2 - izbový byt v Rimavskej Sobote

Stiahnuť

Znalecký posudok (527 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaBanskobystrický kraj
Ohodnotenie predmetu20 400,-
Najnižšie podanie20 400,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky6 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania13.február 2019
Čas otvorenia10:30
Miesto konaniaOkresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote, Okružná 50, 979 01 Rimavská Sobota, zasadacia miestnosť, 2. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností:

a/ zapísaný na LV č. 3184, vedenom Okresným úradom Rimavská Sobota, Katastrálnym odborom, okres: Rimavská Sobota, obec: RIMAVSKÁ SOBOTA, katastrálne územie: Rimavská Sobota, a to:

–   byt č. 13 na 4. p. vo vchode 25 bytového domu 45 b.j.A-3 Rožňavská so súpisným číslom 853, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 1094/233;

  • Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 853 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 3627.

–   podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 5660/272181,

b/ zapísaný na LV č. 3627, vedenom Okresným úradom Rimavská Sobota, Katastrálnym odborom, okres: Rimavská Sobota, obec: RIMAVSKÁ SOBOTA, katastrálne územie: Rimavská Sobota, a to:

  • spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 5660/272181, na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 1094/233 o výmere 717 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
  • Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 1094/233 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 3184.

 (ďalej len "Predmet dobrovoľnej dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Byt č.13 v 45 b.j. A-3 Rožňavská č.s. 853, R. Sobota

Byt č. 13 je situovaný na 4.poschodí (5.NP) päťpodlažného (štvorposchodového) bytového domu súp. č. 853 na pozemku parc. KN C č. 1094/233, ul. Rožňavská, vchod č. 25, Rimavská Sobota. Vypočítaná podlahová plocha je 55,36 m2.

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

V byte:

0,00

Obytná plocha:

0,00

Izba 6,42*3,22

20,67

Izba 4,11*3,37

13,85

Príslušenstvo:

0,00

Kuchyňa 3,37*2,21+0,90*1,88

9,14

Predizba 3,62*1,08+2,70*0,40

4,99

Kúpeľňa s WC 1,67*1,59+0,90*1,22

3,75

Mimo bytu:

0,00

Príslušenstvo:

0,00

Pivnica na prízemí 1,11*2,67

2,96

Vypočítaná podlahová plocha

55,36

 

Bytový dom 45 b.j.A-3 Rožňavská č.s. 853, R. Sobota

Bytový dom sa nachádza na okraji širšieho centra v mesta Rimavská Sobota, v centre staršej KBV ul. Rožňavská. Dom má päť nadzemných podlaží a je celoplošne podpivničený. Prízemie až štvrté poschodie sú obytné, s tromi bytmi na každom poschodí. Bytový dom má tri vchody. Vo vchodoch je po 15 bytov. Suterén je technickým podlažím domu, kde sú pivnice vlastníkov bytov a spoločné priestory a zariadenia domu.

 

Spoločné časti domu:

Základy, strecha, obvodové múry, vchody, chodby, schodiská, priečelia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. 

Spoločné zariadenia domu:

Spoločné miestnosti, rozvody STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, telefónne prípojky a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu v ktorom sa byt nachádza. 

 

POZEMOK

Ohodnocovaný pozemok podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č.3627, pre k. ú. a  obec Rimavská Sobota, pozostávajúci z podielu 5660/272181 z parcely KN C č. 1094/233, druh Zastavané plochy a nádvoria o výmere 717 m2, zastavaný obytným  domom 45 b.j. súp. č. 853 s príslušenstvom sa nachádza sa intraviláne mesta Rimavská Sobota, v lokalite staršej KBV - Rožňavská. Mesto je okresným sídlom s počtom obyvateľov nad 15000 (cca.24500). Intenzita využitia pozemkov je pre obytné domy a objekty občianskej vybavenosti, so štandardným vybavením. Dopravné vzťahy - pozemky sú v území s dobrou úpravou ciest s jazdným časom vlastným autom do centra mesta do 5 minút. Obchodná alebo priemyslová poloha - obytná zóna so základnou občianskou vybavenosťou v bezprostrednom okolí. Pripravenosť pozemku na výstavbu - zastavaná plocha a nádvorie s veľmi dobrou technickou vybavenosťou ( verejné rozvody elektriky, vody, plynu, kanalizácie, teplovod, telefón, káblová televízia, internet ). Povyšujúce faktory – rovný pozemok, tichá lokalita, dobrá poloha vzhľadom k centru a hlavným dopravným uzlom v meste, dobrý prístup k pozemku, dobrá technická a občianska vybavenosť v okolí - MŠ, ZŠ, obchody. Redukujúce faktory – nie sú.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Byt č.13 v 45 b.j. A-3 Rožňavská č.s. 853, R. Sobota

V byte : 

Obytné miestnosti - 2 izby, 

Príslušenstvo - predizba, kuchyňa, kúpeľňa s WC, balkón.  

Mimo bytu: 

Pivnica č.13 v suteréne. 

Byt je napojený na vodovodnú, kanalizačnú, elektrickú, plynovú prípojku a telekomunikačnú prípojku. Vybavením bytu sú rozvody svetelnej el. inštalácie, teplej a studenej vody, kanalizácie, zemného plynu, STA a el. vrátnik. Ústredné kúrenie v byte je teplovodné s liatinovými článkovými radiátormi. Byt je po celkovej rekonštrukcii a modernizácii, ktoré boli vykonané cca. pred 10 rokmi (odhad znalca). V rámci toho bolo v byte asanované pôvodné montované jadro a vymurované nové bytové jadro. V novej dispozícii kúpeľne a WC je odstránená deliaca priečka medzi nimi. V kuchyni je nová kuchynská linka dl. 1,80 m na báze materiálov z dreva s oceľovým nerezovým drezom, pákovou nerezovou batériou, plynovým nerezovým sporákom s elektrickou rúrou a el. odsávačom pár. V kúpeľni je plastová rovná vaňa (poškodené dno), s nerezovou pákovou sprchovou batériou (poškodená), porcelánové umývadlo s nerezovou pákovou batériou, el. rúrkový radiátor a splachovací combi záchod. Podlaha v obytných izbách je s nášlapnou vrstvou z laminátovej plávajúcej podlahy. V predizbe, kuchyni a kúpeľni je keramická dlažba. Keramické obklady stien sú v prevažnej časti kúpeľne výšky nad 1,35 m (až po strop) a v kuchyni na stene pri dreze a sporáku. Okná sú plastové s tepelnoizolačným dvojsklom a kovovými žalúziami. V byte sú bezpečnostné vchodové do bytu, do kúpeľne sú rámové dvere so sklenenou výplňou (dyhované), do spálne sú posuvné drevené dvere so sklenenou výplňou a na balkón plastové s izolačným dvojsklom. Steny a stropy sú vystierkované hladkou stierkou. Elektrická inštalácia v byte je svetelná s ističmi v predizbe. V inštalačnej šachte bytu sú merače odoberaných médií (SV, TÚV, zemný plyn). 

 

Bytový dom 45 b.j.A-3 Rožňavská č.s. 853, R. Sobota

Bytový dom je zastrešený novým  krovom sedlového tvaru,  s nízkym spádom a krytinou z trapézovej plechovej krytiny (Ruukki, Rova, Maslen, atď.) na latovaní. Bytový dom je chránený bleskozvodom. Zastrešenie bolo zrealizovaná cca. v r. 2010. Bytový dom je typizovaný bytový dom murovanej stenovej konštrukcie, zo 60 - tych rokov minulého storočia. Svetlá výška podlažia je 2,63 m. Stropy sú železobetónové s rovným podhľadom. Schody sú ž.b. schodnicové s povrchom nástupníc z brúseného terazza. Podlaha vo vstupe, na podestách a medzipodestách je z keramickej dlažby. V suteréne je podlaha z cementového poteru. Bytový dom je bez výťahov. Vchodové dvere do vchodu sú pôvodné, rámové oceľovo-hliníkové, s výplňou zasklenej časti z drôteného skla. Dvere spoločných priestorov sú pôvodné. Okná suterénu sú pôvodné, jednoduché kovové, zasklené jedným sklom. V dome boli vymenené  rozvody vody (SV, TÚV, kanalizačné stupačky). Stavba je napojená na centrálnu prípravu vykurovacej vody a TÚV. Údržba stavby primeraná veku a opotrebeniu stavby. Jednotlivé prvky PDŽ nevykazujú vizuálne poruchy. Dom bol postavený v roku 1965. Výsledné opotrebenie ohodnocovaného bytu je stanovené výpočtom Analytickou metódou, z dôvodu jeho celkovej rekonštrukcie.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 04.02.2019 o 14.00 hod.

Obhliadka 2: 05.02.2019 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 810.

 

Spôsob zloženia zábezpeky

 

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:1122018,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu