2 - izbový byt v Sabinove

Stiahnuť

Znalecký posudok (747 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (198 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu33 700,-
Najnižšie podanie33 700,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky10 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania29.november 2018
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaSABYT, s.r.o., ul. Mieru 8, 083 01 Sabinov, zasadacia miestnosť na 1. poschodí

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností:

 • zapísaný na LV č. 3289, vedenom Okresným úradom Sabinov, Katastrálny odbor, okres: Sabinov, obec: Sabinov, katastrálne územie: Sabinov, a to:
  • byt č. 15 na 1.p. vo vchode 10 bytového domu so súpisným číslom 608, ktorý je postavený na parcele registra "C" č. 767/2; právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 608 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 3290,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 40/3228,
 • zapísaný na LV č. 3290, vedenom Okresným úradom Sabinov, Katastrálny odbor, okres: Sabinov, obec: Sabinov, katastrálne územie: Sabinov, a to:
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 40/3228; parcela registra "C" č. 767/2 vo výmere 741 m², druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria; právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 767/2 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 3289,

(ďalej len  „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby:  

Byt č.15 so súpisným číslom 608, ul. Matice slovenskej 608/10, Sabinov

Byt č.15 sa nachádza vo vchode č.10, na 1.poschodí (2.nadzemnom podlaží) v stredovej sekcii.

Dispozičné riešenie: Dispozičné riešenie bytu je pôvodné. Z dispozičného hľadiska byt pozostáva zo vstupnej predsiene, z ktorej je prístupná obývacia kuchyňa, spálňa, kúpeľňa a záchod. K bytu patrí aj pivnica č.15, ktorá je umiestnená v suteréne. Vypočítaná podlahová plocha je 40,00 m2.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

 

 

 

Bytový dom so súpisným číslom 608, ul. Matice slovenskej 608/10, Sabinov

Viacbytová budova (bytový dom) spĺňa všetky kritéria na trvalé bývanie podľa STN 73 4310. Bytový dom je postavený na ulici Matice Slovenskej, približne v centre mesta Sabinov. Bol vystavaný v 80-tých rokoch minulého storočia. Bytový dom je osadený na rovinatom teréne. Predpokladaná základná životnosť panelového bytového domu je 80 rokov. Bytový dom daný do užívania v roku 1984.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Byt č.15 so súpisným číslom 608, ul. Matice slovenskej 608/10, Sabinov

Byt je v podstate v pôvodnom stave. Vstupné dvere do bytu sú drevené plné, z vonkajšej strany sú čalúnené. Dvere v byte sú plné, prípadne čiastočne zasklené. Výplne otvorov v obvodových konštrukciách tvoria plastové okná s tepelnoizolačným zasklením. Bytové jadro je pôvodné. Povrchové úpravy tvoria tenkovrstvé omietky
s maľbami a obkladom okolo linky v kuchyni. Nášľapné vrstvy podláh v byte sú z PVC.  Byt nemá loggiu ani balkón.

Technické riešenie: Vykurovanie v byte je centrálne teplovodné. Predpokladá sa, že sú vybavené termostatickými hlavicami a pomerovými meračmi tepla. 

Vybavenie bytu (predpokladané): Ob. kuchyňa - kuchynská linka z materiálov na báze dreva s nerezovým drezom
s odkvapkavačom a pákovou batériou, plynový sporák s plynovou rúrou, odsávač pár

Kúpeľňa - plechovává smalt. vaňa s obyč. sprchovou batériou, keramické umývadlo s obyč. batériou

záchod - keramický splachovací záchod

Zatriedenie bytu: Byt má úplné základné príslušenstvo, je vykurovaný centrálne. V zmysle Výmeru MF SR č. R-1/1996 v znení zmien a doplnení je zaradený do 1.kategórie.

 

Bytový dom so súpisným číslom 608, ul. Matice slovenskej 608/10, Sabinov

Viacbytová budova má štyri vchody a sedem podlaží. Prvé podlažie je čiastočne zapustené do terénu a tvorí technické zázemie bytového domu  Sú tu umiestnené pivnice, strojovne výťahov, práčovne, sušiarne, žehliarne a miestnosti pre kočíky a bicykle. Ostatných 6. nadzemných podlaží je obytných, na každom podlaží sú po dva byty. Orientácia obytných miestností v bytoch bytového domu je na severozápadnú stranu a juhovýchodnú   stranu. 

Stavebnotechnické riešenie: Viacbytová budova je osadená na betónových základoch (predpokladá sa základové pásy). Je zmontovaná z typizovaných celoplošných železobetónových panelov - obvodových, stropných
a deliacich, tvoriacich krabicový systém. Je to konštrukčná sústava BA NKS P14. Samotná konštrukčná sústava je poslednou z typizovaných sústav, ktoré sa používali pri hromadnej bytovej výstavbe a spĺňali vtedajšie normové kritéria. Strecha je plochá so živičnou krytinou. V bytovom dome v každom vchode je dvojramenné železobetónové prefabrikované schodisko s pôvodným osobným výťahom s nosnosťou 250 kg. Nášľapnú vrstvu stupníc a podstupníc schodiska tvorí keramická dlažba. Vnútorné povrchové úpravy schodiskového priestory tvoria hladké omietky s olejovým náterom sokla. Pred vstupom do vchodu č.10 zo severozápadnej strany sú umiestnené vonkajšie predložené  schody. Hlavné vstupné priestory do bytového domu zo západnej strany tvoria jednokrídlové plastové dvere s tepelnoizolačným zasklením a kovové schránkové panely. Vstupné dvere
z juhovýchodnej strany (zadné) sú nové plastové dvere s tepelnoizolačným zasklením. Zasklenie schodiskového priestoru je plastovými oknami s tepelnoizolačným zasklením. Okná v pivničných priestoroch sú plastovými oknami s tepelnoizolačným zasklením. Okná v jednotlivých bytoch sú podľa rozhodnutia vlastníkov bytov, buď pôvodné drevené zdvojené, alebo nové plastové s tepelnoizolačným zasklením. Bytový dom je zateplený. Vonkajšie povrchové úpravy tvoria tenkovrstvé omietky zateplovaciého systému a marmolitové omietky sokla. Bytová budova je napojená na všetky inžinierske siete: verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, silnoprúdové
a slaboprúdové rozvody a rozvod plynu. Je napojená na centrálny zdroj tepla. Viacbytová budova je veľmi dobre udržiavaná.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Podľa zmluvy o prevode vlastníctva bytu (príloha č.5) je podlahová plocha bytu

40,00

Vypočítaná podlahová plocha

40,00

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU
Parcela č.767/2

Pozemok, parcelné číslo 767/2, sa nachádza približne v centre okresného mesta Sabinov, na ulici Matice slovenskej. Pozemok je rovinatý a je zastavaný bytovým domom so súpisným číslom 608.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 12.11.2018 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 13.11.2018 o 15.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0907 420 820.

Spôsob zloženia zábezpeky

 1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:00992016,
 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
 3. banková záruka,
 4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu