2 - izbový byt v Rimavskej Sobote

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaBanskobystrický kraj
Ohodnotenie predmetu17 900,-
Najnižšie podanie17 900,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky5 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania16.máj 2018
Čas otvorenia13:00
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Janky Antalovej, notár, so sídlom Bélu Bartóka 16, 979 01 Rimavská Sobota.

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností:

• zapísaný na LV č. 4449, vedenom Okresným úradom Rimavská Sobota, Katastrálny odbor, Okres: Rimavská Sobota, Obec: RIMAVSKÁ SOBOTA, Katastrálne územie: Rimavská Sobota, a to:

  • byt č.1 na prízemí., vo vchode č. 5 bytového domu 8 b.j., so s.č. 3070, nachádzajúci sa na parcele reg. "C" KN č. 2377/10,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 7479/56712,

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 3070 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 4918.

 

• zapísaný na LV č. 4918, , vedenom Okresným úradom Rimavská Sobota, Katastrálny odbor, Okres: Rimavská Sobota, Obec: RIMAVSKÁ SOBOTA, Katastrálne územie: Rimavská Sobota:

  • spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 7479/56712, parcela reg. "C" č. 2377/10 o výmere 265 m2, Druh pozemku: Ostatné plochy,

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 2377/10 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 4449.

(ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Byt č.1 na prízemí., vo vchode č. 5 bytového domu 8 b.j., so s.č. 3070 na ul. Športová v Rimavskej Sobote. Byt sa nachádza na prízemí bytového domu. Byt po dispozičnej stránke pozostáva z 2 obytných miestností, kuchyne, chodby, kúpeľne, WC, špajze,  pivnice na prízemí  domu. Vypočítaná podlahová plocha je 75,71 m2.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Popis bytového domu:

Predmetný bytový dom súp. č. 3070 sa nachádza na sídlisku v k. ú. Rimavská Sobota, obec Rimavská Sobota, na parcele č. CKN 2377/10. Ide o 3 podlažný panelový bytový dom s 1 vchodom. Na prízemí sú spoločné časti a spoločné zariadenia domu a 2 byty. Na ďalších dvoch podlažiach sú po 3 byty. Nosný systém bytového domu je panelový v osovom module nosných stien po 3450 mm. Strecha je plochá so živičnou krytinou. Vonkajšie povrchové úpravy sú nezateplené. Okná sú vymenené na plastové. Vchodové dvere sú plastové uzamknuté. Vybavenie spoločných priestorov je bežné, zodpovedá obdobiu výstavby a typu panelového domu. V schodiskovej sekcii nie je osobný výťah. Stavba bola daná do užívania v roku 1975 ako administratívna budova. V roku 2000 bolo vydané stavebné povolenie - zmena v užívaní stavby - Prestavba administratívnej budovy na bytový dom - 8 b.j.

Zaradenie podľa JKSO : odbor 803 - budovy na bývanie, 8033 - domy obytné typové s celoštátne unifikovanými konštrukčnými sústavami panelovými - domy obytné typové 1-4  podlažné s občianskym vybavením.

Zatriedenie podľa novej KS : trojbytové a viacbytové budovy.

Spoločnými časťami domu sú : základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú spoločná televízna anténa, práčovňa , sušiareň, kočikáreň, strojovňa výťahu, výťah, prípojky televízneho signálu, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu, v ktorom je byt umiestnený.

 

Byt č. 1  na prízemí  byt. domu súp. č. 3070 na parc. č. 2377/10  v k. ú. Rimavská Sobota

Popis bytu:

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie. Vnútorná inštalácia/ potrubné rozvody vody, elektroinštalácia, odpady/, okrem stúpacích vedení, ktoré sú určené na spoločné užívanie vrátane uzatváracích ventilov, vybavenie kúpeľne s WC. Vlastníctvo bytu , včítane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami a príslušenstva  umiestneného mimo bytu, vrátane zárubne. do vlastníctva patrí aj hlavná elektrická odbočka bytu s hlavnými poistkami pre byt. Nameraná podlahová plocha bytu je 75,71 m2. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu zodpovedajúci pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov v dome je 7479/56712 - ín. Podlahy obytných miestností sú plávajúce laminátové, v niektorých miestnostiach sú odstránené, je viditeľní iba izolácia. V kúpeľni, WC je keramická dlažba. Na  chodbe a kuchyni je laminátová, plávajúca podlaha. Okná sú plastové. Dvere sú rámové výplňou. Omietky stien sú vápenné štukové hladké. Kuchyňa je bez zariaďovacích predmetov. Elektroinštalácia je svetelná s ističmi, v byte je rozvod spoločnej TV antény. Vykurovanie je individuálne pre byt - 4 elektrické ohrievače.  Rozvod studenej a teplej vody je z centrálneho zdroja cez inštalačné jadrá. Sociálny blok je umiestnený v bytovom jadre. V kúpeľni je umývadlo, vaňa, batérie pákové. Vo WC je keramická WC misa. Teplá vody je z boljera, v čase obhliadky je demontovaný, umiestnený na chodbe na podlahe. Údržba bytu je zanedbaná.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba 3,439*4,261+(0,7*1)/2+(0,7*1)/2

15,35

Izba 3,464*6,401

22,17

Kúpeľňa 3,452*2,873-(0,7*1)/2

9,57

WC 1,294*1,534

1,99

Chodba 3,457*2,145

7,42

Kuchyňa 4,272*3,457

14,77

Pivnica 1,352*1,699

2,30

Špajza 1,923*1,294-(0,7*1)/2

2,14

Vypočítaná podlahová plocha

75,71

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

Zastavaná plocha v k. ú. Rimavská Sobota

POPIS

 

Pozemok sa nachádza v okrajovej polohe okresného  mesta Rimavská Sobota, v k. ú. Rimavská Sobota. Prístup k pozemku je od spevnených plôch. Pozemok je napojený na všetky inžinierske siete. Negatívne účinky okolia na pozemky neboli zistené.   Pozemok je rovinatý, je vedený na LV č. 4918.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 24.04.2018 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 25.04.2018 o 16.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0462018, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu