2 - izbový byt vo Veľkých Kapušanoch

Stiahnuť

Znalecký posudok (3,42 MB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (211 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu11 900,-
Najnižšie podanie11 900,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky3 500,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania2.júl 2019
Čas otvorenia10:15
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 2640 vedenom Okresným úradom Michalovce - Katastrálny odbor, okres: Michalovce, obec: VEĽKÉ KAPUŠANY, katastrálne územie: Veľké Kapušany, a to:

  • byt č. 9 na prízemí vo vchode 33 obytného bloku na Sídlisku P.O. Hviezdoslava so súpisným číslom 31, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 1563; právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 31 nie je evidovaný na liste vlastníctva,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo výmere: 5175/195955,

 (ďalej len "predmet dražby").

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

Opis predmetu a stavu predmetu dražby:

Byt č. 9 na prízemí bytového domu na Sídlisku P.O. H. so súp.č.: 31 vo Veľkých Kapušanoch

Byt sa nachádza na P.O.H. 31/33 na okraji mesta Veľké Kapušany. 2- izbový byt č.9 na prízemí je v bytovom dome, číslo súpisné 31 na parc. 1563 na sídlisku P.O.H. č. 33 vo Veľkých Kapušanoch v okrese Michalovce.

 Byt je I. kategórie so vstupnou predsieňou, kuchyňou, kúpeľňou, WC a dvomi izbami s prístupom z verejne prístupného schodiska. Byt je z pôvodných konštrukčných materiálov, ktoré sú v stave primeranom ich veku. Obhliadka bytu nebola súdnemu znalcovi umožnená, preto neuvádza jeho detailný popis. Byt je vykurovaný a zásobovaný teplou vodou z centrálnej kotolne, radiátory oceľové panely. Byt v čase obhliadky nebol využívaný. Statické, technické alebo hygienické poruchy pri prehliadke bytového domu neboli zistené.

 

 

 

 

Bytový dom so súp. č. 31 na Sídlisku P.O. H. vo Veľkých Kapušanoch

Tento bytový dom je typickým predstaviteľom unifikovanej konštrukčnej sústavy s oblastnou modifikáciou, ktorá je montovaná typu v priestorovom usporiadaní. Bytový dom je samostatne stojací parc. 1563, má 5. nadzemných podlaží a technický suterén. Má tri vchody, v ktorých je po 10 bytov, spolu je v bytovom dome 30 bytov. V suteréne sa nachádzajú pivnice pre byty a spoločné priestory. Vertikálna komunikácia je zabezpečená schodiskom a výťahom. Stavba je v technickom stave primeranom jeho veku, má dobrú údržbu, pri byte znalec uvažuje so základnou údržbou z dôvodu, že dlhodobo nie je užívaný. Bytový dom ako celok bol v r. 2013 z vonkajšej strany zateplený vrátane strechy. Celkovú životnosť bytového domu znalec uvažuje 100 rokov.

 

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha (m2)

Zameranie bytu nebolo znalcovi umožnené, plocha bytu je prevzatá z právnej dokumentácie k bytu od správcu

0,00

51,75

51,75

Vypočítaná podlahová plocha

51,75

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 17.06.2019 o 14.00 hod.

Obhliadka 2: 18.06.2019 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:492018,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu