3 - izbový byt v Rimavskej Sobote

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (198 kB)

Stiahnuť

Znalecký posudok (427 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaBanskobystrický kraj
Ohodnotenie predmetu27 500,-
Najnižšie podanie27 500,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky8 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania20.november 2018
Čas otvorenia10:30
Miesto konaniaOkresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote, Okružná 50, 979 01 Rimavská Sobota, zasadacia miestnosť, 2. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 319, vedenom Okresným úradom Rimavská Sobota, Katastrálnym odborom, okres: Rimavská Sobota, obec: RIMAVSKÁ SOBOTA, katastrálne územie: Tomášová, a to:

–   byt č. 19 na 5. p. vo vchode 3 bytového domu 50 b.j.A-4 Rybárska so súpisným číslom 1634, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 833/7;

–   podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 7942/394496,

  • spoluvlastnícky podiel k pozemku: 7942/394496, parcela registra "C" KN s parcelným číslom 833/7 o výmere 1126 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria (ďalej len "Predmet dobrovoľnej dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Byt č. 19 v 50 b.j. A-4 Rybárska č.s. 1634, R. Sobota

Byt č.19 je situovaný na 5.poschodí (6.NP) päťposchodového (šesťpodlažného)  bytového domu súp. č. 1634, stojacom na pozemku parc. č. 833/7, vchod č. 3, ul. Rybárska na Sídlisku Západ v Rimavskej Sobote. Sídlisko sa nachádza v juhozápadnej časti zastavaného územia mesta.

V byte:

Obytné miestnosti - 3 izby,

Príslušenstvo - predizba, kuchyňa, kúpeľňa s WC, balkón,

 

Mimo bytu:

Príslušenstvo - pivnica č.19 na prízemí.

Kategória bytu: Byt I. kategórie.

Podľa vyhlášky č.60/1964 Zb. je byt I. kategórie s ústredným (diaľkovým) vykurovaním a s úplným alebo čiastočným základným príslušenstvom.

Vypočítaná podlahová plocha bytu je 78,87 m2.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

V byte:

0,00

Obytná plocha:

0,00

Izba 5,97*3,44

20,54

Izba 4,68*3,44

16,10

Izba 3,42*3,44

11,76

Príslušenstvo:

0,00

Kuchyňa 1,67*3,44+2,97*1,61

10,53

Predizba  2,52*3,44

8,67

Kúpeľňa 2,83*1,71-0,92*0,50

4,38

Mimo bytu:

0,00

Príslušenstvo:

0,00

Pivnica na prízemí 1,45*4,75

6,89

Vypočítaná podlahová plocha

78,87

 

 

Bytový dom b.j. A-4 Rybárska č.s. 1634, R. Sobota

Na prízemí sa nachádzajú pivnice vlastníkov bytov, spoločné priestory a zariadenia domu. Vo vchode č. 3 je prvé až piate poschodie (2.NP až 6.NP) obytné, s dvomi bytmi na podlaží. Vo vchode je celkom 10 bytov. V piatich vchodoch bytového domu je celkom 50 bytov.

Spoločné časti domu:

Základy, strecha, obvodové múry, vchody, chodby, schodiská, priečelia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločné zariadenia domu:

Výťahy a strojovne, práčovne, sušiarne, kočikárne, rozvody STA, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, telefónne prípojky a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu v ktorom sa byt nachádza. 

 

POZEMOK

Ohodnocovaný pozemok,  podľa informatívneho výpisu z čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 319 pre k.ú. Tomášová, obec Rimavská Sobota, pozostáva z podielu 7942/394496 z parcely KN C č. 833/7, druh Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1126 m2, zastavaný obytným domom súp. č. 1634. Nachádza sa v intraviláne mesta Rimavská Sobota, na západnom okraji Sídliska Západ. Mesto je okresným sídlom s počtom obyvateľov nad 15000 (cca. 24000). Intenzita využitia pozemkov je prevažne pre bytové domy so štandardným vybavením a objekty občianskej vybavenosti (potraviny,  reštaurácia, pohostinstvo). Dopravné vzťahy - pozemok je v území s dobrou úpravou ciest s jazdným časom vlastným autom do centra mesta do 10 min (cca. 2000 m). Obchodná alebo priemyslová poloha - obytná zóna. Pripravenosť pozemku na výstavbu - zastavaná plocha a nádvorie s veľmi dobrou technickou vybavenosťou ( verejné rozvody elektriky, vody, plynu, kanalizácie, teplovod, telefón, káblová televízia, internet ). Povyšujúce faktory - nie sú. Redukujúce faktory - nie sú.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Byt č. 19 v 50 b.j. A-4 Rybárska č.s. 1634, R. Sobota

Ohodnocovaný byt je napojený na vodovodnú, kanalizačnú, elektrickú a plynovú prípojku. V byte sú rozvody teplej a studenej vody, kanalizácie, zemného plynu, elektrickej inštalácie a STA. Vybavením bytu je aj zvonec a poštová schránka vo vstupe do bytového domu. Kúrenie v byte je teplovodné ústredné s oceľovými panelovými radiátormi. Byt bol cca. v roku 2013-2017 kompletne zrekonštruovaný a zmodernizovaný, v kúpeľni mierne nadštandardne vybavený. V rámci rekonštrukcie bolo vymenené bytové jadro za murované, vymenené okná a balkónové dvere za plastové okná, s izolačným dvojsklom s kovovými žalúziami a vchodové dvere za protipožiarne pancierové. V kuchyni je typizovaná kuchynská linka, rozv. dl. 2,4 m, z materiálov na báze dreva, s nerezovým drezom s nerezovou pákovou batériou, plynový sporák s elektrickou rúrou a odsávačom pár. V kúpeľni je rohová laminátová vaňa s nerezovou pákovou batériou so sprchou a umývadlo s nerezovou pákovou batériou. V kúpeľni je combi záchod, bez umývadla. Podlahy v izbách, predizbe a v kuchyni,  je plávajúca s laminátovým povrchom. V kúpeľni je keramická dlažba. V kúpeľni je znížený sádrokartónový podhľad s bodovými led-svetlami. Steny a stropy sú vystierkované, hladkou stierkou. Keramické obklady stien, sú v kúpeľni až po sadrokartónový podhľad a v kuchyni na stene pri sporáku a dreze. Vchodové dvere bytu sú protipožiarne. Vnútorné dvere sú hladké, dyhované. Elektrická inštalácia v byte je len svetelná s ističmi v predizbe. Merače odoberaných médií (SV, TÚV, plyn) sú v inštalačnej šachte a elektriny v schodiskovom rozvádzači.

Orientácia obytných miestností je v smere na J-JZ.

 

Bytový dom b.j. A-4 Rybárska č.s. 1634, R. Sobota

Bytový dom je založený na železobetónových základových pásoch, podopretých narážanými pilotami VUIS. Dom nie je podpivničený. Cca v roku 2012 bol bytový dom zateplený, s výmenou výplne dverných a okenných otvorov obvodových konštrukcií, s novou krytinou a klampiarskymi výrobkami, novými nášľapnými vrstvami podláh v spoločných priestoroch vchodov. V rámci zateplenia bola zateplená fasáda kontaktným zateplením, zateplený strop prízemia a strecha domu. Jedná sa o tradičnú montovanú panelovú stavbu, unifikovaného konštrukčného systému T06B. Svetlá výška podlažia je 2,63 m. Stropy sú železobetónové s rovným podhľadom. Schody sú železobetónové, doskové,  s povrchom z lepeného PVC. Zvislý pohyb medzi podlažiami je schodiskom, doplnený osobným výťahom, v zrkadle schodiska, s výstupom na každej podeste. Podlahy v spoločných priestoroch 1.NP sú z keramickej dlažby, na podestách a medzipodestách schodiska sú z lepeného PVC. V pivniciach a chodbách prízemia je podlaha z cementového poteru. Okná a vchodové dvere do bytového domu sú plastové s izolačným dvojsklom. Dvere majú zabudovaný el. vrátnik. Bytový dom je zásobovaný teplom a TÚV z centrálnej kotolne. Údržba stavby je vykonávaná veľmi dobre o čom svedčí rekonštrukcia a zateplenie bytového domu. Bytový dom sa užíva, podľa potvrdenia správcu OSBD R. Sobota,  od roku 1982. Predpokladaná životnosť, vzhľadom na druh stavby a jej dobrý stavebno-technický stav, sa predpokladá na 100 rokov.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 12.11.2018 o 14.00 hod.

Obhliadka 2: 13.11.2018 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:0222018,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu