UPUSTENÉ OD DRAŹBY 2 - izbový byt v obci Klenovec

Stiahnuť

Znalecký posudok (331 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (197 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaBanskobystrický kraj
Ohodnotenie predmetu9 100,-
Najnižšie podanie9 100,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky2 500,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania20.november 2018
Čas otvorenia10:45
Miesto konaniaOkresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote, Okružná 50, 979 01 Rimavská Sobota, zasadacia miestnosť, 2. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1535, vedenom Okresným úradom Rimavská Sobota, Katastrálnym odborom, okres: Rimavská Sobota, obec: KLENOVEC, katastrálne územie: Klenovec, a to:

–   byt č. 8 na 2.p. vo vchode 1 bytového domu 14.b.j.ul. SNP bl. B so súpisným číslom 107, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 626/3;

–   podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 5844/91937,

  • spoluvlastnícky podiel k pozemku: 5844/91937, parcela registra "C" KN s parcelným číslom 626/3 o výmere 359 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria (ďalej len "Predmet dobrovoľnej dražby")

 

Opis predmetu dražby:

Byt č.8, SNP bl. B č.s. 107, Klenovec 

Byt č. 8 je situovaný na 2. poschodí (3.NP) trojposchodového (štvorpodlažného) bytového domu,  vchod č. 1. Jedná sa o byt I. kategórie. Vypočítaná podlahová plocha bytu je 58,44 m2.

V byte:

Obytné miestnosti - 2 izby

Príslušenstvo  - kuchyňa, predizba, šatňa, komora, kúpeľňa, WC, balkón,   

Mimo bytu:

Príslušenstvo - pivnica č.8 na prízemí.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

V byte:

0,00

Obytná plocha:

0,00

Izba 19,86

19,86

Izba 14,06

14,06

Príslušenstvo:

0,00

Kuchyňa 9,58

9,58

Komora 1,90

1,90

Predizba 6,0

6,00

Šatník 1,19

1,19

Kúpeľňa 2,10

2,10

WC 0,94

0,94

Mimo bytu:

0,00

Príslušenstvo:

0,00

Pivnica na prízemí 2,81

2,81

Vypočítaná podlahová plocha

58,44

 

Bytový dom 14.b.j.ul. SNP bl. B so súpisným číslom 107, Klenovec

Bytový dom bl. B č.s. 107, sa nachádza na staršom sídlisku KBV, ul. SNP na severo-západnom okraji obce Klenovec. Jedná sa o štvorpodlažný bytový dom (trojposchodový). Prvé až tretie poschodie ( 2.NP až 4.NP ) sú obytné, so štyrmi bytmi na každom podlaží. Celkom je vo vchode 14 bytov. Prízemie je obytno-technické, s dvomi bytmi, pivnicami vlastníkov bytov, spoločnými priestormi (vstup, schodisko) a spoločným zariadením domu (práčovňa, sušiareň, miestnosť pre Kompaktnú odvovzdávaciu stanicu tepla (KOST).

Spoločné časti domu:

Základy, strecha, obvodové múry, vchody, chodby, schodiská, obvodové múry,  vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločné zariadenia domu:

Spoločné miestnosti na prízemí, práčovňa, sušiareň, účelová miestnosť - umiestnenie pre KOST, rozvody STA, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, teplonosné, elektrické, plynové, telefónne prípojky a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu v ktorom sa byt nachádza. 

 

POZEMOK

Ohodnocovaný pozemok,  podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č.1535, pre k.ú. a obec Klenovec, pozostávajúci z podielu 5844/91937 z parcely KN C č. 626/3, druh Zastavané plochy a nádvoria o výmere 359 m2, zastavaný obytným  domom 14 b.j. ul. SNP,  bl.B súp. č. 107 s príslušenstvom sa nachádza sa intraviláne obce Klenovec, v lokalite staršej KBV. Obec je väčšou obcou s počtom obyvateľov cca. 3278 (internetový zdroj E-obce). Intenzita využitia pozemkov je pre obytné domy bežného štandardu, s dobrou vybavenosťou v okolí (potraviny CBA, pohostinstvo, MŠ, športová hala, kúpalisko). Dopravné vzťahy - pozemky sú v území s dobrou úpravou ciest, vzdialené od námestia obce do 1 km. Obchodná alebo priemyslová poloha - obytná zóna. Pripravenosť pozemku na výstavbu - zastavaná plocha a nádvorie s dobrou technickou vybavenosťou ( verejné rozvody elektriky, vody, plynu, kanalizácie, teplovod, telefón). Povyšujúce faktory - dobrá vybavenosť v okolí, blízkosť lesa a športovísk. Redukujúce faktory - neboli zistené.   

 

Opis stavu predmetu dražby:

Byt č.8, SNP bl. B č.s. 107, Klenovec 

Nakoľko obhliadka bytu nebola umožnená, na základe konzultácie so správcom bytového domu OSBD R. Sobota, o stavebných úpravách v byte ktoré podliehajú ohláseniu stavebnému úradu, o ktorých správca nemá vedomosť. Napojený je na vodovodnú, kanalizačnú, elektrickú a na diaľkovú teplonosnú prípojku. Centrálna kotolňa je vo vzdialenosti cca. 150 m od bytového domu. V byte sú rozvody teplej a studenej vody, kanalizácie a elektrickej inštalácie. Okrem toho je v byte rozvod STA a telefón. Vybavením bytu je aj zvonec a poštová schránka vo vstupe domu. Podľa poskytnutej fotodokumentácie interiéru bytu, ktorú mi zaslal 21.9.2018 zadávateľ znaleckého posudku, som zistil že byt je dobre udržiavaný, s rekonštruovanou kuchyňou, s atypickou kuchynskou linkou v tvare U, so zateplenými stropmi a plávajúcimi podlahami, s pôvodným vybavením kúpeľne. Byt primerane a pravidelne udržiavaný. V byte je bytové jadro so samostatným WC a kúpeľňou, so štandardnými zariaďovacími predmetmi v kúpeľni a WC. V kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa s umývadlom s ostatnou batériou, aj so sprchovou hlavicou. Vo WC je splachovací combi záchod. V kuchyni je typizovaná kuchynská linka z materiálov na báze dreva, dl. 1,8 m, s oceľovým smaltovaným drezom s nerezovou pákovou batériou, elektrickým sporákom s keramickou platňou s elektrickou rúrou. V byte je svetelná el. inštalácia, s ističmi v predizbe bytu. Podlaha je v obytných izbách, kuchyni a predizbe je plávajúca laminátová a v príslušenstve bytu (kúpeľňa, WC) je z keramickej dlažby. Okná sú plastové s izolačnými dvojsklami a kovovými žalúziami. Dvere v byte sú drevené hladké, plné a zasklené. Steny a stropy sú omietnuté vápennou štukovou omietkou. ÚK v byte je teplovodné s liatinovými článkovými radiátormi. Merače na prípojkách vody a plynu sú v inštalačnej šachte a elektromer je v schodiskovom rozvádzači.

 

Bytový dom 14.b.j.ul. SNP bl. B so súpisným číslom 107, Klenovec

Dom nie je podpivničený a je zastrešený plochou strechou s krytinou z natavovanej živičnej lepenky, s vonkajšími odpadmi. Jedná sa o typizovanú murovanú bytovú stavbu, celoštátne unifikovaného a typizovaného konštrukčného systému zo šesťdesiatych rokov 20 storočia. Priečny nosný systém je stenový, kombinovaný. Obvodové steny sú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom s povrchom akrylátovovu (silikátovou) omietkou. Nosné a obvodové steny sú založené na železobetónových základových pásoch. Svetlá výška podlažia je 2,63 m. Stropy sú železobetónové s rovným podhľadom. Schody sú železobetónové schodnicové (krajné schodnice) s povrchom z brúseného terazza. Výťah vo vchode nie je. V spoločných priestoroch vstupu domu a schodiska (podesty a medzipodesty) sú podlahy z pôvodnej keramickej dlažby 10/10 cm. V pivniciach a priestoroch spoločných zariadení sú podlahy z cementového poteru. Okná v schodiskovom priestore a vchodové dvere do bytového domu sú plastové zasklené izolačnými dvojsklami. V ostatných priestoroch prízemia sú okná drevené zdvojené. Stavba je napojená na centrálny zdroj tepla a prípravy TÚV, el. rozvod, vodovod a kanalizáciu. V sídlisku je aj rozvod zemného plynu. V dome je rozvod STA a telefónu. Údržba stavby je dobrá a čom svedčí zateplenie bytového domu tepelnoizolačnou omietkou v roku 2016, spojené s výmenou výplní v okenných a dverných otvoroch v schodiskovom priestore a novej strešnej krytiny. Jednotlivé prvky DŽ nevykazujú vizuálne poruchy. Dom bol postavený v roku 1966. Predpokladanú životnosť vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie stavby, jej zateplenie, sa uvažuje na 110 rokov.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 12.11.2018 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 13.11.2018 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:0242018,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu