2 - izbový byt v obci Strážske

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu9 100,-
Najnižšie podanie8 190,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky2 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania25.marec 2019
Čas otvorenia10:30
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Alexandra Palovčíková, Karola Kuzmányho 24, 071 01 Michalovce

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1691, vedenom Okresným úradom Michalovce - Katastrálny odbor, Okres: Michalovce, Obec: STRÁŽSKE, Katastrálne územie: Strážske, a to:

–     byt č. 13 na 3. p. vo vchode 253 bytového domu so súpisným číslom 253, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 523/3,

  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 4420/237100,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 4420/237100, parcela reg. "C" č. 523/3 o výmere 520 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Byt č. 13 na parc. CKN č. 523/3, Ul. Obchodná 253, Strážske

Ohodnocovaný byt č. 13 sa nachádza v obytnom dome na Ul. Obchodnej č.s. 253 v intraviláne mesta Strážske, v jeho centrálnej časti, obec Strážske, v katastrálnom území Strážske. Obytný dom č.s. 253 sa nachádza
na parcele č. 523/3. Ohodnocovaná bytová jednotka č. 13 sa nachádza na 3. poschodí (3. nadzemnom podlaží) obytného domu.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Bytový dom na ul. Obchodná so súpisným číslom 253 v Strážskom

Ukončenie výstavby obytného domu bolo v roku 1978 na základe potvrdenia Mesta Strážske zo dňa 13.09.2006, ktorý tvorí prílohu znaleckého posudku.

Vzhľadom k tomu, že pozemok na predloženom LV je v podielovom vlastníctve, je predmetom hodnotenia
v tomto znaleckom posudku v podiele 4420/237100. Vzhľadom na technický stav, konštrukčné vyhotovenie bytového domu a bytu sa predpokladá životnosť na 80 rokov.

 

 

 

 

Opis stavu predmetu dražby:

Byt č. 13 na parc. CKN č. 523/3, Ul. Obchodná 253, Strážske

V byte neboli vykonané stavebné úpravy, bytové jadro je murované. Bytová jednotka pozostáva z dvoch obytných miestností, kuchyne a príslušenstva. Obytné miestnosti ako aj príslušenstvo majú úpravu vnútorných povrchov stien stierkou. Podlaha obytných miestností je uvažovaná v bežnom štandarde PVC, laminátová, resp. keramická dlažba. Obytné miestnosti sú dostatočne presvetlené, výplňové okenné konštrukcie sú plastové - viditeľné z exteriéru, dvere hladké plné alebo zasklené. V byte je nový rozvod elektriny, vody, vykurovacie telesá sú radiátory. Vybavenie kuchyne - uvažovaná kuchynská linka v bežnom štandarde. Kúpeľňa a WC
v bežnom štandarde. Elektroinštalácia svetelná ističe. Prípojky vody od stúpacích rozvodov z oceľových rúr. Kanalizačné prípojky zo zariaďovacích predmetov v byte z plastových rúr. Teplá voda ohrievaná z centrálneho zdroja. Byt je užívaný, s bežnou údržbou. Prvky dlhodobej životnosti sú pôvodné opotrebované úmerne veku.

 

Bytový dom na ul. Obchodná so súpisným číslom 253 v Strážskom

Bytový dom je panelovej prefabrikovanej konštrukcie, má 7 nadzemných podlaží a plochú strechu. Pôvodne slúžil ako ubytovňa CHEMIK, po úprave sa využíva pre samostatné bytové jednotky. Prvé nadzemné podlažie tvoria garáže a spoločné priestory pre bicykle a kočiare, práčovňa a sušiareň. Na 2. až 7. NP sú situované byty.

Byt sa nachádza v obytnom dome panelovej - prefabrikovanej konštrukcie s plochou strechou s krytinou
z asfaltových pásov. Vykurovanie a ohrev TÚV je z centrálneho zdroja. Klampiarske konštrukcie sú kompletné, okná spoločných priestorov plastové. Úprava spoločných priestorov bežná (podlahy vstupných chodieb keramická dlažba a PVC, schodisko dvojramenné prefabrikované PVC, omietky stierka, spoločné priestory
na 1. NP majú podlahy z cementového poteru). Obytný dom má jeden výťah so strojovňou na streche.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba                         3,45*4,35

15,01

WC                          1,32*0,80

1,06

Kúpeľňa                   1,82*1,24

2,26

Predsieň                   1,47*2,08

3,06

Kuchyňa                  3,40*1,26+2,83*0,84

6,66

Izba                         3,45*4,36

15,04

Vypočítaná podlahová plocha

43,09

Loggia                     3,45*1,10*2

7,59

 

POZEMKY

 

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU
Parc. č. 523/3 - zastavané plochy a nádvoria

 

Pozemok na predloženom LV č. 1691 - čiastočný, k.ú. Strážske, vydaného Katastrálnym úradom v Košiciach Správa katastra Michalovce je v podielovom vlastníctve, je predmetom hodnotenia v podiele 4420/237100 z parcely KN č. 523/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 520 m2, t.j. 9,69 m2. Situovaný na ul. Obchodnej v centrálnej časti mesta. V blízkosti je súvislá zástavba obytných domov, základná škola, materská škola, obchody, reštaurácia, pešia zóna, park, parkoviská a trávnaté plochy.

Výpočet všeobecnej hodnoty pozemku je realizovaný podľa prílohy č.3 k vyhláške 492/2004 Z.z., odsek E.3.1, v znení neskorších predpisov.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 04.03.2019 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 11.03.2019 o 13.00 hod.

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0907 420 820.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:0732018,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu