2 - izbový byt v Rimavskej Sobote

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaBanskobystrický kraj
Ohodnotenie predmetu21 000,-
Najnižšie podanie21 000,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky6 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania9.máj 2018
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaOkresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote, Okružná 50, 979 01 Rimavská Sobota, zasadacia miestnosť, 2. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 334, vedenom Okresným úradom Rimavská Sobota, Katastrálnym odborom, okres: Rimavská Sobota, obec: RIMAVSKÁ SOBOTA, katastrálne územie: Tomášová, a to:

–   byt č. 51 na 1.p. vo vchode 20 bytového domu 160 b.j. B-4 BODONA so súpisným číslom 1702, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 833/67;

–   podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 6393/1042442,

  • spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6393/1042442, parcela registra "C" KN s parcelným číslom 833/67 o výmere 1821 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria (ďalej len "Predmet dobrovoľnej dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Byt č. 51 na 1.p. bytového domu na J.Bodona 1702/20 v Rimavskej Sobote

Ohodnocovaný byt sa nachádza na 1. poschodí - 2. nadzemnom podlaží. Byt po dispozičnej stránke pozostáva z 2 obytných miestností, kuchyne, kúpeľne s WC, predsiene, loggie, pivnice v suteréne domu. Nameraná podlahová plocha bytu je 63,62 m2. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu zodpovedajúci pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov v dome je 6393/1042442– ín.

 

 

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Chodba 3,432*1,684

5,78

Izba 3,431*5,859

20,10

Izba 3,435*6,000

20,61

Kuchyňa 3,401*2,166+1,726*2,486

11,66

Kúpeľňa 1,654*1,604

2,65

WC 0,813*1,153

0,94

Pivnica 1,88

1,88

Vypočítaná podlahová plocha

63,62

 

Bytový dom na J. Bodona 1702/20 v Rimavskej Sobote

Predmetný bytový dom súp. č. 1702 sa nachádza na sídlisku v k. ú. Rimavská Sobota, obec Rimavská Sobota, na parcele č. CKN 833/67. Ide o 1 + 8 podlažný typový panelový bytový dom so 7 vchodmi. Na prízemí sú spoločné časti a spoločné zariadenia domu.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Byt č. 51 na 1.p. bytového domu na J.Bodona 1702/20 v Rimavskej Sobote

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie. Vnútorná inštalácia/ potrubné rozvody vody, elektroinštalácia, odpady/, okrem stúpacích vedení, ktoré sú určené na spoločné užívanie vrátane uzatváracích ventilov, vybavenie kúpeľne s WC. Vlastníctvo bytu, včítane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami a príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubne. Do vlastníctva patrí aj hlavná elektrická odbočka bytu s hlavnými poistkami pre byt. Podlahy obytných miestností sú plávajúce laminátové, v kúpeľni, WC je PVC. Na chodbe a kuchyni je laminátová, plávajúca podlaha. Okná sú v 2 izbách plastové, v kuchyni sú drevené, zdvojené. Dvere sú rámové výplňou. Omietky stien sú vápenné štukové hladké. Kuchyňa je rekonštruovaná - kuchynská linka na báze dreva, sporák na plyn, drez nerezový, batéria páková. Elektroinštalácia je svetelná s ističmi, v byte je rozvod spoločnej TV antény. Vykurovanie je centrálne, radiátory sú oceľové. Rozvod studenej a teplej vody je z centrálneho zdroja cez inštalačné jadrá. Sociálny blok je umiestnený v pôvodnom bytovom jadre. V kúpeľni je umývadlo, vaňa, batéria obyčajná. Vo WC je keramická WC misa. Údržba bytu je dobrá

 

Bytový dom na J. Bodona 1702/20 v Rimavskej Sobote

Nosný systém bytového domu je panelový v osovom module nosných stien po 3450 mm. Strecha je plochá so živičnou krytinou. Vonkajšie povrchové úpravy sú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom. Okná sú vymenené na plastové. Vchodové dvere sú plastové uzamknuté. Vybavenie spoločných priestorov je bežné, zodpovedá obdobiu výstavby a typu panelového domu. V schodiskovej sekcii je osobný výťah. Rekonštrukcia strechy bola na BD vykonaná v r. 2010. Výmena ležatých rozvody TÚV a SV boli realizované v roku 2006, výmena zvislých rozvodov TÚV a SV boli realizované v roku 2008.

Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú spoločná televízna anténa, práčovňa , sušiareň, kočikáreň, strojovňa výťahu, výťah, prípojky televízneho signálu, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu, v ktorom je byt umiestnený.

Bytový dom podľa potvrdenia OSBD Rimavská Sobota bol dokončený v roku 1984.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

POZEMKY

Zastavaná plocha v k. ú. Tomášová, obec Rimavská Sobota

Pozemok sa nachádza v okrajovej polohe okresného  mesta Rimavská Sobota, v k. ú. Tomášová. Prístup k pozemku je od spevnených plôch. Pozemok je napojený na všetky inžinierske siete. Negatívne účinky okolia na pozemky neboli zistené. Pozemok je rovinatý, je vedený na LV č. 334.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 25.04.2018 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 26.04.2018 o 15.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:1252017,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu