2 - izbový byt v Moldave nad Bodvou

Stiahnuť

Znalecký posudok (1,97 MB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (187 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu24 900,-
Najnižšie podanie24 900,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky3 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania3.november 2020
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 2063, vedenom Okresným úradom Košice - okolie, Katastrálnym odborom, okres: Košice - okolie, obec: MOLDAVA NAD BODVOU, katastrálne územie: Moldava nad Bodvou, a to:

  • byt č. 11 na 3. posch. vo vchode 4 bytového domu so súpisným číslom 713, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 1230;
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti: 57/1389,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 57/1389, k parcele reg. "C" KN s parcelným číslom 1230, s výmerou 397 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len "Predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Byt č.11 na 3.poschodí bytového, vchod č.4 bytového domu č.s.713 na parc. CKN č.1230 k.ú. Moldava nad Bodvou, ul. Oslobodenia č.4 , Moldava nad Bodvou

POPIS

Bytový dom je postavený v konštrukčnej sústave T02B. Nosný konštrukčný systém je pozdĺžny, vytvorený ako dvojtrakt s hĺbkou 5000 mm. Tvorí ho sústava nosných obvodových stien s hrúbkou 375 mm a stredového múru s hrúbkou 500 mm zloženého z radu pilierov. Priečne vystuženie zabezpečujú priečne murované steny s hrúbkou 250 mm, pri schodištiach a na konci sekcií. Konštrukčná výška podlaží je 3000 mm a svetlá výška v obytných priestoroch je 2675 mm. Obvodový plášť typického podlažia je nosný vytvorený z tehlových blokov murovaných z metrických dierovaných tehál CDm s hrúbkou 365mm. Okná sú typové, drevené, zdvojené, vnútorné dvere  sú hladké plné s oceľovou zárubňou. Schodište je železobetónové dvojramenné, pravotočivé. Priečky v obytných priestoroch sú zo zvisle dierovaných tehál so skladobnou hrúbkou 62,5 mm a 125 mm. Stropné konštrukcie sú vytvorené zo železobetónových dutinových panelov PZD so šírkou 500 alebo 1000 mm, výškou 215 mm, dĺžkou 5300 mm, ktoré sú uložené na obvodové murivo a prievlaky nad strednými piliermi. Podlahy v obytných priestoroch majú hrúbku 100 mm so zabudovanou zvukovou izoláciou. V izbách sa  vytvorila plávajúca podlaha s nášľapnou vrstvou z bukových vlysov, v ostatných priestoroch bytu je cem. poter. Bytový dom je radový s 4. nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím, s jednoplášťovou plochou strechou. Bytový dom má dva vchody s tromi bytmi na každom podlaží, celkom 24 bytov. V suteréne domu sa nachádza spoločné vybavenie na uskladnenie kočíkov a bicyklov, ďalej sú to práčovne, sušiarne, žehliarne a jednotlivé kóje pivníc k bytom. V suteréne sú spoločné rozvody ÚK, vody, kanalizácie a elektro. Vykurovanie domu je diaľkové z centrálneho zdroja - kotolne K-3. Podľa údajov v pasporte domu bol tento postavený v r.1963.

Bytový dom nie je zateplený. Údržba bytového domu je dostatočná. Životnosť stavby znalec stanovil na 100 rokov.

Spoločné zariadenia domu sú: komíny, bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, elektrické rozvody, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto bytovému domu.

Spoločné časti domu sú: základy domu, strecha, obvodové múry, nosné múry, schodištia, povala, vodorovné nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a určené na spoločné užívanie.

Byt:               č.11 na 3. poschodí byt. domu č.s.713

Adresa bytu:  ul. Oslobodenia č.4, Moldava n/B

Byt č. 11 je dvojizbový byt, nachádzajúci sa na štvrtom nadzemnom podlaží (treťom poschodí) vo vchode č. 4. Byt dispozične pozostáva z dvoch izieb, kuchyne, kúpeľne, WC, chodby. V byte nie sú vykonané úpravy, sú len vymenené okná za plastové K bytu patrí pivnica v 1.PP. Výmera bytu a popis je prevzatý zo ZP 160/2014. Vzhľadom na to, že vlastník neumožnil obhliadku bytu znalec vo výpočte neuvažuje s úpravami a rekonštrukciou bytu a len so štandardným vybavením.

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie: vodovodné, kanalizačné, elektrické rozvody, vaňa, vodovodné batérie a vykurovacie telesá.

Kategória bytu: byt I. kategórie

Byt I. kategórie je podľa Opatrenia MF SR č.R-11/1999 byt s ústredným (diaľkovým) vykurovaním a s úplným alebo čiastočným základným príslušenstvom.

Úplným základným príslušenstvom sa rozumie kúpeľňa, prípadne kúpeľňový alebo sprchovací kút a splachovací záchod. Základné príslušenstvo bytu I. a II. kategórie sa považuje za jeho súčasť ak je priamo v byte pod uzavretím alebo i mimo bytu, avšak v rovnakom podlaží a užíva ho výhradne len užívateľ bytu. Byty so spoločným základným príslušenstvom sa zaradia do II. kategórie ak sú ústredne (diaľkovo) vykurované alebo do IV. kategórie ak nie sú ústredne (diaľkovo) vykurované.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba                18,90 m2

18,90

Izba                15,80 m2

15,80

Kuchyňa              9,46 m2

9,46

Kúpeľňa              2,25 m2

2,25

WC                   1,01 m2

1,01

Chodba               4,08 m2

4,08

Výmera bytu bez pivnice

51,50

Pivnica              5,13 m2

5,13

Vypočítaná podlahová plocha

56,63

 

Analýza polohy nehnuteľností:

Nehnuteľnosť sa na nachádza v katastrálnom území Moldava nad Bodvou, v meste Moldava nad Bodvou v jej západnej časti na parcele č.1230 okres Košice - okolie. Je situovaná v intraviláne zastavaného územia mesta. Nehnuteľnosť je prístupná z miestnej komunikácie. Bytový dom, v ktorom sa byt nachádza má priľahlé parkovisko. Časť mesta, v ktorom sa nachádza bytový dom tvorí ucelenú obytnú časť mesta s príslušnou technickou (kanalizácia, vodovod, plynovod, káblová televízia, telefón) a občianskou vybavenosťou. Spojenie s centrom mesta je veľmi dobré automobilovou dopravou, MHD, resp. pešo. Časť mesta, v ktorom je byt, bezprostredne nadväzuje na centrum mesta. V blízkosti bytového domu sa nachádza mestský les.

Moldava n/B má 11000 obyvateľov, je sídlom okresného významu, nachádza sa tu okrem Mestského úradu, pracovisko Katastrálneho úradu v Košiciach, Správy katastra Košice - okolie, pracovisko Okresného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice - okolie, poliklinika, pošta, notársky úrad, advokátske kancelárie, obvodné oddelenie Policajného zboru Košice - okolie, verejný hasičský útvar, pobočka VÚB, pobočka SLSP, pobočka OTP. Mesto má autobusovú a železničnú stanicu, hotel, reštaurácie, športový a futbalový štadión, kúpalisko, kryté syntetické klzisko a rekreačný športový areál. Mesto má kompletnú sieť obchodov, supermarkety BILLA, LIDL a TESCO. V meste sa nachádza 5 materských škôlok, tri základné školy, gymnázium a stredná odborná škola. Moldava nad Bodvou je vzdialená od krajského mesta Košice 29 km.

 

Analýza využitia nehnuteľností:

Ide o dvojizbový byt, situovaný na 3.poschodí v stredovej sekcii. Je určený na bývanie 2 max. 3- člennej rodiny. Byt má dve obytné miestnosti, kuchyňu, kúpeľňu, WC, chodbu. V byte nie sú vykonané rekonštrukcie okrem výmeny okien za plastové. Využitie priestorov je predurčené na bývanie.

 

Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností, najmä závady viaznuce na nehnuteľnosti a práva spojené s nehnuteľnosťou:

V danej lokalite neboli zistené znalcom riziká spojené s využívaním nehnuteľnosti, ktoré by mali vplyv na hodnotu nehnuteľnosti.

 

POZEMKY

POPIS

Predmetom ohodnotenia je spoluvlastnícky podiel 57/1389 na pozemku parc. CKN č. 1230 v zastavanom území obce, zastavané bytovým domom s príslušenstvom, v centrálnej časti mesta Moldava nad Bodvou. Pozemok je s možnosťou napojenia na verejné rozvody vody, kanalizácie, plynu, el. energie, teplovody. Negatívne účinky okolia na pozemky neboli zistené. Prístup na pozemok je z verejnej komunikácie.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 15.10.2020 o 14.00 hod.

Obhliadka 2: 27.10.2020 o 09.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0362020, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Košice.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu