UPUSTENÉ OD DRAŹBY 2 - izbový byt v Nitre

Stiahnuť

Znalecký posudok (885 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (289 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaNitrianský kraj
Ohodnotenie predmetu70 000,-
Najnižšie podanie70 000,-
Minimálne prihodenie700,-
Výška zábezpeky20 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania12.december 2018
Čas otvorenia13:00
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Aleny Mesárošovej, Damborského 3 949 01 Nitra, prízemie, kancelária notára

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č.4488, vedenom Okresným úradom Nitra, Katastrálny odbor, Okres: Nitra, Obec: NITRA, Katastrálne územie: Nitra,

  • byt č. 3 na 1. p., vo vchode č.o.34 bytového domu, so s. č. 1198, nachádzajúci sa na parcele reg. "C" KN č. 879 a na parcele reg. "C" KN č. 880,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 63/2407,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 63/2407 parcela registra "C" KN s parcelným číslom 879 o výmere 310 m², parcela registra "C" KN s parcelným číslom 880 o výmere 309 m², druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len "predmet dražby")

 

Opis predmetu dražby:

Predmetom  je dvojizbový byt č. 3, nachádzajúci sa na prvom nadzemnom podlaží. Dispozične pozostáva zo spálne, obývacej izby, kuchyne, kúpeľne, WC, chodby a pivnice na prvom nadzemnom podlaží. Všetky okná sú situované na severozápadnú stranu. Vypočítaná podlahová plocha je 56,09 m2.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis stavu predmetu dražby

Popis bytového domu

Bytový dom súpisné číslo 1198 je postavený na parcele číslo 879 a 880 v krajskom meste Nitra na na ulici Párovská s.č. 1198 vchod č. 34, do užívania bol daný v roku 1964(údaj prevzatý zo ZP č.35/2018, vypracovaný Ing. Miroslavom Tokárom). Dom má dva vchody, päť nadzemných podlaží, v prvom nadzemnom podlaží sú 3 byty a pivnice, v ostatných nadzemných podlažiach sú byty, na každom podlaží 4, spolu je vo vchode 19 bytov, v bytovom dome je celkom 38 bytov. V bytovovm dome  nie je výťah. Základy domu sú betónové s hydroizoláciou, vodorovné a zvislé konštrukcie sú z betónových panelov, obvodové steny sú od roku 2008 dodatočne zateplené a opatrené povrchovou úpravou z farebnej stierky, strecha je plochá s novšou krytinou z PVC pásov, schodisko je železobetónové, stupne majú povrch z brúseného betónu, na podestách je prevažne terazzo dlažba, zábradlie je oceľové, omietky sú vápenné, sokel z olejového náteru, vstupné vchodové dvere do bytového domu s presklením a okná v spoločných priestoroch sú nové plastové s izolačným dvojsklom. Dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu a plyn, zavedená je svetelná a zásuvková elektroinštalácia. V rámci modernizácie bola v roku 2008 vybudovaná samostatná plynová kotolňa pre obidva vchody, spoločné priestory sú vykurované.

 

Popis bytu

V rokoch 2002 a 2008 bola v byte vykonaná komplexná modernizácia, pozostávajúca z nahradenia pôvodného bytového jadra murovaným s výmenou všetkých zariaďovacích predmetov vrátane kuchynskej linky a príslušných rozvodov inžinierskych sietí, zámeny časti nášľapných vrstiev podláh, výmeny pôvodných okien za plastové s izolačným dvojsklom a interiérovými horizontálnymi hliníkovými žalúziami, vnútorné omietky sú vápenné hladké, vchodové dvere sú od roku 2015 bezpečnostné, interiérové dvere sú drevené hladké, povrchy podláh v izbách sú z pôvodných bukových vlysov, v kuchyni a chodbe je plávajúca laminátová podlahovina, v kúpeľni a WC je keramická dlažba, v kuchyni je kuchynská linka s nerezovým drezom s odkvapkávacou plochou a stojánkovou pákovou batériou, vedľa linky je kombinovaný sporák s odsávačom pár, časť stien pri linke a sporáku je obložená keramickým obkladom, v kúpeľni je obmurovaná a keramickým obkladom obložená smaltovaná oceľová vaňa, keramické umývadlo s toaletnou skrinkou, batérie sú pákové, steny sú po strop obložené keramickým obkladom, WC je kombi, steny sú čiastočne obložené keramickým obkladom, priestory kúpeľne a WC sú odvetrané elektrickými ventilátormi do inštalačnej šachty, v chodbe pri vstupných dverách je domový vrátnik, nad ním je rozvodná skrinka s automatickými ističmi, elektroinštalácia je svetelná a zásuvková, elektromer je osadený na chodbe schodišťa, plynomer a vodomery sú v inštalačnej šachte s prístupom v miestnosti WC, kúrenie je ústredné teplovodné z vlastnej domovej kotolne, radiátory sú rebrové liatinové, opatrené termoregulačnými ventilmi a dotykovými meračmi pre rozpis spotreby tepla, v pivnici je betónová podlaha, priečky murované s hrubou omietkou, dvere z neomietaných drevených hranolkov.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Spálňa: 2,95*5,51

16,25

Obývacia izba: 3,56*5,53

19,69

Kuchyňa: 0,98*1,66+3,56*2,55

10,70

Kúpeľňa: 1,54*1,59

2,45

WC: 0,97*0,84

0,81

Chodba: 3,59*1,34

4,81

pivnica v I,NP: 0,99*1,39

1,38

Vypočítaná podlahová plocha

56,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

POPIS

Pozemky parcelné číslo 879 a 880 sú zaradené v katastri nehnuteľnosti ako zastavané plochy a nádvoria. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území krajského mesta Nitra. Mesto Nitra má podľa údaju z internetovej stránky cca 78.875 obyvateľov. V mieste, kde sa nachádzajú pozemky je možnosť napojenia na všetky základné inžinierske siete. Pozemky sú rovinaté.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 21.11.2018 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 22.11.2018 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0662018, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu