4 - izbový byt v Košiciach na ul. Dvorkinova

Stiahnuť

Znalecký posudok (684 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (208 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu109 000,-
Najnižšie podanie109 000,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky20 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania7.júl 2020
Čas otvorenia11:30
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 11281 vedenom Okresným úradom Košice - Katastrálny odbor, okres: Košice III, obec: KOŠICE - DARGOVSKÝCH HRDINOV, katastrálne územie: Furča, a to:

  • byt č. 2 na prízemí vo vchode 10 bytového domu - Dvorkinova 10,12 so súpisným číslom 762, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 1863,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve: 313/10000,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku, parcele registra „C“ KN s parcelným číslom 1863, s výmerou 545 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo veľkosti 313/10000

 (ďalej len „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Byt č.2 na prízemí bytového domu č.s.762 na parc. CKN č.1863 k.ú. Furča, ul. Dvorkinova č.10, Košice - Dargovských hrdinov

POPIS

Dispozičné riešenie:

Dom je postavený na ulici Dvorkinovej č.10, mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, v meste Košice. Dom má jedno podzemné podlažie (suterén) a osem nadzemných podlaží (osem poschodí). Podzemné podlažie (suterén) je prístupné z centrálneho schodiska, nachádzajú sa v ňom spoločné priestory (kočikáreň, sušiareň, mangľovňa), pivnice bytov a komunikačné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Dom má dva vchody. Vo vchode sú na každom podlaží umiestnené 2 bytové jednotky. Vo vchode č.12 sú to 3 bytové jednotky.

 

Panelová sústava:

Panelový konštrukčný systém T08B, krajský variant Košice sa realizoval podľa typových podkladov, ktoré spracoval KPÚ Košice v roku 1965. Typový podklad bol revidovaný v roku 1976 a racionalizovaný v roku 1978 pod názvom „Racionalizácia typového podkladu T-08B-KMV Košice“ s platnosťou do roku 1980. Spracovateľom typového projektu bol Stavoprojekt Košice.

Nosný systém tvoria priečne nosné steny s modulovou osnovou nosných stien 6 000 mm. Konštrukčná výška je 2 800 mm. Svetlá výška miestností je 2 550 mm.

Bytové domy v tejto stavebnej sústave sa realizovali v rokoch 1963 - 1983.

 

Spoločné časti domu:

Základy domu sú pilotóvé so železobetónovými roštami.

Zvislé konštrukcie – nosné steny sú zo železobetónových panelov hrúbky 190 mm, výšky 2580 mm a šírky 2380, 1180 a 980 mm. Dielce sú plné alebo s otvormi pre osadenie montovaných zárubní. Priečky sú siporexové montované hrúbky 80 mm (alternatívne: ľanopazderové, dvojplášťové, dielcové rozmerov 1200 x 2500 x 60 mm). Obvodový plášť z dielcov expanditbetónu hrúbky 250 mm, na štíte/pórobetónový hrúbky 240 mm z veľkorozmerových nenosných pórobetónových panelov. Pórobetónové panely obvodového plášťa. Štítové steny sú dvojvrstvové vytvorené vnútornými železobetónovými nosnými stenami hrúbky 190 mm a vonkajšími obkladovými pórobetónovými panelmi hrúbky 240 mm, ukladanými na zvislo. Celková hrúbka štítovej steny je 440 mm.

Vodorovné konštrukcie - stropné konštrukcie sú z predpätých dutinových železobetónových panelov PPD dĺžky 5 980 mm a hrúbky 190 mm šírky 2 390 a 1190 mm. V poslednom podlaží mohli byť použité aj stropné dutinové nepredpäté panely hrúbky 240 mm. Spolupôsobenie stien a stropov je zabezpečené previazaním výstuže a zmonolitnením cementovou zálievkou. Schodištia sú železobetónové prefabrikované jednoramenné s podestami rozmerov 5 980 x 1 180 x 280 mm. Priestory schodišťa sú oddelené od obytných priestorov nosnými železobetónovými stenami s povrchovou úpravou z perlitovej omietky hrúbky 20 mm. Výťahové šachty sa nachádzajú v priestore schodišťa vedľa schodišťového ramena. Majú steny zo siporexových priečkových dielcov hrúbky 80 mm. Lodžie sú predsadené. Stropné konštrukcie z predpätých dutinových železobetónových panelov PPD, sú uložené na presadených prefabrikovaných plných stenách na samostatných základoch.

Strecha - jednoplášťová odvetraná konštrukcia so zateplením (2016) spádovaná smerom k atike do vpustí. Na streche sa nachádzajú strojovne výťahov, dymové klapky pre odvetranie schodišťa, prípadne jednotky DVJ pre odvetranie bytových jadier.

Klampiarske konštrukcie - pozinkovaný plech.

Úpravy povrchov - fasády sú upravené kontaktným zatepľovacím systémom (2015-2016), vnútorné omietky hladké.

Výplne otvorov - okná v spoločných priestoroch sú plastové s izolačným dvojsklom. Dvere v suteréne sú prevažne hladké v oceľových zárubniach. Vstupné dvere sú plastové.

Podlahy - v suteréne sú prevažne betónové zatrené cementovým poterom. Na chodbách pri bytoch a na podestách schodiska sú podlahy z keramickej dlažby.

Vek a životnosť stavby:

Bytový dom bol, postavený v r.1979 podľa potvrdenia Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov z 10.12.2019. Životnosť stavby vzhľadom na zateplenie a vykonané rekonštrukcie znalec stanovil na 100 rokov.

Spoločné časti domu sú:

základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.

Spoločné zariadenia domu sú:

výťahy, kočikárne, sušiarne, práčovne, STA, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické a plynové domové prípojky aj keď sú umiestnené mimo domu. 

Spoločné zariadenia:

Rozvod plynu - z oc. rúr

Elektroinštalácia - rozvodná sústava 3NPE, 230/400, 50 Hz, TN - S. Všetky elektromery bytov sú inštalované v rozvádzačoch pri vchodoch do bytov. Vnútorné rozvody sú realizované v káblových žľaboch, na jednotlivých podlažiach v spoločných priestoroch nad omietkou. Osvetlenie v spoločných priestoroch je ovládané senzorom pohybu.

Centrálny rozvod vody - rozvod studenej a teplej vody, hlavné rozvody z plastových rúr Meranie

Kanalizačné zvody (splaškové a dažďové) - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie z plastových rúr

Vykurovanie - teplovodné ústredné, napojenie prostredníctvom výmenníkovej stanice na horúcovod s osadeným meraním a reguláciou, pričom v každom byte sú radiátory s pomerovými meračmi a termostatickými ventilmi, stúpacie a hlavné rozvody k jednotlivým priestorom sú z oceľových rúr

Slaboprúdové rozvody - rozvody slaboprúdu (telefón, káblová televízia, internet, domový telefón)

Bleskozvod - s uzemňovacou sústavou

Výťahy - bytový dom má nové výťahy s nosnosťou 400 kg

Vzduchotechnika -podtlakový systém vetrania priestorov kúpeľni a záchodov cez centrálne šachty,

vzduchotechnické rozvody pre napojenie odsávačov pár v kuchyniach

 

Byt: č.2 na prízemí byt. domu č.s.762

Adresa bytu: Dvorkinova č.10, Košice

Byt sa nachádza v krajnej sekcii domu na prízemí (1. nadzemnom podlaží). Byt pozostáva zo štyroch izieb, kuchyne, špajze, chodby, kúpeľne, záchodu, lodžie a pivnice umiestnenej v podzemnom podlaží (suteréne). Vzhľadom na skutočnosť, že byt nebol sprístupnený k obhliadke, nebolo možné zistiť skutočný technický stav a prípadné vykonané rekonštrukcie, resp. výmeny jednotlivých prvkov krátkodobej životnosti a vybavenia bytu. Z tohto dôvodu je uvažované pri stanovení technickej hodnoty so štandardným vybavením bytu, bez prevedenia dispozičných zmien.

Súčasťou bytu je vnútorné vybavenie:

vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, a plynové bytové prípojky, prípojka STA, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie. Poštová schránka, zvonček, kuchynská linka, plynový sporák, vodovodné batérie, vaňa a radiátory.

Kategória bytu: byt I. kategórie

Byt I. kategórie je podľa Opatrenia MF SR č.R-11/1999 byt s ústredným (diaľkovým) vykurovaním a s úplným alebo čiastočným základným príslušenstvom.

Úplným základným príslušenstvom sa rozumie kúpeľňa, prípadne kúpeľňový alebo sprchovací kút  a splachovací záchod. Základné príslušenstvo bytu I. a II. kategórie sa považuje za jeho súčasť ak je priamo v byte pod uzavretím alebo i mimo bytu, avšak v rovnakom podlaží a užíva ho výhradne len užívateľ bytu. Byty so spoločným základným príslušenstvom sa zaradia do II. kategórie ak sú ústredne (diaľkovo) vykurované alebo do IV. kategórie ak nie sú ústredne (diaľkovo) vykurované.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba                2,80*4,72

13,22

Izba                3,14*5,77

18,12

Izba                2,86*4,35

12,44

Izba                2,86*4,35

12,44

Kuchyňa             2,58*4,93

12,72

Kúpeľňa             2,56*1,78-0,4*0,8

4,24

Chodba              2,8*2,77+3,22*1,72+0,8*2,56

15,34

Výmera bytu bez pivnice

88,52

Špajza              0,83*0,90

0,75

Pivnica             1,17*2,40

2,81

Vypočítaná podlahová plocha

92,08

Loggia              5,8*1,20           

6,96

 

 

Analýza polohy nehnuteľností:

Nehnuteľnosť sa na nachádza v katastrálnom území Furča, obec Košice - Dargovských hrdinov, v meste Košice v jeho východnej časti na parcele č.1863, ul. Dvorkinova 10. Je situovaná v intraviláne zastavanej časti mesta. Nehnuteľnosť je prístupná z miestnej komunikácie (Dvorkinova ul.). Časť mesta, v ktorom sa nachádza bytový dom tvorí ucelenú časť mesta (Sídlisko Furča) s príslušnou technickou a občianskou vybavenosťou.

Košice sú krajským mestom a zároveň druhým najväčším mestom na Slovensku. Košice majú 235281 obyvateľov, rozloha mesta je 244km2, hustota je 964 obyvateľov na km2, mesto má 22 mestských častí. Mesto má 40 základných škôl, sieť stredných škôl, ktoré tvoria stredné odborné školy, gymnáziá, stredné odborné školy a učilištia, obchodné akadémie, zdravotnícke a umelecké školy, Technická univerzita má 9 fakúlt, UPJŠ má 4 fakulty a v meste je aj Veterinárna univerzita.

Košice majú systém hypermarketov a obchodných domov, plnú obchodnú sieť, systém administratívnych a správnych orgánov na úrovni kraja, kultúrne a spoločenské zariadenia.

 

 

Analýza využitia nehnuteľností:

Jedná sa o štvorizbový byt na prízemí bodového bytového domu. Svojím dispozičným riešením je určený na bývanie 3-5 člennej rodiny. Iné využitie sa nepredpokladá. V byte znalec neuvažuje s úpravami nakoľko nebola umožnená obhliadka bytu.

 

Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností, najmä závady viaznuce na nehnuteľnosti a práva spojené s nehnuteľnosťou:

V danej lokalite neboli  zistené riziká spojené s využívaním nehnuteľnosti. Rizikom sa javia ťarchy uvedené v C-LV.

 

POZEMKY

POPIS                                                                                     

Predmetom ohodnotenia je spoluvlastnícky podiel 313/10000 na pozemku parc. CKN č. 1863 k.ú. Furča. Pozemok sa nachádza v zastavanom území mesta Košice, mestská časť Košice - Dargovských hrdinov. Prístup na pozemok je verejnej komunikácie (ul.Dvorkinova).

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 17.06.2020 o 09.45 hod.

Obhliadka 2: 18.06.2020 o 15.30 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:0892019,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu