3 - izbový byt v Čiernej nad Tisou

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu4 950,-
Najnižšie podanie4 950,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky1 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania10.máj 2018
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 508 vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, okres: Trebišov, obec: Čierna nad Tisou, katastrálne územie: Čierna nad Tisou, a to:

  • byt č. 6 na 3. p. vo vchode 1 obytného domu na ul. Školská so súpisným číslom 172, ktorý je postavený
    na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 9; právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 172 je evidovaný na LV č. 84,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo výmere: 804/10000,

 (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Byt č. 6 na 3. poschodí bytového domu so súpisným číslom 172 na ul. Školská

Byt č. 6 sa nachádza na 3. poschodí bytového domu č.s. 172, na ul. Školská, vchod 1, katastrálne územie Čierna nad Tisou. Byt nebol sprístupnený. Na základe obhliadky totožného bytu na inom poschodí a z vonkajšej obhliadky bytového domu štandardný byt pozostáva z troch obytných miestností, lóggie a príslušenstva, ktorým je predsieň, kuchyňa, kúpeľňa s WC, komora a pivnica č. 6. Správcom bytového domu bol predložený pasport bytu č. 6, v ktorom je uvedená výmera bytu 69,95 m2 a výmera pivnice 4,29 m2. Pri výpočte podlahovej plochy bytu uvažujem s výmerou z pasportu.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

Bytový dom so súpisným číslom 172 na ul. Školská v Čiernej nad Tisou

Bytový dom je murovaný, má prízemie a tri poschodia, nemá výťah. Vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, základy, strecha, schody, úpravy vnútorných povrchov, podlahy a rozvody štandardné, okná v spoločných častiach plastové, nová strešná krytina a zateplenie.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Byt č. 6 na 3. poschodí bytového domu so súpisným číslom 172 na ul. Školská

Byt predpokladá sa v pôvodnom stave - bytové jadro murované s keramickým obkladom, zariaďovacie predmety štandardné, v kuchyni podľa vyjadrenia susedov bez vybavenia, podlahy PVC, keramická dlažba, betón, prípadne laminátové, úpravy vnútorných povrchov hladké omietky, okná pôvodné drevené (z vonkajšej obhliadky), dvere predpokladá sa hladké plné alebo presklené, vstupné dvere obyčajné, vykurovanie – v bytovom dome má každý byt riešené vlastné kúrenie s kotlom a radiátormi, rozvody štandardné, zdroj teplej vody vlastný. Byt je vo výlučnom vlastníctve a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu je 804/10 000.

 

Bytový dom so súpisným číslom 172 na ul. Školská v Čiernej nad Tisou

Bytový dom bol do užívania odovzdaný v roku 1958. Údržba bytového domu je dobrá, opotrebenie stanovené lineárnou metódou, životnosť stanovená na 100 rokov (budovy pre bývanie murované hr. do 45 cm, monolitické, montované - odporúčaná životnosť 80-100 rokov).

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba                             3,50*4,18

14,63

Izba                             3,54*4,32

15,29

Izba                             4,06*4,32

17,54

Kuchyňa                      4,18*2,45

10,24

Predsieň                       1,15*3,65+1,41*1,90

6,88

Kupeľňa s WC              1,83*2,19-0,90*0,15

3,87

Komora                        1,41*0,98

1,38

Pivnica                          2,90*1,48

4,29

Rozdiel                          0,12

0,12

Podlahová plocha bytu podľa pasportu

74,24

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 23.04.2018 o 09.00 hod.

 Obhliadka 2: 24.04.2018 o 13.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:01272017,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu