2 - izbový byt v Medzilaborciach

Stiahnuť

Znalecký posudok (884 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu11 100,-
Najnižšie podanie11 100,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky3 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania11.apríl 2019
Čas otvorenia10:15
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Alexandra Palovčíková, so sídlom: Karola Kuzmányho 24, 071 01 Michalovce

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností:

a) zapísaný na LV č. 2192, vedenom Okresným úradom Medzilaborce, Katastrálnym odborom, okres: Medzilaborce, obec: Medzilaborce, katastrálne územie: Medzilaborce, a to:

  • byt č. 10 na 1.p. vo vchode 2 bytového domu  na ul. Kpt. Nálepku so súpisným číslom 436, ktorý je postavený
    na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 542/1, právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 436 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2631.
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 5865/163790,

 

b) zapísaný na LV č. 2631, vedenom Okresným úradom Medzilaborce, Katastrálnym odborom, okres: Medzilaborce, obec: Medzilaborce, katastrálne územie: Medzilaborce, a to:

  • spoluvlastnícky podiel k pozemku: 2933/163790, parcela registra "C" KN s parcelným číslom 542/1 o výmere 693 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 542/1 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2192 (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Byt č. 10  na 1. poschodí v bytovom dome s.č. 436,  ul. Kpt. Nálepku v Medzilaborciach

Byt č. 10 v bytovom dome s. č. 436 , na prvom nadzemnom podlaží na ulici Kpt. Nálepku v Medzilaborciach  postavený na parcele KN č. 542/1.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

Bytový dom so súpisným číslom 436 ul. Kpt. Nálepku v Medzilaborciach

Obytný dom sa nachádza v zástavbe bytových domov na ul. Kpt. Nálepku v Medzilaborciach. Obytný dom   má tri vchody. Bytový dom je napojený na verejnú kanalizáciu, vodovod a NN rozvod. Nosná zvislá konštrukcia je montovaná z  betónových plošných dielcov s panelovým obvodovým plášťom v roku 1974. Bytový dom je zateplený, v spoločných priestoroch sú plastové dvere a okná . Pri vstupe do vchodu je  elektrický vrátnik . Podlaha  na spoločnej chodbe na 1.NP je terazzo dlažba, podlaha na schodišti a podestách je z PVC. Konštrukčné a materiálové prvky stavby zodpovedajú uvádzanému roku výstavby.  Na prvom nadzemnom podlaží sú pivnice, kočikáreň a sušiareň .  Bytový dom má plochu strechu. Stavba je udržiavaná v dobrom stavebno-technickom stave. Životnosť stavby sa stanovuje na 90 rokov.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Byt č. 10  na 1. poschodí v bytovom dome s.č. 436,  ul. Kpt. Nálepku v Medzilaborciach

Vlastník bytu č. 10 neumožnil obhliadku a zameranie bytu. Popis bytu č. 10 je spracovaný na základe vykonanej obhliadky bytu č.15 , ktorý sa nachádza nad bytom č. 10, podľa projektovej dokumentácie stavby : 27 BJ Medzilaborce Bl. A1 vypracovanej Stavoprojektom Prešov , rok 1971 a informácií získaných od správcu bytového domu spoločnosti Bytenerg s.r.o. Byt  pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva bytu. Príslušenstvo bytu tvorí: kuchyňa, dve chodby, kúpeľňa, WC, šatník  a pivnica v prvom nadzemnom podlaží , ktorá sa započítava do celkovej podlahovej plochy bytu ( zameraná bola pivnice prislúchajúca k bytu č. 15). Byt má loggiu. Okná plastové s izolačným dvojsklom . Dvere plné alebo presklené, podlahy z laminátovej podlahy a PVC. Vykurovanie je ústredné. Teplá úžitková voda je
z centrálneho zdroja mimo bytového domu. Elektroinštalácia svetelná a poistkovými automatmi umiestnenými
na spoločnej chodbe. Vodovodné batérie pákové. Vnútorné vybavenie kúpeľne: vaňa a, umývadlo, na WC je splachovací záchod . Vybavenie kuchyne: plynový sporák, drezové umývadlo a kuchynská linka . Celková výmera bytu podľa získaných podkladov je 60,32 m2.

Bytový dom so súpisným číslom 436 ul. Kpt. Nálepku v Medzilaborciach

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu:

- Spoločnými časťami domu sú: strecha, základy domu, chodby, obvodné a nosné múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

- Spoločnými zariadeniami domu sú: sušiarne, pivničné priestory, bleskozvody, zvislé a ležaté vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, telefónne, ďalej teplonosné, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, telefónne prípojky
a prípojky televízneho signálu a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.

 

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Chodba          1,32 * 3,45                                            

4,55

Chodba          1,60 * 1,88                                            

3,01

Izba               3,42 * 4,69

16,04

Šatník            1,72 * 1,88                                             

3,23

Izba               3,42 * 4,05

13,85

Kuchyňa        2,40 * 3,45 + 1,77 * 2,62                         

12,92

Kúpeľňa        1,60 * 1,60

2,56

WC               0,84 * 1,17

0,98

Pivnica          2,16* 1,47

3,18

Vypočítaná podlahová plocha

60,32

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

Všeobecnú hodnotu pozemkov je možné stanoviť porovnávacou metódou alebo metódou polohovej diferenciácie. Vzhľadom k tomu že nie sú k dispozícií dôveryhodné a preukázateľné podklady už zrealizovaných prevodov v danom mieste, všeobecnú hodnotu pozemkov stanovím metódou polohovej diferenciácie.

 

 

POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

POPIS

Pozemok parcela č. 542/1 je vedená zastavané plochy v zastavanom území mesta Medzilaborce. Východisková hodnota pozemku je stanovená na 9,96 EUR /m2, okresné mesta. Počet obyvateľov v meste Medzilaborce je cca 6100. Pozemok sa nachádza v obytnej časti na ul. Kpt. Nálepku na bežnom sídlisku. Doprava v okolí nehnuteľnosti je autobusová a železničná  do 5 min., bez využitia mestskej hromadnej  dopravy. Pozemok je zastavaný bytovým domom č.s. 436. Inžinierske siete sú plynovod , rozvod NN, vodovod , kanalizácia a káblová televízia. Pozemok nie je možné využiť na iný účel .

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 21.03.2019 o 11.00 hod.

Obhliadka 2: 01.04.2019 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:1072017,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu