3 - izbový byt v Rožňave

Stiahnuť

Znalecký posudok (691 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (227 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu31 600,-
Najnižšie podanie31 600,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky9 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania25.júl 2019
Čas otvorenia13:45
Miesto konaniaBYTEX RV, s.r.o., Betliarska 4, 048 01 Rožňava

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 3976, vedenom Okresným úradom Rožňava, Katastrálny odbor, okres: Rožňava, obec: ROŽŇAVA, katastrálne územie: Rožňava, a to:

  • byt č. 14 na 3. posch. vo vchode Sama Czabana 3 bytového domu so súpisným číslom 1696, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 875/281,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 480/10000,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku: 480/10000; parcela registra "C" KN s parcelným číslom 875/281 s výmerou 497 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Predmet dražby“),

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Byt č.14 v bytovom dome č.s.1696 na p.č.KN 875/281 v Rožňave

Byt sa nachádza v bytovom dome na ulici Sama Czabana č.3 v Rožňave. Objekt - bytový dom je osadený na rovinatom teréne na parc.č. 875/281, k.ú. Rožňava, obec Rožňava. Bytový dom je samostatne stojaci bodového typu, má 4 nadzemné podlažia a plochú strechu. Situovaný je v komplexnej zástavbe bytových domov a budov občianskej vybavenosti, v lokalite stredného dopytu v porovnaní s ponukou, vhodnej na bývanie. V danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Bytový dom je v užívaní od roku 1978.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE A TECHNICKÝ POPIS:

Panelový bytový dom je riešený ako nepodpivničený so štyrmi nadzemnými podlažiami. Polohu objektu vzhľadom ku komunikačným a dopravným väzbám posudzujem ako vhodnú, s pravidelným spojením na autobus. Infraštruktúra pozemku je kompletná, pozemok je vo vlastníctve užívateľov, vlastníkov bytov. Orientácia čelnej strany objektu - vstupu do objektu je na východ. Jedná sa o samostatne stojací panelový bytový dom. Objekt je prekrytý plochou strechou. Objekt je napojený na rozvod studenej aj teplej vody, elektriky, zemného plynu, kúrenia a kanalizácie. Bytový dom je v pôvodnom stave - vymenili sa len vchodové dvere.

Uvedená bytová jednotka sa nachádza na 3.poschodí - IV. NP. Pozostáva z troch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivnice. Podľa správcu bytového domu je evidovaná podlahová plocha 66,44 m2 s ktorou sa uvažuje aj vo výpočte pre neumožnenie vnútornej obhliadky. Podľa vyjadrenia suseda v byte sa cca v r.2015 vykonala rekonštrukcia bytu - v byte boli vykonané dispozičné zmeny a to rozšírila sa a dispozične za premiestnila kúpeľňa. Vybudovala sa nová kúpeľňa tým, že sa z bývalej obývacej izby sa odčlenil priestor pre kúpeľňu s novými zariaďovacími predmetmi, nové obkladačky, dlažby. V kuchyni je nová kuchynská linka s novými elektrospotrebičmi, nový obklad. Stav vnútorného zariadenia neoverený. Byt sa využíva na projektovaný účel - na bývanie. Iné využitie sa nedá predpokladať.

Bytový dom je panelový, preto sa základná životnosť stanovuje na 80 rokov.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

evidovaná podlahová plocha 64,86

64,86

Výmera bytu bez pivnice

64,86

špajza 1,58

1,58

Vypočítaná podlahová plocha

66,44

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 27.06.2019 o 14.00 hod.

Obhliadka 2: 17.07.2019 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:0312019,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu