UPUSTENÉ OD DRAŹBY 3 - izbový byt v Turni nad Bodvou

Stiahnuť

Znalecký posudok (3,20 MB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu14 400,-
Najnižšie podanie14 400,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky4 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania28.december 2018
Čas otvorenia10:30
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1401 vedenom Okresným úradom Košice - okolie - Katastrálny odbor, okres: Košice- okolie, obec: TURŇA NAD BODVOU, katastrálne územie: Turňa nad Bodvou, a to:

  • byt č. 6 na 1.p vo vchode 335 bytového domu so súpisným číslom 335, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 5868/13 o výmere 305 m2;
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo výmere: 54/838,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku 54/838, parcela registra "C" KN s parcelným číslom 5868/13 o výmere 305 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby:

 

Byt č. 6 na 1. poschodí bytového domu s.č. 335, k.ú.: Turňa nad Bodvou sídl. Cementár č.335/27, Turňa nad Bodvou

Byt  č. 6 je trojizbový byt, nachádzajúci sa na 1.poschodí (2.NP) vo vchode č. 335. Byt dispozične pozostáva
z troch izieb, kuchyne, kúpeľne, WC, chodby, šatníka a  komory mimo bytu  v schodišťovom priestore. Vzhľadom k tomu, že nebola umožnená obhliadka bytu znalec vo výpočte uvažuje so štandardným vybavením bez vykonaných úprav.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

 

 

 

Bytový dom s. č. 335, k.ú.: Turňa nad Bodvou sídl. Cementár č.335/27, Turňa nad Bodvou

Obytný dom, v ktorom sa byt nachádza, je celopanelový, postavený v konštrukčnej sústave T08B v priečnom nosnom systéme v module 6000mm s pórobetónovým obvodovým plášťom. Dom má 4 nadzemné podlažia (NP). V bytovom dome je celkom 19 vo vchode a bytovom dome.

 

Opis stavu predmetu dražby:

 

Byt č. 6 na 1. poschodí bytového domu s.č. 335, k.ú.: Turňa nad Bodvou sídl. Cementár č.335/27, Turňa nad Bodvou

Kategória bytu: byt I. kategórie

Byt I. kategórie je podľa Opatrenia MF SR č.R-11/1999 byt s ústredným (diaľkovým) vykurovaním a s úplným alebo čiastočným základným príslušenstvom.

Úplným základným príslušenstvom sa rozumie kúpeľňa, prípadne kúpeľňový alebo sprchovací kút  a splachovací záchod. Základné príslušenstvo bytu I. a II. kategórie sa považuje za jeho súčasť ak je priamo v byte
pod uzavretím alebo i mimo bytu, avšak v rovnakom podlaží a užíva ho výhradne len užívateľ bytu.
Byty so spoločným základným príslušenstvom sa zaradia do II. kategórie ak sú ústredne (diaľkovo) vykurované alebo do IV. kategórie ak nie sú ústredne (diaľkovo) vykurované.

 

Bytový dom s. č. 335, k.ú.: Turňa nad Bodvou sídl. Cementár č.335/27, Turňa nad Bodvou

Základy sú zo železobetónových roštov. Zvislé nosné steny  sú zo železobetónových panelov, obvodový plášť výplňový je z pórobetónových panelov hr.240 mm, priečky sú z ľahčených panelov Siporex, stropy sú
zo železobetónových predpätých dutinových panelov PPD, strecha je plochá jednoplášťová, dvere prevládajú hladké. Súčasťou zariadenia obytného domu sú rozvody elektriny, sanity, ústredného kúrenia, slaboprúdu, káblového rozvodu TV a hromozvod. Technický stav obytného domu zodpovedá veku a údržbe. Bytový dom bol postavený v r.1975, podľa údajov správcu. Údržba bytového domu  je priemerná.  Bytový dom nie je zateplený
a preto životnosť stavby stanovujem na 80 rokov.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

 

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba                  15,77 m2

15,77

Izba                  14,04 m2

14,04

Izba                    6,89 m2

6,89

Kuchyňa             6,20 m2

6,20

Kúpeľňa             2,49 m2

2,49

WC                     0,99 m2

0,99

Chodba               5,81 m2

5,81

Výmera bytu bez pivnice

52,19

Komora               1,78 m2

1,78

Vypočítaná podlahová plocha

53,97

 

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

 

POPIS

Predmetom ohodnotenia je spoluvlastnícky podiel 54/838 na pozemku parc. KN-C č. 5868/13 v zastavanom území obce, zastavané rodinným domom s príslušenstvom, v juhovýchodnej časti obce Turňa nad Bodvou. Pozemok sú s možnosťou napojenia na verejné rozvody vody, kanalizácie, plynu, el. energie. Určitým negatívom je prítomnosť marginálnych skupín obyvateľstva.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 11.12.2018 o 09.00 hod.

Obhliadka 2: 12.12.2018 o 13.00 hod.

 

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0907 420 820.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:01032013,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu