3 - izbový byt v Medzeve

Stiahnuť

Znalecký posudok (2,20 MB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu34 500,-
Najnižšie podanie25 875,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky7 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania17.december 2019
Čas otvorenia10:45
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 2316, vedenom Okresným úradom Košice, Katastrálny odbor, Okres: Košice - okolie, Obec: MEDZEV, Katastrálne územie: Medzev, a to:

  • byt č. 2 na 1.p. vo vchode 21 bytového domu so súpisným číslom 1071, ktorý je postavený na parcele registra
    "C" KN s parcelným číslom 2590; Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1071 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1294.
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 61/1920,

 (ďalej len "predmet dražby").

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby:

Byt č.2 na 1. poschodí bytového domu č.s.1071 na parc. KN-C č.2590 k.ú. Medzev,  sídl. Mladosť č.21, Medzev

Jedná sa o byt s tromi obytnými miestnosťami, kuchyňou, chodbou, kúpeľňou s WC. K bytu patrí pivničná kója
v 1. NP. Súčasťou bytu je loggia.
Vypočítaná podlahová plocha je 66,13 m2 (vrátane loggie).

 

Bytový dom so súpisným číslom 1071 na parc. KN-C č.2590 k.ú. Medzev,  sídl. Mladosť č.21, Medzev

Bytový dom čs. 1071 postavený na parcele č. 2590 v obytnej zóne Sídliska Mladosť v k.ú. Medzev. Bytový dom je postavený v radovej zástavbe na mierne svahovitom teréne s prístupom z verejnej sídliskovej komunikácie sídliska Mladosť. Pozemok zastavaný bytovým domom - parcela č. 2590 nie je v spoluvlastníctve vlastníka bytu č.2, uvedený pozemok je evidovaný na LV č. 1294 k.ú. Medzev a vlastníkom pozemku v čase ohodnotenia je Mesto Medzev.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Byt č.2 na 1. poschodí bytového domu č.s.1071 na parc. KN-C č.2590 k.ú. Medzev,  sídl. Mladosť č.21, Medzev

K vybaveniu bytu patrí kuchynská linka, plastová rohová vaňa, záchodová misa, umývadlo, sporák na zemný plyn.
Byt má ústredné vykurovanie z centrálneho zdroja. Byt je komplexne rekonštruovaný - má novú kuchynskú linku
s keramickými obkladmi, má nové plávajúce podlahy v obytných miestnostiach a  dlažbu v kuchyni, kúpeľni a WC
a na chodbe, obklady v kuchyni a kúpeľni. Má vymenené okná za plastové. Z hľadiska vybavenia zaraďujem byt
do I. kategórie.

Byt I. kategórie je podľa Opatrenia MF SR č.R-11/1999 byt s ústredným (diaľkovým) vykurovaním a s úplným alebo čiastočným základným príslušenstvom.

Úplným základným príslušenstvom sa rozumie kúpeľňa, prípadne kúpeľňový alebo sprchovací kút  a splachovací záchod. Základné príslušenstvo bytu I. a II. kategórie sa považuje za jeho súčasť ak je priamo v byte pod uzavretím alebo i mimo bytu, avšak v rovnakom podlaží a užíva ho výhradne len užívateľ bytu. Byty so spoločným základným príslušenstvom sa zaradia do II. kategórie ak sú ústredne (diaľkovo) vykurované alebo do IV. kategórie ak nie sú ústredne (diaľkovo) vykurované.

Príslušenstvo bytu tvorí: chodby, kúpeľňa s WC, kuchyňa, loggia a pivnica.

Súčasťou bytu je vnútorné vybavenie: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne, TV a plynové bytové rozvody, vodovodné batérie, vaňa, záchodová misa, radiátory a merače.

 

Bytový dom so súpisným číslom 1071 na parc. KN-C č.2590 k.ú. Medzev,  sídl. Mladosť č.21, Medzev

Dispozičné riešenie:

Bytový dom so štyrmi sekciami má 4.nadzemné podlažia, nie je podpivničený. V sekcii sú na každom podlaží
2 trojizbové byty. V prízemí (1.NP) je jeden byt, komunikačný priestor, domové vybavenie, spoločné zariadenia domu
a pivnice (pivničné kóje) pre každý byt. V sekcii je celkom 7 bytových jednotiek.

Byt č. 2 pozostáva z 3 obytných miestností (obývacia izba, spálňa a detská izba), príslušenstva (kuchyňa, chodba, kúpeľňa, WC a loggia) a pivnica v prízemí (1.np), byt má loggiu prístupnú zo spálne. Byt je orientovaný
na severovýchod - juhozápad. Vstup do bytového domu je riešený v úrovni prízemia (vchod č.21).

Obytný dom má celkom 28  bytov. Základy sú zo základových roštov prefabrikovaných. Dom je diaľkovo vykurovaný z centrálnej kotolne na zemný plyn. Bytový dom bol daný do užívania v r.1988, podľa potvrdenia správcu. Životnosť stavby znalec stanovil na 80 rokov, nakoľko bytový dom nie je zateplený.

Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové konštrukcie, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu
a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie.

Spoločnými zariadeniami domu sú: práčovňa, žehliareň, sušiarne, kočikárne, miestnosti pre bicykle, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky, ktoré sú určené na spoločné užívanie, slúžia výlučne domu a to aj v tom prípade, ak sú umiestnené mimo domu, v ktorom je oceňovaný byt umiestnený.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

 

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba               

18,31

Izba               

13,57

Izba                

8,18

Kuchyňa             

8,30

Kúpeľňa              

3,40

WC                  

1,05

Chodba              

 

7,79

Výmera bytu bez pivnice

60,60

Pivnica             

1,81

Vypočítaná podlahová plocha

62,41

Loggia              

3,72

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 11.12.2019 o 09.00 hod.

Obhliadka 2: 12.12.2019 o 13.00 hod.

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:732019,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu