3 - izbový byt v Rožňave

Stiahnuť

Znalecký posudok (618 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (228 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu41 900,-
Najnižšie podanie41 900,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky10 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania25.júl 2019
Čas otvorenia14:00
Miesto konaniaBYTEX RV, s.r.o., Betliarska 4, 048 01 Rožňava

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 3779, vedenom Okresným úradom Rožňava, Katastrálny odbor, okres: Rožňava, obec: ROŽŇAVA, katastrálne územie: Rožňava, a to:

  • byt č. 7 na 2. posch. vo vchode Šafárikova 33 bytového domu so súpisným číslom 497, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 1993,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 313/10000,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku: 313/10000; parcela registra "C" KN s parcelným číslom 1993 s výmerou 388 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Predmet dražby“),

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Byt č.7 v bytovom dome č.s.497 na p.č.KN 1993

Byt sa nachádza v bytovom dome na ulici Šafárikova 33 v Rožňave. Bytový dom je samostatne stojaci bodového typu, má 9 nadzemných podlaží a plochú strechu. Byt sa využíva na projektovaný účel - na bývanie. Iné využitie sa nedá predpokladať.

POPIS

Objekt - bytový dom je osadený na rovinatom teréne na parc.č1993, k.ú. Rožňava, obec Rožňava. Situovaný je v komplexnej zástavbe bytových domov a budov občianskej vybavenosti, v lokalite stredného dopytu v porovnaní s ponukou, vhodnej na bývanie. V danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Bytový dom je v užívaní od roku 1974.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE A TECHNICKÝ POPIS:

Panelový bytový dom je riešený ako nepodpivničený s deviatimi nadzemnými podlažiami. Polohu objektu vzhľadom ku komunikačným a dopravným väzbám sa posudzuje ako vhodnú, s pravidelným spojením na autobus. Infraštruktúra pozemku je kompletná, pozemok je vo vlastníctve užívateľov, vlastníkov bytov. Orientácia čelnej strany objektu - vstupu do objektu je na juhovýchod. Jedná sa o samostatne stojací panelový bytový dom. Objekt je prekrytý plochou strechou. Objekt je napojený na rozvod studenej vody, elektriky, zemného plynu a kanalizácie. Bytový dom v súčasnosti prechádza rekonštrukciou - zateplenie bytového domu, nové vonkajšie farebné omietky, úprava a oprava balkónov a zábradlia, nové plastové okná a vchodové dvere.

Uvedená bytová jednotka sa nachádza na 2.poschodí - III. NP. Pozostáva z troch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivnice. Zameraná podlahová plocha bytu je 73,29 m2. Byt je čiastočne rekonštruovaný - keramické obklady v kúpeľni, nové plávajúce podlahy v obývacej izbe, stavebnou úpravou sa vytvoril šatník.

Bytový dom je panelový, preto sa základná životnosť stanovuje na 80 rokov. Vzhľadom na súčasnú rekonštrukciu bytového domu sa životnosť upravuje na 90 rokov.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

izba obývacia izba 3,45*6,05

20,87

spálňa 3,45*4,20

14,49

izba 3,45*3,45

11,90

kuchyňa 3,45*3,20

11,04

predsieň 2,90*3,45

10,01

kúpeľňa 1,58*1,58

2,50

WC 0,85*1,15

0,98

šatník 0,95*1,58

1,50

Vypočítaná podlahová plocha

73,29

loggia 3,91

3,91

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 09.07.2019 o 14.30 hod.

Obhliadka 2: 17.07.2019 o 11.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:0302019,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

S profesionálmi to má cenu