3 - izbový byt v obci Utekáč

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (699 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Byty
LokalitaBanskobystrický kraj
Ohodnotenie predmetu20 900,-
Najnižšie podanie15 675,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky4 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Andrey Barancovej, Doktora Herza 374/12, 984 01 Lučenec

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 531, vedenom Okresným úradom Poltár, Katastrálny odbor, Okres: Poltár, Obec: Utekáč, Katastrálne územie: Utekáč, a to:

–   byt č. 12 na 2.p. vo vchode 2 bytového domu so súpisným číslom 826, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 9285, Popis stavby. bytovka,

–   podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve: 85/1252,

–   spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 85/1252, na parcele reg. CKN č. 9285 s výmerou 404 m2, Druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie,

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 826 evidovanej na pozemku parcelné čislo 9285 je evidovaný na liste vlastníctva č. 1 (ďalej len "Predmet dobrovoľnej dražby").

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

Byt č.12 v bytovom dome č.s.826 na p.č.KN 9285

POPIS

Objekt - bytový dom je osadený na rovinatom teréne na parc.č.9285, k.ú. Utekáč. Situovaný je v komplexnej zástavbe bytových domov a budov občianskej vybavenosti. V danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Bytový dom je v užívaní od roku 1969.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE A TECHNICKÝ POPIS:

Panelový bytový dom je riešený ako nepodpivničený s piatimi nadzemnými podlažiami. Infraštruktúra pozemku je kompletná, pozemok je vo vlastníctve užívateľov, vlastníkov bytov. Orientácia čelnej strany objektu - vstupu do objektu je na východ. Jedná sa o samostatne stojací panelový bytový dom. Objekt je prekrytý plochou strechou. Objekt je napojený na rozvod studenej vody, elektriky, zemného plynu a kanalizácie. Bytový dom je v pôvodnom stave - vymenili sa len vchodové dvere.

Uvedená bytová jednotka sa nachádza na 2.poschodí - III. NP. Pozostáva z troch obytných miestností, kuchyne, predsiene, špajze, kúpeľne, WC a pivnice. Zameraná podlahová plocha bytu je 79,44 m2. Byt je v pôvodnom stave. Bytový dom je panelový, preto je základná životnosť stanovená na 80 rokov

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet                               Podlahová plocha [m2]

izba 5,80*3,45                                                  20,01

izba 4,70*3,45                                                  16,22

izba 3,30*3,45                                                  11,39

kuchyňa 2,10*3,45 + 2,50*1,75                           11,62

špajza 1,70*3,50                                               5,95

predsieň 2,50*3,45                                            8,63

kúpeľňa s WC 2,45*1,60                                    3,92

loggia 1,70*1,0                                                 1,70

Výmera bytu bez pivnice                                   7 9,44

pivnica 5,86                                                     5,86___________

Vypočítaná podlahová plocha                             85,30

Obhliadka predmetu dražby

 

 

Organizačné pokyny: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0903 420 800.

 

Spôsob zloženia zábezpeky

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy dražobnú zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou. V zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov „Peňažnú čiastku možno zložiť v hotovosti najviac vo výške podľa osobitného predpisu. (Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.)“.

 

Adresa a číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:

Sídlo dražobníka – Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka, alebo na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:0122023.

 

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby u dražobníka.

S profesionálmi to má cenu

Spoľahlivé a poctivé slovenské online kasína 2022

Tvrdá konkurencia, ktorá vládne v dnešnom biznise s hazardnými hrami, núti prevádzkovateľov hazardných hier brať svoju povesť čo najvážnejšie. Veľké slovenské hazardné portály, ktoré pôsobia v tomto odvetví už mnoho rokov, si len zriedkakedy dovolia dopustiť sa nečestného konania voči zákazníkom. Ale podvodníci tiež nespia a šikovne sa maskujú ako slušné inštitúcie, čím zavádzajú neskúsených používateľov. Preto by ste mali zvážiť odborné rady a uprednostniť skutočne renomované a spoľahlivé slovenské online kasína so zaručenými výbermi. SK online kasína na https://onlinecasino-sk-24.com/ s dobre regulovanými licenciami, certifikátmi od známych audítorov, originálnym softvérom od známych značiek, pozornou zákazníckou podporou, jasnými podmienkami služieb a spravodlivou reklamou by sa mali považovať za spoľahlivé. Ak si nie ste istí alebo práve robíte prvé kroky v oblasti hazardných hier, dôverujte odborníkom, ktorí sa v tejto oblasti dobre vyznajú. OnlineCasino-SK-24.com recenzenti pravidelne kontrolujú známe online kasína a aktualizujú svoje recenzie. Zoznam 10 najlepších online kasín na Slovensku obsahuje len spoľahlivé stránky.