2 - izbový byt v Strážskom

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (186 kB)

Stiahnuť

Znalecký posudok (3,49 MB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu8 200,-
Najnižšie podanie8 200,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky1 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania2.marec 2023
Čas otvorenia10:15
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, suterén

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 2545, vedenom Okresným úradom Michalovce, Katastrálny odbor, Okres: Michalovce, Obec: Strážske, Katastrálne územie: Strážske a to:

–   byt č. 89 na 9.p. vo vchode B252 polyfunkčného bytového domu so súpisným číslom 252, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 524,

–   podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve: 103/10000,

  • spoluvlastnícky podiel k pozemku: 103/10000; parcela registra "C" KN s parcelným číslom 524 o výmere 665 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 252 evidovanej na pozemku parcelné čislo 524,

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

BYT

Byt č. 89 na parc. CKN č. 524, Ul. Obchodná B 252, Strážske

POPIS

Byt č. 89 sa nachádza v polyfunkčnom bytovom dome na Ul. Obchodnej č.s. 252 v intraviláne mesta Strážske, v jeho centrálnej časti, obec Strážske, v katastrálnom území Strážske. Polyfunkčný bytový dom č.s. 252 sa nachádza na parcele č. B 524. Ohodnocovaná bytová jednotka č. 89 sa nachádza na 9. poschodí (10. nadzemnom podlaží) polyfunkčného bytového domu. Ukončenie výstavby polyfunkčného bytového domu bolo v roku 1971 na základe potvrdenia Mesta Strážske zo dňa 01.02.2013, ktorý tvorí prílohu znaleckého posudku.

Vzhľadom k tomu, že pozemok na predloženom LV je v podielovom vlastníctve, je predmetom hodnotenia v tomto znaleckom posudku v podiele 103/10000.

Popis bytového domu:

Bytový dom je panelovej prefabrikovanej konštrukcie, má 10 nadzemných podlaží a plochú strechu. Pôvodne slúžil ako ubytovňa CHEMIK, dlhodobo sa nevyužíva a chátra. Prvé nadzemné podlažie tvorili spoločné priestory pre bicykle a kočiare, výmenník tepla, práčovňa a sušiareň, priestory neslúžia svojmu účelu. Na 2. až 10. NP sú situované byty. Byt sa nachádza v obytnom dome panelovej - prefabrikovanej konštrukcie s plochou strechou s krytinou z asfaltových pásov. Vykurovanie a ohrev TÚV je z centrálneho zdroja. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, okná spoločných priestorov drevené zdvojené. Úprava spoločných priestorov bežná (podlahy vstupných chodieb keramická dlažba a PVC, schodisko dvojramenné prefabrikované PVC, omietky stierka, spoločné priestory na 1. NP majú podlahy z cementového poteru). Obytný dom má výťah so strojovňou na streche. Polyfunkčný bytový dom je tvorený dvomi samostatnými 10-podlažnými stavbami, ktoré sú v prvých šiestich podlažiach vzájomne prepojené.

Popis bytu:

V byte neboli vykonané stavebné úpravy. Bytová jednotka pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva. Obytné miestnosti ako aj príslušenstvo majú úpravu vnútorných povrchov stien stierkou alebo tapetou. Podlaha obytných miestností a predsiene je PVC, kúpeľňa a WC je keramická dlažba. Steny medzi predsieňou, kúpeľňou a WC sú vybúrané. Obytné miestnosti sú dostatočne presvetlené, výplňové okenné konštrukcie sú drevené zdvojené, pôvodné dvere hladké plné alebo zasklené vybúrané. V byte je demontovaný rozvod elektriny, vody, vykurovacie telesá panelové radiátory - demontované. Vybavenie kuchyne nie je, kúpeľňa nie je, podlaha keramická dlažba. WC nie je, podlaha keramická dlažba. Bytové jadro demontované. Elektroinštalácia svetelná ističe na schodisku. Prípojky vody od stúpacích rozvodov z oceľových rúr. Kanalizačné prípojky zo zariaďovacích predmetov v byte demontované. Teplá voda ohrievaná z centrálneho zdroja.

Byt nie je užívaný, je poškodený, neudržiavaný. Prvky dlhodobej životnosti sú pôvodné opotrebované, pri ďalšom nevyužívaní a pôsobením poveternostných vplyvov bude opotrebenie narastať rýchlejšie ako pri bežnom užívaní a údržbe. Vzhľadom na technický stav, konštrukčné vyhotovenie bytového domu a bytu je predpokladaná životnosť na 80 rokov.

Vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, použitie materiálov, chýbajúce stavebné konštrukcie, vek a technický stav bolo poškodenie vypočítané na 44,81 %.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba

 

3,45*4,40

15,18

Izba

 

3,45*4,40

15,18

Kuchyňa

 

3,45*1,96+0,40*0,90

7,12

Kúpeľňa, WC, predsieň

 

3,45*1,94+0,40*0,90

7,05

Vypočítaná podlahová plocha

44,53

Loggia

 

3,45*1,20+3,45*1,20

8,28

Počet izieb: 2

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

Pozemky v k.ú. Strážske

POPIS

Pozemok na predloženom LV č. 2545 - čiastočný, k.ú. Strážske je v podielovom vlastníctve, je predmetom hodnotenia v podiele 103/10000 z parcely CKN č. 524 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 665 m2, t.j. 6,85 m2. Situovaný na ul. Obchodnej v centrálnej časti mesta. V blízkosti je súvislá zástavba obytných domov, základná škola, materská škola, obchody, reštaurácia, pešia zóna, park, parkoviská a trávnaté plochy.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1. 13.02.2023 o 11.00 hod.

Obhliadka 2: 20.02.2023 o 15.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:0472022,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu

Spoľahlivé a poctivé slovenské online kasína 2022

Tvrdá konkurencia, ktorá vládne v dnešnom biznise s hazardnými hrami, núti prevádzkovateľov hazardných hier brať svoju povesť čo najvážnejšie. Veľké slovenské hazardné portály, ktoré pôsobia v tomto odvetví už mnoho rokov, si len zriedkakedy dovolia dopustiť sa nečestného konania voči zákazníkom. Ale podvodníci tiež nespia a šikovne sa maskujú ako slušné inštitúcie, čím zavádzajú neskúsených používateľov. Preto by ste mali zvážiť odborné rady a uprednostniť skutočne renomované a spoľahlivé slovenské online kasína so zaručenými výbermi. SK online kasína na https://onlinecasino-sk-24.com/ s dobre regulovanými licenciami, certifikátmi od známych audítorov, originálnym softvérom od známych značiek, pozornou zákazníckou podporou, jasnými podmienkami služieb a spravodlivou reklamou by sa mali považovať za spoľahlivé. Ak si nie ste istí alebo práve robíte prvé kroky v oblasti hazardných hier, dôverujte odborníkom, ktorí sa v tejto oblasti dobre vyznajú. OnlineCasino-SK-24.com recenzenti pravidelne kontrolujú známe online kasína a aktualizujú svoje recenzie. Zoznam 10 najlepších online kasín na Slovensku obsahuje len spoľahlivé stránky.