2 - izbový byt v Rožňave

Stiahnuť

Znalecký posudok (628 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (236 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu18 900,-
Najnižšie podanie18 900,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky5 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania6.november 2018
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaBYTEX RV, s.r.o., Betliarska 4, 048 01 Rožňava

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 4304, vedenom Okresným úradom Rožňava, Katastrálny odbor, okres: Rožňava, obec: ROŽŇAVA, katastrálne územie: Rožňava, a to:

  • byt č. 9 na 1. posch. vo vchode Letná 10 bytového domu so súpisným číslom 316, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 2081/5,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 837/10000,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku: 837/10000; parcela registra "C" KN s parcelným číslom 2081/5 s výmerou 344 m², druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby:

Byt č. 9 v bytovom dome na na ul. Letná č.s. 316 v Rožňave

Byt sa nachádza v bytovom dome na ulici Letná 10, sídlisko Vargovo Pole, stredové sídlisko Rožňavy Uvedená bytová jednotka sa nachádza na 1.poschodí - II. NP. Podľa pasporstu bytu byt pozostáva z dvoch izieb. Byt nebol sprístupnený, neumožnená vnútorná obhliadka bytu, preto sa vo výpočte uvažuje s evidovanou výmerou t.j. 52,09 m2 a v pôvodnom stave..

 

PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Evidovaná podlahová plocha 52,09

52,09

Vypočítaná podlahová plocha

52,09

 

Bytový dom so súp. č. 316 na ul. Letná v Rožňave

Bytový dom je samostatne stojaci bodového typu, má 1 podzemné podlažia a 3 nadzemné podlažia, sedlovú strechu s pálenou jednodrážkovou krytinou. Objekt - bytový dom je osadený na rovinatom teréne na parc.č.2081/5, k.ú. Rožňava, obec Rožňava. Situovaný je v komplexnej zástavbe bytových domov a budov občianskej vybavenosti, v lokalite stredného dopytu v porovnaní s ponukou, vhodnej na bývanie.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Byt č.9 v bytovom dome na na ul. Letná č.s.316 v Rožňave

Byt nebol sprístupnený, neumožnená vnútorná obhliadka bytu, preto sa predpokladá pôvodný stav. Byt sa využíva na projektovaný účel - na bývanie. Iné využitie sa nedá predpokladať. Pri obhliadke neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by obmedzovali riadne užívanie nehnuteľnosti.

 

Bytový dom so súp. č. 316 na ul. Letná v Rožňave

Murovaný bytový dom je riešený ako podpivničený s tromi nadzemnými podlažiami. Polohu objektu sa vzhľadom ku komunikačným a dopravným väzbám posudzuje ako vhodnú, s pravidelným spojením na autobus. Infraštruktúra pozemku je kompletná, pozemok je vo vlastníctve užívateľov, vlastníkov bytov. Orientácia čelnej strany objektu - vstupu do objektu je na juh. Jedná sa o samostatne stojací murovaný bytový dom. Objekt je prekrytý sedlovou strechou. Objekt je napojený na rozvod studenej vody, elektriky, zemného plynu a kanalizácie. Bytový dom je po rekonštrukcii - zateplenie bytového domu s novými vonkajšími omietkami, nové plastové výplne - okná a vchodové dvere, nová strecha a výmena krytiny.

V danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Bytový dom je v užívaní od roku 1950.

Bytový dom je murovaný, preto sa základnú životnosť stanovuje na 100 rokov. Vzhľadom na rekonštrukciu bytovky sa upravuje životnosť na 120 rokov.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 18.10.2018 o 14.00 hod.

Obhliadka 2: 19.10.2018 o 09.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:0822018,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu