3 - izbový byt vo Svidníku

Stiahnuť

Znalecký posudok (735 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (381 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu107 000,-
Najnižšie podanie107 000,-
Minimálne prihodenie500,-
Výška zábezpeky20 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania8.február 2023
Čas otvorenia13:00
Miesto konaniaMestský úrad Svidník, Ul. Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, zasadacia miestnosť na 1. poschodí administratívnej budovy

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností, ktorý je zapísaný na LV č. 2672, vedenom Okresným úradom Svidník, Katastrálny odbor, Okres: Svidník, Obec: Svidník, Katastrálne územie: Svidník a to:

  • byt č. 18 na 3.p. vo vchode 8 bytového domu, Popis stavby: B.J. L/24, so súpisným číslom 248, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 653/1,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve: 8495/161514,
  • spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 8495/161514, na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 653/1 s výmerou 666 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie.

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 248 evidovanej na pozemku parcelné čislo 653/1,

(ďalej len "predmet dražby").

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

BYTY

Byt č. 18  v bytovom dome č.s.248 na parcele KN č.653/1 v k.ú. Svidník

POPIS

Umiestnenie stavby:

Objekt je postavený v radovej zástavbe vo Svidníku na ulici Dr. Goldbergera v bezprostrednej blízkosti bytových domov v užšej časti mesta Svidník. Prístup k objektu je vytvorený z ul. Dr. Goldbergera. Ul. Dr. Goldbergera je miestna komunikácia, ktorá plynulé nadväzuje na ulice v  meste Svidník.

Dispozičné riešenie: Bytový dom má 1 podzemné podlažie a 3 nadzemné podlažia. V 1. pozemkom podlaží sa nachádzajú chodby so schodiskom, spoločné priestory a pivnice. Na 3 až 3. nadzemnom podlaží sú umiestnené byty, chodba a schodisko.

Spoločné časti: Základy - základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie - tradične murované z tehál. Vodorovné konštrukcie - železobetónové monolitické prievlaky, stropné dosky, balkóny dodatočne zrealizované z oceľových profilov. Železobetónové  schodiská montované s povrchom z terazza. Zastrešenie bez krytiny - železobetónový strop a valbová strecha s betónovými krokvami.. Krytina strechy - betónová krytina. Klampiarske konštrukcie – z pozinkovaného plechu (atiky, rímsy, balkóny a lemovanie stien). Úpravy vnútorných povrchov - hladké omietky stien. Úpravy vonkajších povrchov - zateplenie polystyrénom - omietky na báze umelých látok. Vnútorné keramické obklady - spoločných priestoroch sa nevyskytujú. Dvere - v spoločných priestoroch sú osadené prevažne dvere s požiarnou odolnosťou. Vstupné dvere do vchodu - plastové na spoločnej chodbe. Povrchy podláh - spoločné chodby - terazzové dlažby.

Spoločné zariadenia: Vykurovanie - lokálne - plynový kotol v byte - ústredne vykurovanie v jednotlivých bytoch s osadeným meraním a reguláciou. Stúpacie a hlavné rozvody k jednotlivým priestorom sú navrhnuté z oceľových rúr. V týchto priestoroch je osadený rozvádzač a meranie spotreby tepla. Elektroinštalácia - rozvodná sústava 3+PEN/3+PE+N, 230/400 V AC, 50 Hz, TN-C-S, hlavný rozvádzač umiestnený v 1.NP, na jednotlivých podlažiach sú osadené ďalšie rozvádzače s istením a meraním spotreby pre jednotlivé priestory. Bleskozvod - mrežová zberacia sústava s vodičom FeZn 8 mm, uzemňovacia sústava po celom obvode stavby vodičom FeZn 30x4 mm. Vnútorný vodovod - rozvod studenej vody, hlavné rozvody z oceľových rúr s tepelnou izoláciou, meranie spotreby  studenej vody pre jednotlivé byty . Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie. Vnútorný plynovod - vyskytuje sa. Ohrev teplej vody - lokálna príprava teplej úžitkovej vody.  Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, káblová televízia).

Umiestnenie bytu v bytovom dome: Byt č. 18 je umiestnený v bytovom dome č.s. 248 na 3.nadzemnom podlaží ( v liste vlastníctva č.2672  je uvedené 3.poschodie, podľa STN 73 43 01 Budovy pre bývanie sa prízemie označuje ako 1.nadzemné podlažie, čiže označenie 3. nadzemné podlažie je v posudku z hľadiska dispozície totožné s označením vo výpise z listu vlastníctva), vchod 8.

Podľa predložených a dostupných údajov byt má tri obytné miestnosti, balkón, kúpeľňu, WC , chodbu, komoru a kuchyňu. K bytu patria aj dve  pivnice, ktorá sa nachádza na 1. podzemnom podlaží.

Technický stav bytu č. 18 podľa predložených a dostupných údajov  Službyt s.r.o. Svidník a spoločenstva ELKA:

Byt je v stave po čiastočnej rekonštrukcií - okná zdvojené plastové, pôvodné omietky. Dvere hladké, podlahy obytných miestnosti v byte sú z veľkoplošných parkiet, podlahy ostatných miestnosti sú z keramickej dlažby. Vykurovanie - lokálne - plynový kotol - ústredné, radiátory oceľové. Okna v byte  sú  plastové zdvojené, plastové žalúzie. Kúpeľňa - vaňa oceľová, sprcha, umývadlo, samostatné WC. Bytové jadro pôvodné, vstupné dvere do bytu nie sú bezpečnostné. Spoločné časti domu a príslušenstva domu a bytu, ktoré nie sú stavebnou súčasťou bytového domu sa podľa obhliadky znalcom u bytového domu nenachádzajú.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA PODĽA VLASTNÍCKYCH DOKLADOV

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Kuchyňa :

 

10,29

10,29

Obývacia izba :

 

17,22

17,22

Spálňa :

 

14,11

14,11

Detská izba :

 

14,11

14,11

Kúpeľňa a WC :

 

4,70

4,70

Komora :

 

1,70

1,70

Chodba  :

 

6,58

6,58

Pivnice :

 

16,24

16,24

Zistená podlahová plocha

84,95

Počet izieb: 3

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

Identifikácia pozemku:  Spoluvlastnícky podiel bytu č. 18  k pozemku - parcele KN č. 653/1  v k.ú. Svidník

POPIS

Pozemok - parcela KN č.. 653/1  sa nachádza  v k.ú. Svidník  po ľavej strane miestnej komunikácie na ul. Dr. Goldbergera pod bytovým domom č.s. 248. V mieste je možnosť napojenia na obecný vodovod kanalizáciu, plyn a ver. el. sieť. Pozemok je rovinatý. Vzdialenosť od ul. Bardejovskej je cca 200m. Svidník - obec s počtom obyvateľov nad 10 000.

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Výmera podielu [m2]

653/1

zastavaná plocha a nádvorie

666,00

8495/161514

35,03

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 23.01.2023 o 11.30 hod.

 Obhliadka 2: 30.01.2023 o 12.30 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0482022, vedený v Prima banka Slovensko a.s.,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu

Spoľahlivé a poctivé slovenské online kasína 2022

Tvrdá konkurencia, ktorá vládne v dnešnom biznise s hazardnými hrami, núti prevádzkovateľov hazardných hier brať svoju povesť čo najvážnejšie. Veľké slovenské hazardné portály, ktoré pôsobia v tomto odvetví už mnoho rokov, si len zriedkakedy dovolia dopustiť sa nečestného konania voči zákazníkom. Ale podvodníci tiež nespia a šikovne sa maskujú ako slušné inštitúcie, čím zavádzajú neskúsených používateľov. Preto by ste mali zvážiť odborné rady a uprednostniť skutočne renomované a spoľahlivé slovenské online kasína so zaručenými výbermi. SK online kasína na https://onlinecasino-sk-24.com/ s dobre regulovanými licenciami, certifikátmi od známych audítorov, originálnym softvérom od známych značiek, pozornou zákazníckou podporou, jasnými podmienkami služieb a spravodlivou reklamou by sa mali považovať za spoľahlivé. Ak si nie ste istí alebo práve robíte prvé kroky v oblasti hazardných hier, dôverujte odborníkom, ktorí sa v tejto oblasti dobre vyznajú. OnlineCasino-SK-24.com recenzenti pravidelne kontrolujú známe online kasína a aktualizujú svoje recenzie. Zoznam 10 najlepších online kasín na Slovensku obsahuje len spoľahlivé stránky.