UPUSTENÉ OD DRAŽBY 3 - izbový byt v Rožňave

 
Stiahnuť

Znalecký posudok (683 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu16 500,-
Najnižšie podanie16 500,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky4 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania2.apríl 2020
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaBYTEX RV, s.r.o., Betliarska 4, 048 01 Rožňava

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 3844, vedenom Okresným úradom Rožňava, Katastrálnym odborom, okres: Rožňava, obec: ROŽŇAVA, katastrálne územie: Rožňava, a to:

  • byt č. 1 na prízemí vo vchode Mierová 13 bytového domu so súpisným číslom 287, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 2081/19,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve: 498/10000,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 498/10000; na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 2081/19 s výmerou 479 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

 (ďalej len „Predmet dražby“),

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Byt č.1 v bytovom dome č.s.287 na p.č.KN 2081/19

POPIS

Objekt - bytový dom je osadený na rovinatom teréne na parc.č.2081/19, k.ú. Rožňava, obec Rožňava. Situovaný je v komplexnej zástavbe bytových domov a budov občianskej vybavenosti, v lokalite stredného dopytu v porovnaní s ponukou, vhodnej na bývanie. V danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Bytový dom je v užívaní od roku 1963.

 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE A TECHNICKÝ POPIS:

Murovaný bytový dom je riešený ako podpivničený so štyrmi nadzemnými podlažiami. Polohu objektu vzhľadom ku komunikačným a dopravným väzbám znalec posudzuje ako vhodnú, s pravidelným spojením na autobus. Infraštruktúra pozemku je kompletná, pozemok nie je vo vlastníctve užívateľov, vlastníkov bytov. Orientácia čelnej strany objektu - vstupu do objektu je na sever. Jedná sa o samostatne stojací murovaný bytový dom. Objekt je prekrytý sedlovou strechou. Objekt je napojený na rozvod studenej vody, elektriky, zemného plynu a kanalizácie. Bytový dom je v pôvodnom stave - vymenili sa len vchodové dvere za hliníkové a na niektorých bytoch okná za plastové. Uvedená bytová jednotka sa nachádza na prízemí - I. NP. V byte bolo možné vykonať obhliadku bez zamerania, nakoľko vchodové dvere do bytu boli otvorené. Byt je bez elektriky - preto zameranie nebolo možné a vo výpočte  znalec vychádza z evidovanej výmery. Byt je v zlom technickom stave. Bytový dom je murovaný, preto sa základnú životnosť stanovuje na 100 rokov.

 

a) Analýza polohy nehnuteľnosti:

Byt sa nachádza v bytovom dome na ulici Mierová 13, sídlisko Vargovo Pole, stredové sídlisko Rožňavy. Bytový dom je samostatne stojaci bodového typu, má 1 podzemné podlažia a 4 nadzemné podlažia a sedlovú strechu. Dopravné spojenie je prímestskou autobusovou dopravou MHD, ŽSR a SAD. V okolí domu je  kompletná občianska vybavenosť, v blízkosti sú školy, škôlky, nemocnica s poliklinikou, dom kultúry, obchody, obchodné domy, hotely, banky, občianska vybavenosť (úrady) okresného mesta. Lokalita sa zaraďuje do stredového sídliska mesta.

 

b) Analýza využitia nehnuteľnosti:

Byt sa využíva na projektovaný účel - na bývanie. Iné využitie sa nedá predpokladať.

 

c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľnosti:

Uvedené ťarchy sú zákonné. Lokalita sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme, ani chránenej krajinnej oblasti, stavebná uzávera nie je vyhlásená. Bez výskytu rušivo pôsobiaceho objektu, alebo priemyselného zariadenia v priamom kontakte. Bežný hluk a prach od lokálnej dopravy, bez ekologického zaťaženia pozemku. Nie je doklad o ohrození stavbami vo všeobecnom záujme. Bez nevýhodných nájomných zmlúv. Pri obhliadke neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by obmedzovali riadne užívanie nehnuteľnosti.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Evidovaná plocha 62,59

62,59

Vypočítaná podlahová plocha

62,59

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 16.03.2020 o 15.00 hod.

 Obhliadka 2: 17.03.2020 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

 

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:1092019,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu