3 - izbový byt v Čadci

Stiahnuť

Znalecký posudok (345 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaŽilinský kraj
Ohodnotenie predmetu65 200,-
Najnižšie podanie65 200,-
Minimálne prihodenie1 000,-
Výška zábezpeky15 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania7.marec 2019
Čas otvorenia12:15
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Anny Švachovej, Daniela Dlabača 2745/22, 010 01 Žilina, rokovacia miestnosť

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 5786, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor, obec: Čadca, katastrálne územie: Čadca, a to:

  • byt č. 29 na 3.p. vo vchode C obytného domu so súpisným číslom 160 nachádzajúcom sa na parcele č. 3291/48,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti: 6931/314983,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku – parcela registra „C“ č. 3291/48 vo výmere 796 m2, Zastavaná plocha a nádvorie, vo veľkosti: 6931/314983,

 (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby: Byt č. 29 sa nachádza na 3.p. vo vchode C bytového domu so súp. číslom 160 na ulici Hurbanova v Čadci. Pozostáva z troch obytných miestností, kuchyne a príslušenstva. Príslušenstvom je chodba, kúpeľňa, WC, balkón a pivnica v suteréne domu. Podlahová plocha oceňovaného bytu je 69,32 m2.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby: Popis bytového domu: Bytový dom súp. č. 160, v ktorom sa nachádza oceňovaný byt, je postavený v Čadci na parc.č.3291/48. Z konštrukčného hľadiska ide o panelový bytový dom konštrukčnej sústavy P 1.14. Prístup k bytovému domu je po miestnych spevnených verejných komunikáciách v centre meste Čadca. Parkovanie je umožnené na parkovisku v okolí bytového domu. Obytný dom je stenový pozdĺžny systém - panelová konštrukcia so šiestimi nadzemnými podlažiami. Obytný dom bol postavený v r.1992. Obytný dom má plochú strechu, železobetónové schodisko s výťahom. Bytový dom má v ohodnocovanej sekcii 48 bytových jednotiek, ktoré sú typologicky usporiadané v štyroch vchodoch, ale stavebne tvorí jeden celok s vedľajším bytovým domom súp. č. 208. Dom je súčasťou zástavby centra mesta na sídlisku Kýčerka v blízkosti nákupného strediska Lidl v okresnom meste Čadca. V úrovni suterénu sa nachádzajú niektoré spoločné zariadenia domu a spoločné priestory spadajúce do rozsahu spoločných častí. Na každom podlaží sa nachádzajú dva byty. Dom je vybavený rozvodom spoločnej televíznej antény, bleskozvodom a telefónnymi rozvodmi. Bytový dom je napojený na inžinierske siete (okrem plynu).

Spoločné časti: základy, strecha, obvodové múry, vchody, chodby, schodištia, vodorovné nosné a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločné zariadenia domu: miestnosti pre bicykle, sušiareň, kočikáreň, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné,  elektrické prípojky vrátane stúpacích vedení a  s uzavieracími ventilmi. Schodisko je dvojramenné s povrchovou úpravou terazzo.

Obytný dom je založený na betónových základových pásoch. Zvislé nosné aj výplňové konštrukcie sú panelové. Stropy sú železobetónová doska s rovným povrchom. schody sú železobetónová doska s povrchom stupňov z terazza. Zastrešenie domu je plochá strecha. Krytina je z asfaltových nataviteľných pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné povrchy sú klasické vápennocementové omietky. Dvere na bytovom dome sú vymenené-plastovo-hliníkové. Na bytovom dome majú majitelia vymenené plastové okná s izolačným dvojsklom. Podlahy v dome keramická dlažba a terazzo dlažba. Vykurovanie spoločných priestorov je oceľovými radiátormi so spoločných stúpačiek. Elektroinštalácia je svetelná. Vnútorný vodovod je z oceľových rúr. Kanalizácia je z plastových rúr z časti zo zliatiny. Dom je napojený na verejnú prípojku vody, kanalizácie, diaľkové vykurovanie, centrálny ohrev a rozvod TÚV, rozvod elektriny, verejný telefón, rozvod káblovej televízie a bleskozvod.

Popis bytu: Byt č.29 pozostáva s troch obytných miestností, kuchyne a príslušenstva. Príslušenstvom je chodba, kúpeľňa, WC, balkón a pivnica v suteréne (1.PP) domu. Podlahová plocha oceňovaného bytu je 69,32 m2. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie: kuchynská linka, elektrický sporák, batéria-drezová, vaňová, keramická dlažba, bytové jadro, umývadlo, WC, vaňa, zásuvka STA, digestor, domový telefón, radiátory, vodovodné, kanalizačné, elektrické, teplonosné prípojky. Úpravy vnútorných povrchov sú z vápennocementových omietok. Dvere sú v oceľovej zárubni. Okná sú plastové. Vykurovanie ústredné, doskové radiátory. Kuchynská linka je pôvodná na báze dreva dĺ.5,5 m, drez, batéria a elektrický sporák s elektrickou rúrou. Nad sporákom je digestor. Pôvodné typové umakartové jadro nebolo nahradené novými murovanými stenami, je tu vaňa, umývadlo a WC misa. Na pôvodnom umakartovom jadre je nalepené vo WC mozaikové PVC, umakartové jadro je natreté umývateľnou farbou. Podlahy v obytných miestnostiach bytu sú prevažne z hladkej vápennej omietky, dvere drevené prevažne hladké, plné alebo s presklením. Vstupné dvere do bytu sú čalúnené s prídavným bezpečnostným zamykaním. Spoločné domové inštalácie sú vedené v inštalačnej šachte prístupnej z priestoru WC. Kúpeľňa je vybavená keramickým umývadlom s integrovanou skrinkou na toaletné potreby, vaňa je bežná smaltovaná, vo WC je keramická záchodová misa kombi. Vodovodné batérie sú pákové. V predsieni bytu sú dve šatníkové skrine s posuvnými dvermi, rovnako v spálni sú dve šatníkové skrine podobného konštrukčného vyhotovenia.

Vybavenie bytu: 1 kuchynská linka, elektrický sporák s el. rúrou, 1 digestor, 1 WC, 1 vaňa, 1 umývadlo, 4xšatníková skriňa s posuvnými dvermi, 1xsmaltovaná vaňa.

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

predsieň                     2,83*2,845

8,05

obývacia izba            4,72*4,035

19,05

kuchyňa                     3,537*2,835

10,03

WC                            0,795*1,295

1,03

kúpeľňa                     1,665*1,9

3,16

spálňa                       4,36*2,84

12,38

detská izba               4,215*2,85

12,01

chodba                       2,714*0,82

2,23

pivnica                       0,95*1,45

1,38

Vypočítaná podlahová plocha

69,32

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 18.02.2019 o 14.00 hod.

Obhliadka 2: 19.02.2019 o 10.00 hod.

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

 

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN  SK94 5200 0000 0000 1773 8597, VS: 1222018, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu