-
Výška zábezpeky15 090,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania8.november 2018
Čas otvorenia11:30
Miesto konaniaPolyfunkčná budova IES s.r.o., Nová Rožňavská 136, 831 04 Bratislava, zasadacia miestnosť na 2.p.

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 2742, vedenom Okresným úradom Malacky, Katastrálny odbor, Obec: Gajary, Katastrálne územie: Gajary a to:

  • pozemok, parcela reg. „C“ parcelné číslo 1632/6, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 950 m2,
  • pozemok, parcela reg. „C“ parcelné číslo 1632/13, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 625 m2,
  • stavba, súp. číslo 38, popis stavby: administratívna budova, postavená na pozemku, parcela reg. „C“ parcelné číslo 1632/6, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 950 m2,

 (ďalej len „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby: Ohodnocované nehnuteľnosti sa nachádzajú v južnej úplne okrajovej časti obce Gajary, v areáli bývalej Textilanky. Obec Gajary je vzdialená cca 8,3 km severozápadne od centra okresného mesta Malacky a cca 45 km severne od centra Hlavného mesta Bratislava. Ohodnocovaná administratívna budova je postavená na pozemku parcelné číslo 1632/6 v obci Gajary. Je dlhšiu dobu neužívaný, značne poškodený, strešná konštrukcia je premočená, stropy, steny a podlahy sú napadnuté plesňami

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby: AB Gajary s.č. 38 na p.č. 1632/6

Administratívna budova so skladovými a výrobnými priestormi bola vybudovaná ako samostatne stojaci nepodpivničený dvojpodlažný objekt, situovaný v areáli "Textilanka" pri hlavnom vjazde do areálu na ľavej strane, využívaná je od roku 1973. Budova nie je dlhšiu dobu využívaná, je vo veľmi zlom technickom stave, bez rozsiahlej rekonštrukcie nie je možné objekt využívať na účel pre ktorý bol vybudovaný, t.j. skladovanie, výrobu a administratívu.

Základy tvoria betónové pásy a pätky s hydroizoláciou, zvislý nosný systém je železobetónový montovaný skelet s tehlovým murivom a s oceľovo-hliníkovým plášťom, strecha je plochá s krytinou v havarijnom stave, nad vrátnicou je prevažne neporušená plechová krytina, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, stropy sú železobetónové s rovným podhľadom, značne poškodeným zatečením a rozsiahlou plesňou, vonkajšia úprava bočných stien je brizolitová.

Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z vestibulu, resp. vrátnice, chodby so schodiskom do II. NP, sociálno-hygienického zariadenia samostatného pre mužov a samostatného pre ženy, skladov, otvoreného priestoru, resp. haly v stredovej časti a v zadnej časti.

Druhé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z chodby so schodiskovým priestorom, sociálnych zariadení, kancelárií a terasy.

Konštrukčné prvky sú čiastočne poškodené, vnútorné omietky sú vápenné hladké, značne poškodené zatečením a rozsiahlou plesňou, v miestnostiach sociálneho zariadenia je poškodený keramický obklad, schodisko je železobetónové s nášľapnou vrstvou stupňov z poškodeného PVC, vnútorné dvere sú hladké, osadené v oceľových zárubniach, okná sú drevené zdvojené, na prvom nadzemnom podlaží opatrené mrežami, vo vestibule, resp. vrátnici sú oceľové okná a tiež vstupné dvere, podlahy sú z kamennej dlažby, cementových dlaždíc, terazzo dlažby, PVC, v miestnostiach sociálneho zariadenia je poškodená keramická dlažba, vykurovanie je ústredné, nefunkčné poškodením, radiátory sú liatinové, v objekte je rozvod studenej aj teplej vody, kanalizačné rozvody, elektroinštalácia je svetelná aj motorická s porcelánovými poistkami.

Pozemky

Pozemky parcelné číslo 1632/6 a 1632/13 sú zaradené v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Gajary v rovnomennom katastrálnom území. Pozemok parcelné číslo 1632/6 je zastavaný administratívnu budovou a pozemok parcelné číslo 1632/13 tvorí prístup k nehnuteľnosti z bočných strán a úzky pás okolo steny stavby z uličnej strany a z dvornej strany. V mieste, kde sa nachádzajú ohodnocované pozemky je možnosť napojenia na obecný vodovod, elektrický rozvod a rozvod plynu. Ohodnocované pozemky sú rovinaté.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 18.10.2018 o 14.00 hod.

Obhliadka 2: 19.10.2018 o 11.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 0982018.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu