2 - izbový byt v obci Tisovec

Stiahnuť

Znalecký posudok (432 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu10 200,-
Najnižšie podanie10 200,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky3 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania10.apríl 2019
Čas otvorenia10:30
Miesto konaniaOkresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote, Okružná 50, 979 01 Rimavská Sobota, zasadacia miestnosť, 2. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 2345, vedenom Okresným úradom Rimavská Sobota, Katastrálnym odborom, okres: Rimavská Sobota, obec: TISOVEC, katastrálne územie: Tisovec, a to:

–   byt č. 10 na 1. p. vo vchode 2 bytového domu 12 b.j. Daxnerová so súpisným číslom 1095, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 5041/4;

–   podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 6659/ 77535,

  • spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6659/77535, parcela registra "C" KN s parcelným číslom 5041/4 o výmere 444 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, (ďalej len "Predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Byt č.10 v 12  b.j. Daxnerova č.s. 1095, Tisovec

Byt č. 10 je situovaný na 1. poschodí (2.NP) dvojposchodového (trojpodlažného) bytového domu 12 b.j. ul. Daxnerová súp. č. 1095, vchod č.2, na pozemku parc. KN C č. 5041/4, Tisovec.

V byte:

Obytné miestnosti - 2 izby

Príslušenstvo  - kuchyňa, predizba, komora, kúpeľňa, WC, loggia,  

Mimo bytu:

Príslušenstvo - pivnica č.10 na prízemí.

 

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

V byte:

0,00

Obytná plocha:

0,00

Izba 21,66

21,66

Izba 12,38

12,38

Príslušenstvo:

0,00

Kuchyňa 11,58

11,58

Predizba 8,76

8,76

Kúpeľňa + WC 3,81

3,81

Komora 5,04

5,04

Mimo bytu:

0,00

Príslušenstvo:

0,00

Pivnica na prízemí 3,36

3,36

Vypočítaná podlahová plocha

66,59

 

Bytový dom 12  b.j. Daxnerova č.s. 1095, Tisovec

Bytový dom č.s. 1095 sa nachádza v obytnej zóne (KBV a rodinné domy), na južnom okraji mesta Tisovec. Nachádza sa v slepej ulici, napojenej na Daxnerovovu ulicu, oproti vjazdu do areálu CSM a.s. Tisovec.

 

Spoločné časti domu:

Základy, strecha, obvodové múry, vchody, chodby, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

 

Spoločné zariadenia domu:

Spoločné miestnosti na prízemí, práčovňa, sušiareň, kočikárne, rozvody STA, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, telefónne prípojky a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu v ktorom sa byt nachádza. 

 

POZEMOK

Pozemok pod domom

Ohodnocovaný pozemok, pod stavbou bytového domu č.s. 1095, podľa výpisu z čiastočného listu vlastníctva č. 2345 pre k.ú. a obec Tisovec, okres Rimavská Sobota, pozostáva zo spoluvlastníckeho podielu 6659/77535 z parcely č. 5041/4 o výmere 444 m2, druh Zastavaná plocha a nádvorie. Nachádza sa intraviláne mesta Tisovec, s počtom obyvateľov cca. 4300, v jeho  okrajovej časti určenej na zmiešanú zástavbu (priemyselné areály - CSM, mestská ČOV, ČS PHM, bytové domy a rodinné domy, MŠ). Prevažné využitie pozemkov v bezprostrednom okolí bytového domu je na bývanie, obytné domy štandardného vybavenia. Dopravné vzťahy - pozemky sú v území v blízkosti autobusovej dopravy (zastávka cca. 300 m), s dostupnosťou do centra mesta peši do 15 minút. Obchodná alebo priemyslová poloha - obytná a priemyselná zóna. Pripravenosť pozemku na výstavbu - zastavaná plocha a nádvorie, s dobrou technickou vybavenosťou (verejné rozvody elektriky, vody, plynu, kanalizácie, telefónu). Povyšujúce faktory - rovný pozemok v zastavanom území mesta, tichá lokalita na okraji mesta. Redukujúce faktory - blízkosť priemyselných areálov, blízkosť vodného toku s neregulovaným korytom.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Byt č.10 v 12  b.j. Daxnerova č.s. 1095, Tisovec

Nakoľko obhliadka bytu nemohla byť vykonaná, pre neprítomnosť vlastníčky bytu, pri ohodnocovaní bytu znalec predpokladal jeho pôvodný stav, ako v čase kolaudácie, bez rekonštrukcie bytového jadra a kuchyne. Byt je napojený je na vodovodnú, kanalizačnú, elektrickú, plynovú prípojku. V byte sú rozvody TÚV a studenej vody, kanalizácie a elektrickej inštalácie a zemného plynu. Okrem toho je v byte rozvod STA a telefónu. Vybavením bytu je aj zvonec a poštová schránka vo vstupe domu. Hygienické priestory (kúpeľňa a WC) sú v umakartovom prefabrikovanom  bytovom jadre, so štandardnými zariaďovacími predmetmi v kuchyni, kúpeľni a WC. V kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa s oceľovým smaltovaným umývadlom, s vaňovou batériou so sprchou. Vo WC je splachovací combi záchod. V kuchyni je typizovaná kuchynská linka z materiálov na báze dreva, dl. 1,8 m, s oceľovým smaltovaným drezom, obyčajnou zmiešavacou batériou, plynovým sporákom s odsávačom pár. V komore bytu je nový plynový kotol ÚK, kombinovaný s ohrevom TÚV (jeho realizácia nie je zdokladovaná). V byte je svetelná el. inštalácia, s ističmi v predizbe bytu. Podlaha je v obytných izbách a v príslušenstve bytu (kuchyňa, predizba, kúpelňa, WC, komora) je z lepeného PVC. Okná sú drevené, zdvojené s dvomi sklami. Dvere v byte sú drevené hladké, plné alebo zasklené. Steny a stropy sú omietnuté hladkou vápennou omietkou. ÚK v byte je teplovodné s liatinovými, resp. oceľovými článkovými radiátormi. Merače na prípojkách vody a plynu sú v inštalačnej šachte a elektromer je v schodiskovom rozvádzači.   

 

Bytový dom 12  b.j. Daxnerova č.s. 1095, Tisovec

Jedná sa o typový bytový dom zo 70 - 80 rokov minulého storočia. Dom nie je podpivničený, je trojpodlažný a je zastrešený plochou strechou s krytinou z natavovanej živičnej krytiny. Bytový dom má dva vchody. Prízemie vo vchode je obytno-technické, s dvomi jednoizbovými bytmi, pivnicami vlastníkov bytov, spoločnými priestormi (vstup, schodisko) a spoločnými zariadenia domu (práčovňa, sušiareň, kočikáreň). Prvé a druhé poschodie (2.NP a 3.NP) sú obytné, s dvomi bytmi na podlaží, dvoj a trojizbové byty. Celkom je vo vchode 6 bytov a v bytovom dome 12 bytov. Jedná sa o  montovanú panelovú stavbu, typizovaného konštrukčného systému, s priečnym nosným  systémom. Nosné steny sú, v poliach obytných priestorov, v osovej modulovej osnove 3,9 m a v dvoch poliach so vstupmi a schodiskami v module 2,7 m. Obvodové steny sú z keramických panelov v  hr. 32 cm, zateplené kontaktným zatepľovacím systémom s povrchom akrylátovovu (silikátovou) zdrsnenou omietkou. Nosné a obvodové steny sú založené na betónových základových pásoch. Svetlá výška podlažia je 2,63 m, konštrukčná výška 2,8 m. Stropy sú keramické, s rovným podhľadom. Schody sú železobetónové doskové s povrchom z keramickej dlažby, ktorá bola položená v r. 2015. Výťahy v bytovom dome nie sú. Vo vstupných priestoroch domu, na podestách a medzipodestách, sú podlahy z keramickej dlažby, taktiež z roku 2015. V pivniciach a priestoroch spoločných zariadení predpokladám  podlahy z cementového poteru. Okná v spoločných častiach domu a vchodové dvere do bytového domu sú plastové zasklené izolačnými dvojsklami. Stavba nie je napojená na centrálny zdroj tepla a prípravu TÚV. Jednotlivé byty sú majú vlastné plynové kotle ÚK, kombinované s ohrevom TÚV. Bytový dom je napojený je na el. rozvod, vodovod, plynovod a kanalizáciu. V dome je rozvod STA a telefónu. Údržba stavby je dobrá a čom svedčí zateplenie bytového domu v roku 2012, spojené s výmenou výplne v okenných a dverných otvoroch v obvodových stenách, novej strešnej krytiny, vrátane klampiarskych výrobkov strechy a bleskozvodov. Jednotlivé prvky dlhodobej životnosti nevykazujú zjavné vizuálne poruchy. Dom bol postavený, podľa potvrdenia správcu OSBD RS, v roku 1983. Predpokladaná životnosť stavby, vzhľadom na typ stavby a jej stav, sa uvažuje na 90 rokov.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 25.03.2019 o 14.00 hod.

Obhliadka 2: 26.03.2019 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS: 1272018,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu