3 - izbový byt v Košiciach na Hlinkovej ul.

Stiahnuť

Znalecký posudok (609 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (218 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu129 000,-
Najnižšie podanie129 000,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky10 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania13.júl 2021
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 12741 vedenom Okresným úradom Košice - Katastrálny odbor, okres: Košice I, obec: KOŠICE - SEVER, katastrálne územie: Severné mesto, a to:

  • byt č. 11 na 3. p. vo vchode 30 bytového domu Hlinkova 24,26,28,30 so súpisným číslom 613, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 2832; na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 2833, na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 2834, na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 2835,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti: 206/10000,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 206/10000, na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 2832 o výmere 256 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcele registra "C" KN s parcelným číslom 2833 o výmere 256 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcele registra "C" KN s parcelným číslom 2834 o výmere 251 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcele registra "C" KN s parcelným číslom 2835 o výmere 314 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

 (ďalej len „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Byt č. 11 na 3. posch. byt. domu súp. č. 613, Hlinkova 30, Košice

Popis bytového domu súp. č. 613, na parc. č. 2832, 2833, 2834 a 2835 ul. Hlinkova, vchod č. 30, Košice:

Radový bytový dom súp. č. 613 tehlovej konštrukcie, celkovo 6 podlažný, z toho jedno podlažie je podzemné - technické, nachádzajú sa v ňom pivnice k jednotlivým bytom a spoločná miestnosť pre bicykle, kočíky a technické miestnosti. Bytový dom sa nachádza na ul. Hlinkova č. 24-26-28-30, Košice - SEVER, je umiestnený na rovinatom teréne s okolitou zástavbou bytových domov a budov občianskej vybavenosti v lokalite určenej na bývanie. Bytový dom má 5 nadzemných podlaží z toho 1.NP (prízemie) je vstupné podlažie so vstupnou chodbou, kde sa nachádzajú poštové schránky a vstup do pivničných priestorov. Na typickom podlaží sa nachádzajú tri byty, chodba a široké dvojramenné schodisko. Ohodnocovaný byt č. 11 sa nachádza na /4.NP/ 3. poschodí. Bytový dom nemá výťah.

Z konštrukčného hľadiska je objekt založený na pásových základoch, zvislé nosné konštrukcie - murovaný tehlový dom typovej konštrukčnej sústavy - železobetónový dvojtrakt, stropná konštrukcia monolitická betónová, obvodové steny sú hrúbky 400 resp. 500 mm. konštrukčná výška je 2,80 m, svetlá výška je 2,64 m, obvodové konštrukcie sú murované z tehlového muriva, nosné a majú hr. 400 mm. priečky sú murované hrúbky 150 mm. Na bytovom dome je zrealizovaná plochá strecha s novou živičnou krytinou, so žľabmi a strešnými zvodmi z pozinkovaného plechu a hromozvodom. Bytový dom je zateplený kontaktným zatepľovacím systémom s farebnou povrchovou úpravou silikátovou omietkou. Vstupná brána je oceľová s povrchovou plastovou úpravou. Hlavný vchod s elektronickým vrátnikom. Schodisko je dvojramenné železobetónové prefabrikované s povrchovou úpravou liate terazzo. Povrchy vstupných priestorov sú s povrchom liate terazzo. V inštalačnej šachte boli vymenené spoločné rozvody vodovodu, kanalizácie a plynu.

Bytový dom bol postavený v roku 1961. V tejto lokalite sú väčšinou vystavané obytné domy z tehál a miestami aj panelové bytové domy podľa typových projektov bytových domov. Bytový dom je situovaný na pravej strane cesty vedúcej smerom od ul. Komenského na sídlisko Mier, s prístupom z ulice Hlinkova, Vo vzdialenosti cca 200 m sa nachádza OC Beta a ZŠ Tomášikova a oproti za križovatkou sa nachádza nákupné centrum Mier. Táto lokalita je lokalitou s pretrvávajúcim vysokým záujmom o bývanie, vzhľadom na svoj charakter a blízkosť centra mesta. Dostupnosť do centra mesta Košice - Námestie Maratónu mieru je cca 1,5 km, cca15 - 20 min. pešo. Trojizbový byt je I. kategórie s ústredným vykurovaním. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu je 206/10000. Spoluvlastnícky podiel k bytu je 1/1.

Technický stav:

Prevedené úpravy: V rokoch 2004 - 2018 boli prevedené oprava bytového domu: oprava strechy s novou strešnou krytinou, s výmenou hromozvodu a klampiarskych konštrukcií, bytový dom bol zateplený, bola prevedená výmena vchodových dverí obidvoch vstupov s novým elektronickým vrátnikom, prevedená kompletná výmena okien za plastové. pri vstupe sú osadené nové poštové schránky. Prevedená bola aj maľba stien v schodišťových priestoroch s novým osvetlením a novou elektroinštaláciou. Vymenené sú stúpacie rozvody vody, kanalizácie a plynu. Bytový dom je napojený na spoločné rozvody tepla, vody, plynu a kanalizácie.

Bytový dom je v súčasnosti vo veľmi dobrom technickom stave vzhľadom na prevedené opravy a rekonštrukcie vykonané v rokoch 2004 - 2018. Životnosť a opotrebovanie je stanovené kubickou metódou vzhľadom na prevedené rekonštrukcie a úpravy bytového domu.

SPOLOČNÉ ČASTI:

Základy - betónové základové pásy

Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál

Deliace konštrukcie - murované z tehál

Stropné konštrukcie - zo železobetónových prefabrikovaných dosák

Schodište - železobetónové prefabrikované dvojramenné

Krytina strechy - z navarovaných asfaltových pásov

Strecha - plochá

Klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (atiky, rímsy, lemovania a pod.)

Úprava vnútorných povrchov - vápenné štukové omietky, so spodnou lištou z keramického obkladu

Úprava vonkajších povrchov - fasádna omietka silikátová, zateplenie kontaktným zatepľovacím systémom

Dvere a vráta - v spoločných priestoroch sú osadené prevažne dvere na báze dreva plné v plechových zárubniach, vstupné dvere sú oceľové (s plastovou povrchovou úpravou) so zasklením

Okná - plastové s izolačným dvojsklom

Povrchy podláh - v komunikačných priestoroch, vstup a na schodiskách liate terazzo

Vonkajšie príslušenstvo - pripojenia na technickú infraštruktúru

SPOLOČNÉ ZARIADENIA:

Vykurovanie - teplovodné ústredné, napojenie prostredníctvom výmenníkovej odovzdávajúcej stanice na horúcovod s osadeným meraním a reguláciou, pričom v každom byte sú radiátory s pomerovými meračmi a termostatickými ventilmi. Stúpacie a hlavné rozvody k jednotlivým priestorom sú z oceľových rúr.

Elektroinštalácia - rozvodná sústava 3NPE, 230/400, 50 Hz, TN - S. Všetky elektromery bytov sú inštalované v rozvádzačoch pri vchodoch do bytov. Vnútorné rozvody sú realizované v káblových žľaboch, na jednotlivých podlažiach v spoločných priestoroch pod omietkou. Osvetlenie v spoločných priestoroch je ovládané pohybovými senzormi.

Bleskozvod - s uzemňovacou sústavou

Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, hlavné rozvody z plastových rúr

Meranie spotreby studenej a teplej vody pre jednotlivé byty

Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie z kameninových rúr

Vnútorný plynovod - rozvod plynu realizovaný z oceľových rúr

Ohrev teplej vody - centrálny z výmenníkovej stanice napojený na horúcovod

Vzduchotechnika - podtlakový systém vetrania priestorov kúpeľni a záchodov cez centrálne šachty, vzduchotechnické rozvody pre napojenie odsávačov pár v kuchyniach

Výťahy - bytový dom nemá výťah

 

Popis bytu č. 11 na 3. poschodí ul. Hlinkova 30, Košice:

Byt je v osobnom vlastníctve. Číslo bytu 11, na 3. poschodí (4.NP), je vybavený základným príslušenstvom a ústredným vykurovaním z centrálneho zdroja.

Dispozíciu bytu tvorí 3x izba a príslušenstvo: predsieň + chodba, kúpeľňa, WC, špajza, kuchyňa a pivnica v 1.PP. Byt má  balkón prístupný z izby.

Technický stav ku dňu obhliadky: Vzhľadom na to, že znalcovi nebola umožnená obhliadka bytu v stanovenom čase dražobnou spoločnosťou Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, znalecký posudok je vypracovaný na základe poskytnutých podkladov v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: ,, ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícií."

Vzhľadom na to, že byt nebol znalcovi sprístupnený, nebolo možné zistiť presný technický stav vnútorného vybavenia bytu. Na základe obhliadky exteriéru bolo zistené, že na byte sú vymenené okná za plastové a vstupné dvere do bytu č. 11 sú zánovné, drevené dyhové.

Na základe potvrdenia SVB Hlinkova 24-26-28-30, v ktorom sa uvádza, že SVB neeviduje žiadne oznámenie o úpravách a rekonštrukcii bytu č. 11, je uvažované, že ohodnocovaný tehlový byt je v pôvodnom stave bez prevedených úprav a rekonštrukcie. Uvažuje sa, že byt je vybavený štandardným vybavením. Bytové hygienické jadro je murované. Predpokladá sa, že kúpeľňa je vybavená jednoduchou vaňou a umývadlom, samostatné WC - 1x keramické WC kombi so splachovacou nádržkou. Podlaha v kúpeľni a WC je betónová s povrchom keramickej dlažby. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka z materiálu na báze dreva s drezom a vodovodnou batériou, so spotrebičmi: plynový sporák a digestor. Podlahové krytiny v izbách sú drevené parketové. Na základe obhliadky z exteriéru bolo zistené, že okná sú plastové a vchodové dvere sú drevené dyhové. Uvažované je, že vnútorné dvere sú drevené dyhové v oceľových zárubniach. Radiátory sú oceľové rebrové. Rozvody vody a kanalizácie - výmena spoločných stúpačiek za plastové v rámci celého bytového domu. Bytové rozvody vody, kanalizácie, plynu a elektroinštalácie sú pravdepodobne pôvodné. Inštalácia zemného plynu pre kuchynský šporák s meraním v inštalačnom jadre pri WC, teplá voda a kúrenie ústredné z mestského teplovodu, merače vody umiestnené v inštalačnom jadre vo WC. K bytu prináleží pivnica, ktorá sa nachádza v 1.PP. K bytu prináleží balkón s prístupom z bočnej izby.

Byt je hodnotený v technickom stave ku dňu 02.03.2021  v štandardnej výbave. Vybavenie bytu hodnotené v stĺpci ´´štandard´´, zohľadnené pri výpočte koeficientu vplyvu vybavenia ´´kv´´. Predpokladá sa, že byt je v dobrom technickom stave, udržiavaný, je obývaný, ale bude potrebná jeho modernizácia. Pri výpočte opotrebenia je použitá lineárna metóda so stanovením životnosti kubickou metódou, vzhľadom na vykonané úpravy a rekonštrukciu bytového domu a jeho spoločných častí, priestorov a zariadení, ktoré sú vo veľmi dobrom technickom stave.

 

Popis bytu č. 11 a jeho príslušenstva, spoločných častí a zariadení bytového domu súp. č. 613:

Súčasťou bytu je vnútorné vybavenie:

vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické,  a plynové bytové prípojky, prípojka STA, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie. Poštová schránka, zvonček, kuchynská linka, plynový sporák, vodovodné batérie, vaňa a radiátory.

Spoločné časti domu sú najmä:

základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.

Spoločné zariadenia domu sú najmä:

výťahy, kočikárne, sušiarne, práčovne, STA, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické a plynové domové prípojky aj keď sú umiestnené mimo domu.

Charakter nehnuteľnosti:

Jedná sa o bytovú jednotku v bytovom dome, ktorá je zaradená do I. kategórie s úplným sociálnym vyhotovením a ústredným vykurovaním.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Predsieň chodba 15,52

15,52

Kúpeľňa 2,59

2,59

WC 1,16

1,16

Špajza 1,61

1,61

kuchyňa 9,06

9,06

Izba 18,90

18,90

Izba 13,43

13,43

Izba 13,02

13,02

Výmera bytu bez pivnice

75,29

Pivnica 4,62

4,62

Vypočítaná podlahová plocha

79,91

Balkón 2,5

2,50

 

POZEMKY

Predmetom ohodnotenia je pozemok registra C-KN s parc. č. 2832, 2833, 2834 a 2835, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Severné Mesto, obce: Košice - Sever, okres: Košice I, polohou nachádzajúci sa v širšom centre mesta, v zastavanom území mesta Košice na sídlisku Mier. Výmera pozemku je spolu 1077 m2. Spoluvlastnícky podiel k pozemku je 206/10000. Výmera vlastníkovho pozemku je 22,18 m2. Pozemok je zastavaný bytovým domom súp. č. 613 Hlinkova 24,26,28,30. Pozemok s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete, na vodovod, kanalizáciu, plynovod, teplovod, NN a internet. Negatívne účinky okolia na pozemky neboli zistené.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 30.06.2021 o 09.30 hod.

 Obhliadka 2: 07.07.2021 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS: 0422018,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu