3 - izbový byt vo Fiľakove

Stiahnuť

Znalecký posudok (703 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (196 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaBanskobystrický kraj
Ohodnotenie predmetu32 400,-
Najnižšie podanie32 400,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky8 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania28.február 2023
Čas otvorenia13:30
Miesto konaniaHotel CLAVIS***, Jókaiho 22, 98401 Lučenec, Salónik, prízemie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

Predmetom dobrovoľnej dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 2996, vedenom Okresným úradom Lučenec-Katastrálny odbor, Okres: Lučenec, Obec: Fiľakovo, Katastrálne územie: Fiľakovo, a to:

  • byt č. 49 na 1. posch. vo vchode 58 Bytového domu, so súpisným číslom 1598, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 2943/5,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve: 7248/469187,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku, parcele registra „C“ KN s parcelným číslom 2943/5, vo výmere 799 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, vo veľkosti 7248/469187,

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 1598 evidovanej na pozemku parcelné čislo 2943/5,

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

BYTY

Byt č.49 v bytovom dome č.s.1598 na p.č.KN 2943/5

POPIS

Vzhľadom na nemožnosť vykonať podrobnú obhliadku bytu č.49 v bytovom dome č.s.1598 a neposkytnuté informácie sa v tejto časti výpočtu uvažovalo len s bytom v pôvodnom stave a s poskytnutými výmerami z pôvodného posudku č.42/2013 zo dňa 21.05.2013, vypracovaný Ing. Andreou Bothovou.

K výpočtu hodnoty RU na m2 zastavenej plochy podlaží a k stanoveniu východiskovej hodnoty bytu bol použitý postup v zmysle odseku 3, § 12, zákona č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách.

Objekt - bytový dom je osadený na rovinatom teréne na parc.č.2943/5, k.ú. Fiľakovo, obec Fiľakovo. Situovaný je v komplexnej zástavbe bytových domov a budov občianskej vybavenosti, v lokalite stredného dopytu v porovnaní s ponukou, vhodnej na bývanie. V danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Bytový dom je v užívaní od roku 1987.

 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE A TECHNICKÝ POPIS:

Panelový bytový dom je riešený ako nepodpivničený s deviatimi nadzemnými podlažiami. Poloha objektu vzhľadom ku komunikačným a dopravným väzbám sa posudzuje ako vhodná, s pravidelným spojením na autobus. Infraštruktúra pozemku je kompletná, pozemok je vo vlastníctve užívateľov, vlastníkov bytov. Jedná sa o radový panelový bytový dom. Objekt je prekrytý plochou strechou. Objekt je napojený na rozvod studenej vody, elektriky, zemného plynu a kanalizácie. Bytový dom je po rekonštrukcií - zateplený s vonkajšími farebnými omietkami a s plastovými výplnmi otvorom.

Uvedená bytová jednotka sa nachádza na 1.poschodí - II. NP. Pozostáva z troch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivnice. Evidovaná podlahová plocha bytu je 70,01 m2.

Bytový dom je panelový, preto je základná životnosť stanovená na 80 rokov. Vzhľadom na vykonanú rekonštrukciu bytového domu je upravená životnosť na 100 rokov.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

izba 18,20

18,20

izba 16,22

16,22

izba 12,49

12,49

kuchyňa a predsieň 18,84

18,84

kúpeľňa a WC 4,26

4,26

Výmera bytu bez pivnice

70,01

pivnica 2,47

2,47

Vypočítaná podlahová plocha

72,48

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

Zastavaná plocha Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Spoluvlastnícky podiel bytu/nebytu k pozemku

Výmera podielu [m2]

2943/5

zastavaná plocha a nádvorie

799,00

1/1

7248/469187

12,34

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 09.02.2023 o 14.00 hod.

Obhliadka 2: 16.02.2023 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0903 420 800.

 

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:0142022,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu

Spoľahlivé a poctivé slovenské online kasína 2022

Tvrdá konkurencia, ktorá vládne v dnešnom biznise s hazardnými hrami, núti prevádzkovateľov hazardných hier brať svoju povesť čo najvážnejšie. Veľké slovenské hazardné portály, ktoré pôsobia v tomto odvetví už mnoho rokov, si len zriedkakedy dovolia dopustiť sa nečestného konania voči zákazníkom. Ale podvodníci tiež nespia a šikovne sa maskujú ako slušné inštitúcie, čím zavádzajú neskúsených používateľov. Preto by ste mali zvážiť odborné rady a uprednostniť skutočne renomované a spoľahlivé slovenské online kasína so zaručenými výbermi. SK online kasína na https://onlinecasino-sk-24.com/ s dobre regulovanými licenciami, certifikátmi od známych audítorov, originálnym softvérom od známych značiek, pozornou zákazníckou podporou, jasnými podmienkami služieb a spravodlivou reklamou by sa mali považovať za spoľahlivé. Ak si nie ste istí alebo práve robíte prvé kroky v oblasti hazardných hier, dôverujte odborníkom, ktorí sa v tejto oblasti dobre vyznajú. OnlineCasino-SK-24.com recenzenti pravidelne kontrolujú známe online kasína a aktualizujú svoje recenzie. Zoznam 10 najlepších online kasín na Slovensku obsahuje len spoľahlivé stránky.