2 - izbový byt v Košiciach ul. Južná trieda

Stiahnuť

Znalecký posudok (825 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (203 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu88 500,-
Najnižšie podanie88 500,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky15 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania9.marec 2021
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

•súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 12544, vedenom Okresným úradom Košice, Katastrálny odbor, Okres: Košice IV, Obec: KOŠICE – JUH, Katastrálne územie: Južné Mesto a to:

  • byt č. 2 na 1.p. vo vchode 30 bytového domu - obytný dom Južná tr.30 so súpisným číslom 1563, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 3055,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve: 1803/100000,

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1563 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 14183.

vo vlastníctve podľa LV:

 

•súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 14183, vedenom Okresným úradom Košice, Katastrálny odbor, Okres: Košice IV, Obec: KOŠICE – JUH, Katastrálne územie: Južné Mesto a to:

  • spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1803/100000, na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 3055 s výmerou 336 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 3055 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 12544.

(ďalej len "predmet dražby").

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

BYTY

Byt č.2 na 1.posch. byt. domu súp. č.1563, Južná tr. 30, Košice IV

Popis bytového domu súp. č. 1563, na parc. č. 3055 ul. Južná trieda 30, Košice IV:

Vežový bytový dom súp. č. 1563 panelovej konštrukcie, celkovo 13 podlažný, z toho vstupné podlažie je 1.NP je technické, nachádzajú sa v ňom pivnice k jednotlivým bytom a technické miestnosti. Bytový dom sa nachádza na ul. Južná trieda č. 30, Košice - JUH, je umiestnený na rovinatom teréne s okolitou zástavbou bytových domov a budov občianskej vybavenosti v lokalite určenej na bývanie. Bytový dom má 13 nadzemných podlaží z toho 1.NP (prízemie) je vstupné podlažie so vstupnou chodbou, kde sa nachádzajú poštové schránky a vstup do  pivničných priestorov. Celková kapacita sekcie bytového domu je 12 podlaží x 4 bytové jednotky, t.j. spolu 48 bytov. Na typickom podlaží sa nachádzajú štyri byty, výťah a dvojramenné schodisko. Ohodnocovaný byt č. 2 sa nachádza na 1. poschodí (2.NP).

Z konštrukčného hľadiska je objekt založený na betónových základoch a pilótach, zvislé nosné konštrukcie ŽB montované panelové, stropná konštrukcia monolitická železobetónová, obvodové steny sú hrúbky 300 mm plus zateplenie, priečky sú panelové hrúbky 140 mm, konštrukčná výška je 2,80 m, svetlá výška je 2,64 m. Na bytovom dome je zrealizovaná spádová strecha s novou živičnou krytinou. Bytový dom je zateplený kontaktným zatepľovacím systémom, s fasádnou silikátovou omietkou s farebnou povrchovou úpravou. V spoločných priestoroch na chodbách v schodiskovom priestore sú plastové okná, ktoré sú umiestnené na medziposchodí. Vstupné brány z obidvoch strán vstupu sú oceľové s povrchovou úpravou, nové. Hlavný vchod s elektronickým vrátnikom s novými  poštovými schránkami v zádverí. V schodisku je osadený nový osobný výťah. Schodisko je dvojramenné železobetónové prefabrikované s povrchovou úpravou liate terazzo. Povrchy podláh vstupných priestorov sú s povrchom z terazzo dlažby. V inštalačnej šachte boli vymenené spoločné rozvody vodovodu, kanalizácie a plynu. Bytový dom bol postavený v roku 1968. V tejto lokalite sú väčšinou vystavané obytné domy z 

 tehál a tiež panelové bytové domy podľa typových projektov bytových domov. Bytový dom je situovaný na sídlisku JUH, s prístupom z ulice Južná trieda a ulice Oštepová. Vo vzdialenosti cca 200 m sa nachádza OC Astória, na druhej strane cesty o jednu ulicu ďalej sa nachádza Nemocnica L. Pasteura ( cca 300 m). Táto lokalita je lokalitou s pretrvávajúcim vysokým záujmom o bývanie, vzhľadom na svoj charakter a blízkosť centra mesta. Dostupnosť do centra mesta Košice - Námestie osloboditeľov je cca 0,8 km, cca10 min. pešo. Dvojizbový byt je I. kategórie s ústredným vykurovaním. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu je 1803/100000. Spoluvlastnícky podiel 1/1.

Technický stav:

Prevedené úpravy: V roku 2007 bol vypracovaný projekt na dodatočné zateplenie a následne bol bytový dom zateplený kontaktným zatepľovacím systémom, bola prevedená oprava strechy s výmenou strešnej krytiny, s výmenou hromozvodu a klampiarskych konštrukcií. Bola prevedená výmena predných a zadných vchodových dverí s novým elektronickým vrátnikom, prevedená kompletná výmena  okien v spoločných priestoroch za plastové. Vymenené sú stúpacie rozvody vody a kanalizácie. Bytový dom je napojený na spoločné rozvody tepla, vody, plynu a kanalizácie. Bytový dom je v súčasnosti v dobrom technickom stave vzhľadom na prevedené úpravy a rekonštrukcie vykonané od roku 2008. Životnosť a opotrebovanie je stanovené analytickou metódou vzhľadom na prevedené rekonštrukcie a úpravy bytového domu.

SPOLOČNÉ ČASTI:

Základy - betónové základy a pilóty

Zvislé nosné konštrukcie - montované zo železobetónových celoplošných panelov (hr. 300 mm)

Deliace konštrukcie - panelové ( hr. 140 mm)

Stropné konštrukcie - zo železobetónových prefabrikovaných dosák

Schodište - železobetónové prefabrikované dvojramenné

Krytina strechy - asfaltové pásy

Strecha - plochá

Klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu( atiky, rímsy, lemovania a pod.)

Úprava vnútorných povrchov - vápenné štukové omietky, so spodnou lištou z keramického obkladu

Úprava vonkajších povrchov - zateplenie kontaktným zatepľovacím systémom s farebnou fasádnou omietkou

Dvere a vráta  - v spoločných priestoroch sú osadené  prevažne dvere na báze dreva plné v plechových zárubniach, vstupné dvere z obidvoch strán vstupu sú oceľové s poplastovou povrchovou úpravou, so zasklením

Okná - plastové s izolačným dvojsklom

Povrchy podláh - v komunikačných priestoroch- vstup a schodiská liate terazzo a dlažba terazzo

Vonkajšie príslušenstvo - pripojenia na technickú infraštruktúru

SPOLOČNÉ ZARIADENIA:

Vykurovanie - teplovodné ústredné, napojenie prostredníctvom výmenníkovej stanice na horúcovod s osadeným meraním a reguláciou, pričom v každom byte sú radiátory s pomerovými meračmi a termostatickými ventilmi. Stúpacie a hlavné rozvody k jednotlivým priestorom sú z plastových rúr.

Elektroinštalácia - rozvodná sústava 3NPE, 230/400, 50 Hz, TN - S. Všetky elektromery bytov sú inštalované v rozvádzačoch pri vchodoch do bytov. Vnútorné rozvody sú realizované v káblových žľaboch, na jednotlivých podlažiach v spoločných priestoroch nad omietkou. Osvetlenie v spoločných priestoroch je ovládané nástennými vypínačmi

Bleskozvod - s uzemňovacou sústavou

Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, hlavné rozvody z plastových rúr

Meranie spotreby studenej a teplej vody pre jednotlivé byty

Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie z plastových rúr

Vnútorný plynovod - rozvod plynu realizovaný z oceľových rúr

Ohrev teplej vody - centrálny z výmenníkovej stanice napojený na horúcovod

Vzduchotechnika -podtlakový systém vetrania priestorov kúpeľni a záchodov cez centrálne šachty, vzduchotechnické rozvody pre napojenie odsávačov pár v kuchyniach

Ostatné - rozvody slaboprúdu ( telefón, káblová televízia, internet, domový telefón).

Výťahy - bytový dom má 1 x osobný výťah

 

Popis bytu č.2 na 1. poschodí, bytového domu súp. č. 1563, ul. Južná trieda 30, Košice:

Byt je v osobnom vlastníctve. Číslo bytu 2, na 1. poschodí (2.NP), je vybavený základným príslušenstvom a ústredným vykurovaním z centrálneho zdroja. Dispozíciu bytu tvorí 2 x izba a príslušenstvo: predsieň, chodba, kúpeľňa, WC, kuchyňa a pivnica v 1.NP.  Byt má 3,6 m loggiu.

Technický stav ku dňu obhliadky:

Vzhľadom na to, že znalcovi nebola umožnená obhliadka bytu v stanovenom čase dražobnou spoločnosťou Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, znalecký posudok je vypracovaný na základe poskytnutých podkladov v zmysle § 12 ods. 3 zákona  č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: ,, ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícií."

Znalcovi boli poskytnuté podklady, na základe ktorých bol vypracovaný znalecký posudok a to:

 - projektová dokumentácia 1. poschodia s pôdorysom bytu č.2 a pôdorys prízemia s vyznačením pivnice patriacej k bytu č.2 ( realizačný projekt).

Vzhľadom na to, že byt nebol znalcovi sprístupnený, na základe obhliadky exteriéru bolo zistené, že na byte sú pôvodné drevené okná a pri komunikácií od vstupných dverí bytu bolo evidentné, že byt je v pôvodnom stave s morálne starším vybavením.

Uvažované je, že panelový byt je v pôvodnom stave s umakartovým jadrom a so štandardným, morálne starším vybavením. Predpokladá sa, že kúpeľňa je vybavená jednoduchou smaltovanou vaňou a umývadlom, samostatné WC - 1x keramické WC kombi so splachovacou nádržkou. Podlaha v kúpeľni a WC je s povrchom PVC podlahovej krytiny. Kuchynská linka je pôvodná z materiálu na báze dreva o dĺžke 1,8 m so smaltovaným drezom a pákovou vodovodnou batériou, so spotrebičmi: s plynovým sporákom. Podlahové krytiny v izbách sú pôvodné. V kuchyni, predsieni, kúpeľni a WC je PVC - linoleum. Okná sú pôvodné drevené zdvojené. Vnútorné dvere do kúpeľne a WC sú plné, dvere do izieb sú drevené dyhové čiastočne zasklené v plechových zárubniach. Vchodové dvere sú drevené dyhové. Radiátory sú pôvodné, oceľové rebrové. Rozvody vody a kanalizácie - výmena spoločných stúpačiek za plastové v rámci celého bytového domu. Bytové rozvody vody, kanalizácie, plynu a elektroinštalácie sú pôvodné. Inštalácia zemného plynu pre kuchynský šporák s meraním v inštalačnom jadre pri WC, teplá voda a kúrenie ústredné z mestského teplovodu, merače vody umiestnené v inštalačnom jadre vo WC. K bytu prináleží pivnica, ktorá sa nachádza v 1.NP. Byt má loggiu s prístupom z väčšej izby.

Byt je hodnotený v technickom stave ku dňu 25.09.2020 v pôvodnom stave a v štandardnej výbave. Vybavenie bytu hodnotené v stĺpci ´´štandard´´, zohľadnené pri výpočte koeficientu vplyvu vybavenia ´´ kv´´. Byt je obývaný, predpokladá sa, že je čiastočne udržiavaný, avšak potrebuje modernizáciu a rekonštrukciu. Pri výpočte opotrebenia je použitá analytická metóda vzhľadom na vykonané úpravy a rekonštrukciu bytového domu a jeho spoločných častí, priestorov a zariadení.

 

Popis bytu č. 2 a jeho príslušenstva, spoločných častí a zariadení bytového domu súp. č. 1563:

Súčasťou bytu je vnútorné vybavenie:

vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, a plynové bytové prípojky, prípojka STA, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie. Poštová schránka, zvonček, kuchynská linka, plynový sporák, vodovodné batérie, vaňa a radiátory.

Spoločné časti domu sú najmä:

základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.

Spoločné zariadenia domu sú najmä:

výťahy, kočikárne, sušiarne, práčovne, STA, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické  a plynové domové prípojky aj keď sú umiestnené mimo domu.

Charakter nehnuteľnosti:

Jedná sa o bytovú jednotku v bytovom dome, ktorá je zaradená do I. kategórie s úplným sociálnym vyhotovením a ústredným vykurovaním.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Predsieň 1,62*1,72-0,43*0,43

2,60

Chodba 3,0*1,62

4,86

Kuchyňa 3,0*2,40

7,20

Kúpeľňa 2,1*1,70

3,57

WC 0,86*0,825

0,71

Izba 3,60*4,68

16,85

Izba  3,60*4,10

14,76

Výmera bytu bez pivnice

50,55

Pivnica 1,0*1,29

1,29

Vypočítaná podlahová plocha

51,84

0,93*3,48

3,24

 

POZEMKY

Predmetom sú pozemky registra "C" parc. č. 3055, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Južné Mesto, obce: Košice - JUH, okres: Košice IV, polohou nachádzajúce sa na sídlisku JUH, v jeho centrálnej časti, v zastavanom území mesta Košice. Výmera pozemkov je spolu 336 m2. Spoluvlastnícky podiel k pozemkom je 1803/100000. Výmera vlastníkovho pozemku je 6,06 m2. Pozemky sú zastavané bytovým domom súp. č. 1563, na ulici Južná trieda 30. Pozemky s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete, na vodovod, kanalizáciu, plynovod, teplovod, NN a internet s dobrou dostupnosťou zastávky MHD Košice ( električka cca 100 m). Negatívne účinky okolia na pozemky neboli zistené.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 02.03.2021 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 03.03.2021 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0432020, vedený v Prima banka Slovensko a.s.,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu