UPUSTENÉ OD DRAŽBY 2 - izbový byt v obci Hnúšťa

 
Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (195 kB)

Stiahnuť

Znalecký posudok (346 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaBanskobystrický kraj
Ohodnotenie predmetu16 800,-
Najnižšie podanie16 800,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky3 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania16.september 2020
Čas otvorenia10:30
Miesto konaniaOkresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote, Okružná 50, 979 01 Rimavská Sobota, zasadacia miestnosť, 2. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1552, vedenom Okresným úradom Rimavská Sobota, Katastrálnym odborom, okres: Rimavská Sobota, obec: HNÚŠŤA, katastrálne územie: Hnúšťa, a to:

–   byt č. 44 na 2. posch. vo vchode 31 bytového domu 80 b.j. O. Klokoča, so súpisným číslom 734, ktorý je postavený na parcele s parcelným číslom 150/ 27,

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 734 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2910.

–   podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve: 6720/616654,

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Byt č. 44 v 80  b.j. O.Klokoča č.s. 734, Hnúšťa

A/ Popis a vybavenie bytového domu:

Bytový dom súp. č. 734 na parc. KN C č. 150/27, k.ú. a obec Hnúšťa je deväťpodlažný (osemposchodový) bytový dom, postavený na ul. Klokočovej v Hnúšti, v KBV v okrajovej časti centra mesta. Jedná sa o štvorvchodový, nepodpivničený bytový dom, bez vstavanej občianskej vybavenosti. Jedná sa o typizovanú stavbu panelového montovaného bytového domu systému T 06B, priečneho nosného systému v osovej modulovej osnove nosných stien 3,60 m. Ohodnocovaný byt je v strednej sekcii, na druhom poschodí (3.NP). Prvé nadzemné podlažie (prízemie) slúži na technicko-hospodárske účely, pre pivnice vlastníkov bytov, spoločné zariadenia a spoločné priestory domu. Prvé poschodie (2.NP) až ôsme poschodie (9.NP) sú obytné, po tri byty na každom podlaží. Celkom je vo vchode 24 bytov a v bytovom domu celkom 80 bytov. Dom je zastrešený plochou strechou s dvojplášťovou strešnou konštrukciou, s krytinou z ťažkých natavovaných živičných pásov. Obvodové steny sú z keramzitobetónu v skl. hr. do 30 cm a nosné priečne steny sú skl. hr. 15 cm. Vonkajší povrch fasád je zateplený kontaktných zatepľovacím systémom s jemnozrnnou silikátovou stierkovou omietkou (r.2010). Klampiarske výrobky strechy sú z pozinkovaného plechu. Úprava vnútorných povrchov stien je vápennou štukovou omietkou. Svetlá výška podlažia je 2,63 m. Stropy sú železobetónové s rovným podhľadom. Schody sú ž. b. schodnicové s povrchom z brúseného terazza. Nášľapná úprava podláh spoločných priestorov je z keramickej dlažby (vchody prízemia) a na podestách z lepeného PVC. V pivničných priestoroch je cementový poter. Vo vchode je v zrkadle schodiska osobný výťah. Dom je napojený na centrálny zdroj tepla a TÚV z centrálnej kotolne. Údržba stavby je vykonávaná dobre. Obvodové steny a strop v 1.NP sú zateplené. Strecha bola prelepená novou krytinou v r.2010. Vchodové dvere a okná v schodištiach a spoločných priestoroch prízemia sú vymenené za plastové s izolačným dvojsklom. Bytový dom bol postavený a užíva sa od roku 1983. Životnosť stavby, vzhľadom na jej vyhotovenie a súčasný stav, znalec predpokladá na 100 rokov.

 

B/ Popis a vybavenie bytu:

Dispozícia bytu: 

- obytné priestory - 2 izby

- príslušenstvo - kuchyňa, predizba, WC, kúpeľňa, balkón 

Príslušenstvo patriace k bytu umiestnené mimo bytu:

- pivnica č. 44 na prízemí (1.NP). 

Byt č.44 sa nachádza vo vchode č.31 bytového domu, na 2. poschodí. Byt je priamo prístupný zo schodiskového priestoru. Napojený je na vodovodnú, kanalizačnú, elektrickú, plynovú prípojku a na diaľkovú teplonosnú prípojku. Vybavením bytu sú rozvody teplej a studenej vody a zemného plynu, ústredné kúrenie s oceľovými panelovými a liatinovými článkovými radiátormi, zvonček, poštová schránka. Byt je v pôvodnom stave s pôvodnými zariaďovacími predmetmi. Bytové jadro je  prefabrikované s umakartovým povrchom. Kúpeľňa, WC a kuchyňa sú vybavené pôvodnými zariaďovacími predmetmi. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva rozv. dl. 1,8 m, s oceľovým nerezovým drezom s nerezovou pákovou batériou. Plynový kuchynský sporák je s plynovou rúrou a odsávačom pár. V kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa s oceľovým smaltovaným umývadlom, so spoločnou nerezovou pákovou batériou so sprchovacou hlavicou. Vo WC je splachovací combi záchod. V kuchyni je vstavaná potravinová skriňa. V obytných izbách je plávajúca laminátová podlaha. V predizbe, kúpeľni, WC a kuchyni je podlaha z lepeného PVC. Na balkóne je keramická dlažba. Okná a balkónové dvere sú plastové s izolačným dvojsklom, s kovovými žalúziami. Vchodové dvere do bytu sú protipožiarne a vnútorné dvere v byte sú hladké plné a zasklené. Steny s stropy sú omietnuté  hladkou vápennou omietkou. Elektrická inštalácia v byte je svetelná s poistkami. Merače vody a plynu sú v inštalačnej šachte. Elektromer je v schodiskovom rozvádzači. 

 

Spoločné časti domu:

- základy, strecha, obvodové múry, vchody, chodby, schodiská, priečelia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie. 

Spoločné zariadenia domu:

- spoločné miestnosti na prízemí, výťahy a strojovne, rozvody STA, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, teplonosné, elektrické, plynové, telefónne prípojky a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu v ktorom sa byt nachádza. 

Kategória bytu: Byt I. kategórie.

Byt I. kategórie je podľa vyhlášky č.60/1964 Zb. byt s ústredným / diaľkovým / vykurovaním a s úplným alebo čiastočným základným príslušenstvom. Úplným základným príslušenstvom sa rozumie kúpeľňa, prípadne kúpeľňový alebo sprchovací kút a splachovací záchod. Základné príslušenstvo bytu I. a II. kategórie sa považuje za jeho súčasť ak je priamo v byte pod uzavretím alebo i mimo bytu, avšak v rovnakom podlaží a užíva ho výhradne len užívateľ bytu. Byty so spoločným základným príslušenstvom sa zaradia do II. kategórie, ak sú ústredne /diaľkovo/ vykurované alebo do IV. kategórie, ak nie sú ústredne / diaľkovo / vykurované.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

V byte:

0,00

Obytná plocha:

0,00

Izba 5,89*3,43                                        

20,20

Izba 5,91*3,43                                         

20,27

Príslušenstvo:

0,00

Kuchyňa 2,11*3,43+1,75*2,65                           

11,87

Predizba 1,74*3,43

5,97

Kúpelňa 1,61*1,61

2,59

WC 0,83*1,14

0,95

Mimo bytu:

0,00

Príslušenstvo:

0,00

Pivnica na prízemí 0,93*1,98

1,84

Vypočítaná podlahová plocha

63,69

 

Analýza polohy nehnuteľností: 

Byt č. 44 sa nachádza v 80 b.j. súp. č. 734 ul. O.Klokoča, 31.vchod, 2.poschodie (3.NP), v stredovej sekcii bytového domu. Hlavný prístup k domu autom je po ul. O.Klokoča. Možný je aj peší prístup od ulice Baníckej a od ul. 1.Mája. Okno obytnej izby s balkónom je orientované na juhozápad, kuchyňa s obývačkou na severovýchod. Dopravné spojenie z mesta do okresného mesta je prímestskou autobusovou dopravou, vlakom, pričom čas jazdy je približne 40 minút. Byt je v strede sídliska Centrum Hnúšťa, ktoré je v širšom centre mesta. V okolí domu sú školy (ZŠ, MŠ), obchod s potravinami, pošta, kultúrny dom, banky, poliklinika. Občianska vybavenosť je v centre mesta, na hlavnom námestí vzdialenom cca. 400 m od bytu. Autobusová a železničná stanica sú vzdialené cca. 800 m od nehnuteľnosti.

Analýza využitia nehnuteľností:

Bytový dom a byty v dome sú využívané na projektovaný účel - na bývanie. Iné využitie sa v súčasnosti nedá predpokladať.

 Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:

Podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č.1552, na ohodnocovanej nehnuteľnosti viazne zákonná ťarcha zriadená podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z.z., zapísaná pod č. 323/2005. Právny stav nehnuteľnosti evidovaný v KN je v súlade so skutkovým stavom. Pozemok pod stavbou parc. KN C č. 150/27 je vo vlastníctve mesta Hnúšťa, evidovaný v liste vlastníctva č. 2910, bez zápisu spoluvlastníckeho podielu k ohodnocovanému bytu č.44. K pozemku majú vlastníci bytov a nebytových priestorov, zriadené právo prechodu a užívania podľa § 23 z. č. 182/93, zapísané na LV č. 2910 pod č. 338/2007. Riziká ovplyvňujúce priame využitie nehnuteľnosti neboli zistené. Prístup k nehnuteľnosti je zo spevnenej miestnej komunikácie z ul. O. Klokoča. Napojenie na existujúce rozvodné siete je bez obmedzenia od ul. Klokoča, cez verejné priestranstvá. 

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 26.08.2020 o 15.00 hod.

Obhliadka 2: 27.08.2020 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS: 0162020,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu