2 - izbový byt v Tornali

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaBanskobystrický kraj
Ohodnotenie predmetu9 300,-
Najnižšie podanie9 300,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky2 500,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania31.máj 2018
Čas otvorenia11:00
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Janky Antalovej, Bélu Bartóka 16, 979 01 Rimavská Sobota

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1876, vedenom Okresným úradom Revúca, Katastrálnym odborom, okres: Revúca, obec: TORNAĽA, katastrálne územie: Tornaľa, a to:

  • byt č. 1 na 1.p. vo vchode 3 bytového domu so súpisným číslom 1279, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 881/17,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 15/1000,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku: 15/1000, parcela registra "C" KN s parcelným číslom 881/17 o výmere 581 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len "Predmet dobrovoľnej dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Byt č. 1 na 1. poschodí bytového domu súp. č. 1279 na p. č. 881/17 v k.ú. Tornaľa

Ohodnocovaný byt sa nachádza v krajnej schodiskovej sekcii na 1. poschodí - 2 .nadzemnom podlaží. Byt po dispozičnej stránke pozostáva z 2 obytných miestností, kuchyne, WC + kúpeľne, predsiene, loggie. K bytu patrí skladový priestor - pivničná kója č. 5/3 na prízemí bytového domu. Podlahová plocha bytu s pivnicou je 49,27 m2. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel pozemku KN parc.č. 881/17 o výmere 581 m2 zodpovedajúci pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov v dome je 15/1000.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba 16,45

16,45

Izba 12,07

12,07

Kuchyňa 8,11

8,11

Predsieň 6,76

6,76

Kúpeľňa a WC 3,84

3,84

Pivnica 2,04

2,04

Vypočítaná podlahová plocha

49,27

 

Bytový dom so súp. č. 1279 na p. č. 881/17 v k.ú. Tornaľa

Predmetný bytový dom súp.č. 1279 sa nachádza na Školskej ulici č. 17, vchod 3 v Tornali na parcele č. 881/17. Ide o 1 + 8 podlažný typový panelový bytový dom tromi vchodmi. Na každom poschodí v predmetnom vchode sú 2 byty. Na prízemí /v suteréne/ sú spoločné časti a spoločné zariadenia domu.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Byt č. 1 na 1. poschodí bytového domu súp. č. 1279 na p. č. 881/17 v k.ú. Tornaľa

Nakoľko obhliadka nebola umožnená predpokladá sa pôvodný stav bez vykonaných rekonštrukcií počas užívania bytu.

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie . vnútorná inštalácia/ potrubné rozvody vody, elektroinštalácia, odpady,/ okrem stúpacích vedení, ktoré sú určené na spoločné užívanie vrátane uzatváracích ventilov, vybavenie kúpeľne s WC. Vlastníctvo bytu , včítane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami a príslušenstva  umiestneného mimo bytu, vrátane zárubne. do vlastníctva patrí aj hlavná elektrická odbočka bytu s hlavnými poistkami pre byt.

Podlahy obytných  miestností a ostatných miestností je z PVC. Okná sú drevené, zdvojené bez žalúzií. Dvere sú zasklené aj plné do oceľových zárubní. Omietky stien sú vápenné štukové hladké. Vybavenie kuchyne je štandardné, kuchynská linka, plynový sporák, drez plastový, batéria páková, digestor.  Elektroinštalácia je svetelná s ističmi, v byte je rozvod spoločnej TV antény. Vykurovanie je centrálne, radiátory sú oceľové. Rozvod studenej a teplej vody je z centrálneho zdroja cez inštalačné jadrá. Sociálny blok je umiestnený v typovom bytovom jadre. V kúpeľni je vaňa, umývadlo, páková batéria. Vo WC ke keramická WC misa.

 

Bytový dom so súp. č. 1279 na p. č. 881/17 v k.ú. Tornaľa

Nosný systém bytového domu je panelový v osovom module nosných stien po 3450 mm. Strecha je plochá so živičnou krytinou . Vonkajšie povrchové úpravy sú prevedené nástrekovými hmotami brizoplast resp. vapon. Vybavenie spoločných priestorov je bežné, zodpovedá obdobiu výstavby a typu panelového domu. V každej schodiskovej sekcii je osobný výťah.

Spoločnými časťami domu sú : základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú spoločná televízna anténa, práčovňa , sušiareň, kočikáreň, strojovňa výťahu, výťah, prípojky televízneho signálu, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu, v ktororom je byt umiestnený.

Bytový dom podľa potvrdenia Ladislav Molnár - Domová správa  bol dokončený v roku 1989. Technický stav zodpovedá veku, údržba bytu  je priemerná.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

POZEMKY

Zastavaná plocha v k. ú. Tornaľa

Pozemok sa nachádza v okrajovej polohe mesta Tornaľa. Pozemok je rovinatý. Je napojený na všetky inžinierske siete.  Negatívne účinky okolia na pozemok neboli zistené. Pozemok je vedený na LV 1876. 

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 14.05.2018 o 13.00 hod.

Obhliadka 2: 15.05.2018 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:1392017,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu