2 - izbový byt v obci Strážske

Znížená cena
Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu9 400,-
Najnižšie podanie7 990,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky2 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania25.marec 2019
Čas otvorenia10:45
Miesto konaniaNotársky úrad, JUDr. Alexandra Palovčíková, Karola Kuzmányho 24, 071 01 Michalovce

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

zapísaný na LV č. 1691, vedenom Okresným úradom Michalovce - Katastrálny odbor, okres: Michalovce, obec: STRÁŽSKE, katastrálne územie: Strážske, a to:

 

  • byt č. 22 na 4. p. vo vchode 253 bytového domu so súpisným číslom 253, ktorý je postavený
    na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 523/3;
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 4420/237100,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 4420/237100, parcela registra "C" KN s parcelným číslom 523/3 o výmere 520 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

 (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Byt č. 22 na parc. CKN č. 523/3, Ul. Obchodná 253, Strážske

Ohodnocovaný byt č. 22 sa nachádza v obytnom dome na Ul. Obchodnej č.s. 253 v intraviláne mesta Strážske, v jeho centrálnej časti, obec Strážske, v katastrálnom území Strážske. V byte neboli vykonané stavebné úpravy, bytové jadro je murované. Bytová jednotka pozostáva z dvoch obytných miestností, kuchyne a príslušenstva. Obytné miestnosti ako aj príslušenstvo majú úpravu vnútorných povrchov stien stierkou. Podlaha obytných miestností je laminátová, kuchyňa a predsieň laminátová, kúpeľňa a WC je PVC. Vypočítaná podlahová plocha je 50,68 m2 (vrátane loggie).

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

 

 

Bytový dom na ul. Obchodná so súpisným číslom 253 v Strážskom

Obytný dom č.s. 253 sa nachádza na parcele č. 523/3. Ohodnocovaná bytová jednotka č. 22 sa nachádza na 4. poschodí (4. nadzemnom podlaží) obytného domu. Ukončenie výstavby obytného domu bolo v roku 1978
na základe potvrdenia Mesta Strážske zo dňa 13.09.2006, ktorý tvorí prílohu znaleckého posudku.
Vzhľadom
k tomu, že pozemok na predloženom LV je v podielovom vlastníctve, je predmetom hodnotenia v tomto znaleckom posudku v podiele 4420/237100.

Bytový dom je panelovej prefabrikovanej konštrukcie, má 7 nadzemných podlaží a plochú strechu. Pôvodne slúžil ako ubytovňa CHEMIK, po úprave sa využíva pre samostatné bytové jednotky. Prvé nadzemné podlažie tvoria garáže a spoločné priestory pre bicykle a kočiare, práčovňa a sušiareň. Na 2. až 7. NP sú situované byty.

 

 

Opis stavu predmetu dražby:

Byt č. 22 na parc. CKN č. 523/3, Ul. Obchodná 253, Strážske

Obytné miestnosti sú dostatočne presvetlené, výplňové okenné konštrukcie sú pôvodné drevené zdvojené, vonkajšie plastové žalúzie, dvere hladké plné alebo zasklené. V byte je nový rozvod elektriny, vody, vykurovacie telesá sú liatinové rebrové radiátory. Vybavenie kuchyne - kuchynská linka dl. 2,05 m, elektrický sporák Gorenje, kúpeľňa - malá plechová smaltovaná vaňa, keramické umývadlo, podlaha keramická dlažba, keramický obklad stien po strop. WC kombi, podlaha PVC, keramický obklad stien po strop. Elektroinštalácia svetelná ističe. Prípojky vody od stúpacích rozvodov z oceľových rúr. Kanalizačné prípojky zo zariaďovacích predmetov v byte z plastových rúr. Teplá voda ohrievaná z centrálneho zdroja. Nameraná výmera bytu je 43,09 m2, nameraná výmera loggie je 7,59 m2.

 

Bytový dom na ul. Obchodná so súpisným číslom 253 v Strážskom

Byt sa nachádza v obytnom dome panelovej - prefabrikovanej konštrukcie s plochou strechou s krytinou
z asfaltových pásov. Vykurovanie a ohrev TÚV je z centrálneho zdroja. Klampiarske konštrukcie sú kompletné, okná spoločných priestorov plastové. Úprava spoločných priestorov bežná (podlahy vstupných chodieb keramická dlažba a PVC, schodisko dvojramenné prefabrikované PVC, omietky stierka, spoločné priestory
na 1. NP majú podlahy z cementového poteru). Obytný dom má jeden výťah so strojovňou na streche. Byt je užívaný, s bežnou údržbou. Prvky dlhodobej životnosti sú pôvodné opotrebované úmerne veku. Vzhľadom
na technický stav, konštrukčné vyhotovenie bytového domu a bytu predpokladám životnosť na 80 rokov.

 

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba                             3,45*4,35

                              15,01

WC                              1,32*0,80

1,06

Kúpeľňa                       1,82*1,24

2,26

Predsieň                       1,47*2,08

3,06

Kuchyňa                       3,40*1,26+2,83*0,84

6,66

Izba                              3,45*4,36

15,04

Vypočítaná podlahová plocha

43,09

Loggia                          3,45*1,10*2

   7,59

 

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU
Parc. č. 523/3 - zastavané plochy a nádvoria

 

Pozemok na predloženom LV č. 1691 - čiastočný, k.ú. Strážske, vydaného Katastrálnym úradom v Košiciach Správa katastra Michalovce je v podielovom vlastníctve, je predmetom hodnotenia v podiele 4420/237100 z parcely KN č. 523/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 520 m2, t.j. 9,69 m2. Situovaný na ul. Obchodnej v centrálnej časti mesta. V blízkosti je súvislá zástavba obytných domov, základná škola, materská škola, obchody, reštaurácia, pešia zóna, park, parkoviská a trávnaté plochy.

 

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 04.03.2019 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 05.03..2019 o 10.00 hod.

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:00952017,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

 

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu