3 - izbový byt v Bratislave

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu99 700,-
Najnižšie podanie99 700,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky20 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania3.máj 2018
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Ivany Vagaš, Riazanská 33, 831 03 Bratislava

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 3102, vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, Okres: Bratislava V, Obec: BA-m.č. PETRŽALKA, Katastrálne územie: Petržalka, a to:

  • byt č. 28 na 8.p. vo vchode Medveďovej 34, bytového domu so súpisným číslom 1551, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 608,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 6926/320631,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6926/320631; parcela registra "C" KN s parcelným číslom 608 o výmere 346 m², druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Trojizbový byt č. 28 sa nachádza na ôsmom nadzemnom podlaží (podľa LV 8.p.). Byt dispozične pozostáva z obývacej izby, spálne, detskej izby, kuchyne s loggiou, kúpeľne, WC, chodby a pivnice v I.NP. Vypočítaná podlahová plocha 69,26 m2. Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením a fotodokumentáciou ohodnocovaných nehnuteľností vykonaná osobne dňa 15.02.2018. Byt nebol v písomne stanovenom termíne sprístupnený. Vlastník na výzvu znalca poodchýlil dvere a následne ich pred znalcom zavrel.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby: Popis bytového domu:

Bytový dom sa nachádza v zastavanom území Hlavného mesta SR Bratislavy, v mestskej časti Petržalka, v rovnomennom katastrálnom území, leží na pozemku parcelné číslo 608, dom je vežiakového typu, postavený bol v roku 1978, steny sú panelové s plochou strechou, má 1 vchod, 14 nadzemných podlaží, v prvom nadzemnom podlaží sú pivnice a spoločné priestory, v ostatných trinástich nadzemných podlažiach sú byty, na každom podlaží sú 4 byty, v bytovom dome je celkom 52 bytov. Základy domu sú betónové s pilótami a hydroizoláciou, vodorovné a zvislé konštrukcie sú z betónových prefabrikovaných panelov, obvodové steny sú sendvičové betónové celostenové, stropy železobetónové prefabrikované, strecha je plochá, dodatočne zateplená s novou hydroizoláciou, obvodové steny boli opatrené kontaktným zatepľovacím systémom so silikátovou omietkou z mája 2011, v spoločných priestoroch boli v rámci zateplenia vymenené pôvodné okná plastovými s izolačným dvojsklom, vnútorné omietky sú vápenné hladké, schodište je železobetónové montované, povrch stupňov z brúseného betónu, podesty majú povrch z terazzo dlažby, vo vstupnej časti je novšia keramická dlažba, pôvodné vstupné vchodové dvere do bytového domu sú nahradené kovovými s presklením, vo vchode sú dva výťahy, vymenené v marci 2016. Dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu a plyn, zavedená je svetelná a zásuvková elektroinštalácia a zabezpečenie kamerovým systémom od septembra 2015. V marci 2016 bola vykonaná výmena vertikálnych a horizontálnych rozvodov SV, TÚV, C-TÚV a vykonaná výmena rozvodov plynu.

 

Popis bytu:

Byt č. 28, 8.NP, vchod Medveďovej 34.

Prevažná časť konštrukčných prvkov a zariaďovacích predmetov je v pôvodnom technickom stave. Vstupné dvere do bytu sú drevené, bytové jadro je betónové, v kuchyni je linka, v kúpeľni je vaňa a umývadlo s vodovodnými batériami, balkón je presklený, v inštalačnej šachte s prístupom z miestnosti WC sú inštalované merače studenej a teplej vody s diaľkovým odpočtom a plynomer, kúrenie je ústredné teplovodné diaľkové, radiátory sú rebrové liatinové s termoregulačnými ventilmi a dotykovými snímačmi pre podielový rozpis spotreby tepla s diaľkovým odpočtom, ohrev vody je diaľkový, elektroinštalácia v byte je svetelná a zásuvková, rozvodná skrinka je s automatickými ističmi v chodbe. Pivnica má betónové steny, dvere sú z neomietaných drevených hranolkov, podlaha je betónová. Údržba bytu je čiastočne zanedbávaná.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

podlahová plocha z LV: 69,26

69,26

Vypočítaná podlahová plocha

69,26

 

  1.  

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

spoluvlastnícky podiel

POPIS

Pozemok parcelné číslo 608 je zaradený v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria. Pozemok sa nachádza v zastavanom území hlavného mesta Bratislavy, v mestskej časti Petržalka. V mieste, kde sa nachádza pozemok je možnosť napojenia na všetky základné inžinierske siete. Pozemok je celý zastavaný stavbou bytového domu súpisné číslo 1551. Pozemok je rovinatý.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 09.04.2018 o 12.00 hod.

Ohliadka 2: 10.04.2018 o 16.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 1282017, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:  Originál výpisu 

S profesionálmi to má cenu