2 - izbový byt v obci Strážske

Znížená cena
Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu9 700,-
Najnižšie podanie8 730,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky2 500,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania27.november 2018
Čas otvorenia0:00
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Alexandry Palovčíkovej, Karola Kuzmányho 24, 071 01 Michalovce

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

zapísaný na LV č. 1691, vedenom Okresným úradom Michalovce - Katastrálny odbor, Okres: Michalovce, Obec: STRÁŽSKE, Katastrálne územie: Strážske, a to:

–     byt č. 4 na 2. p. vo vchode 253 bytového domu so súpisným číslom 253, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 523/3,

  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 4420/237100,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 4420/237100, parcela reg. "C" č. 523/3 o výmere 520 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

 (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Byt č. 4 na parc. CKN č. 523/3, Ul. Obchodná 253, Strážske

Ohodnocovaný byt č. 4 sa nachádza v obytnom dome na Ul. Obchodnej č.s. 253 v intraviláne mesta Strážske,
v jeho centrálnej časti, obec Strážske, v katastrálnom území Strážske. V byte neboli vykonané čiastočné stavebné úpravy, bytové jadro je murované. Bytová jednotka pozostáva z dvoch obytných miestností, kuchyne
a príslušenstva. Obytné miestnosti ako aj príslušenstvo majú úpravu vnútorných povrchov stien stierkou. Podlaha obytných miestností je PVC, kuchyňa a predsieň PVC, kúpeľňa a WC je keramická dlažba.

Vypočítaná podlahová plocha je 51,31 m2 (vrátane loggie).

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Bytový dom na ul. Obchodná so súpisným číslom 253 v Strážskom

Obytný dom č.s. 253 sa nachádza na parcele č. 523/3. Ohodnocovaná bytová jednotka č. 4 sa nachádza na 2. poschodí (2. nadzemnom podlaží) obytného domu. Ukončenie výstavby obytného domu bolo v roku 1978
na základe potvrdenia Mesta Strážske zo dňa 13.09.2006, ktorý tvorí prílohu znaleckého posudku.
Vzhľadom k tomu, že pozemok na predloženom LV je v podielovom vlastníctve, je predmetom hodnotenia v tomto znaleckom posudku v podiele 4420/237100.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Byt č. 4 na parc. CKN č. 523/3, Ul. Obchodná 253, Strážske

Obytné miestnosti sú dostatočne presvetlené, výplňové okenné konštrukcie sú pôvodné drevené zdvojené, vonkajšie plastové žalúzie, dvere hladké plné alebo zasklené. V byte je nový rozvod elektriny, vody, vykurovacie telesá sú liatinové rebrové radiátory. Vybavenie kuchyne -kuchynská linka dl. 2,05 m, elektrický sporák Beko, kúpeľňa s WC - plechová smaltovaná vaňa, keramické umývadlo, WC kombi, podlaha keramická dlažba, keramický obklad stien po strop. Bytové jadro je murované so zmenou dispozície - prepojenie kúpeľne a WC. Elektroinštalácia svetelná ističe. Prípojky vody od stúpacích rozvodov z oceľových rúr. Kanalizačné prípojky
zo zariaďovacích predmetov v byte z plastových rúr. Teplá voda ohrievaná z centrálneho zdroja.
Byt je užívaný, s bežnou údržbou. Prvky dlhodobej životnosti sú pôvodné opotrebované úmerne veku. Vzhľadom na technický stav, konštrukčné vyhotovenie bytového domu a bytu predpokladám životnosť na 80 rokov.

 

Bytový dom na ul. Obchodná so súpisným číslom 253 v Strážskom

Bytový dom je panelovej prefabrikovanej konštrukcie, má 7 nadzemných podlaží a plochú strechu. Pôvodne slúžil ako ubytovňa CHEMIK, po úprave sa využíva pre samostatné bytové jednotky. Prvé nadzemné podlažie tvoria garáže a spoločné priestory pre bicykle a kočiare, práčovňa a sušiareň. Na 2. až 7. NP sú situované byty. Byt sa nachádza v obytnom dome panelovej - prefabrikovanej konštrukcie s plochou strechou s krytinou
z asfaltových pásov. Vykurovanie a ohrev TÚV je z centrálneho zdroja.

Klampiarske konštrukcie sú kompletné, okná spoločných priestorov plastové. Úprava spoločných priestorov bežná (podlahy vstupných chodieb keramická dlažba a PVC, schodisko dvojramenné prefabrikované PVC, omietky stierka, spoločné priestory na 1. NP majú podlahy z cementového poteru). Obytný dom má jeden výťah so strojovňou na streche.

Byt je užívaný, s bežnou údržbou. Prvky dlhodobej životnosti sú pôvodné opotrebované úmerne veku. Vzhľadom na technický stav, konštrukčné vyhotovenie bytového domu a bytu predpokladám životnosť na 80 rokov.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba                             3,45*4,36

                              15,04

Kúpeľňa s WC              1,71*1,33+1,18*0,80

3,22

Predsieň                       1,60*2,13

3,41

Kuchyňa                       3,45*1,332+2,88*0,84

7,01

Izba                              3,45*4,36

15,04

Vypočítaná podlahová plocha

43,72

Loggia                         3,45*1,10*2

7,59

 

POZEMKY

 

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU
Parc. č. 523/3 - zastavané plochy a nádvoria

 

POPIS

 

Pozemok na predloženom LV č. 1691 - čiastočný, k.ú. Strážske, vydaného Katastrálnym úradom v Košiciach Správa katastra Michalovce je v podielovom vlastníctve, je predmetom hodnotenia v podiele 4420/237100 z parcely KN č. 523/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 520 m2, t.j. 9,69 m2. Situovaný na ul. Obchodnej v centrálnej časti mesta. V blízkosti je súvislá zástavba obytných domov, základná škola, materská škola, obchody, reštaurácia, pešia zóna, park, parkoviská a trávnaté plochy.

 

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:00932017,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu