2 - izbový byt v Košiciach - Šaci

Znížená cena
Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu34 500,-
Najnižšie podanie25 875,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky7 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania28.jún 2018
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

zapísaný na LV č. 2483 vedenom Okresným úradom Košice - Katastrálny odbor, okres: Košice II, obec: Košice - Šaca, katastrálne územie: Šaca, a to:

 

  • byt č. 14 na 2. p. vo vchode 11 bytového domu na Námestí oceliarov 11 so súpisným číslom 472, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 978, pozostávajúci z dvoch obytných miestností a príslušenstva,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a k pozemku vo výmere: 608/10000,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 608/10000, parcela reg. "C" č. 978 o výmere 382 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Byt č.14, na 2. posch., súp. č.472, Nám. oceliarov 11

Byt č. 14 v osobnom vlastníctve na 2. poschodí je vybavený úplným základným príslušenstvom a ústredným kúrením z centrálneho zdroja. Dispozíciu bytu tvorí, 2x izba, predsieň, kúpeľňa spoločná s WC, kuchyňa a pivnica č. 14 v 1.PP / v suteréne/. Vypočítaná podlahová plocha je 47,18 m2 (vrátane pivnice).

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

 

Bytový dom so súpisným číslom 472 na parc.  č. 978, Nám. oceliarov 11, Košice - Šaca

Bytový dom murovanej tehlovej konštrukcie je samostatne stojaci, je to bytový dom chodbového typu. Bytový dom má 3 nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie s jednou schodiskovou sekciou. V 1.PP sa nachádzajú pivnice patriace k jednotlivým bytom, 1.NP je vstupné podlažie. V 1.NP až 3.NP sa nachádzajú bytové jednotky v celkovom počte18 bytov. Nehnuteľnosť bola postavená v roku 1953, viď doklad o veku stavby. Ohodnocovaný byt č. 14  je umiestnený na 2. poschodí /3.NP/ bytového domu súp. č. 472 na Námestí oceliarov č. 11, v katastrálnom území Šaca, obec Košice - ŠACA, okr. Košice II.  Lokalita v ktorej sa bytový dom nachádza, bola vystavaná v päťdesiatych rokoch minulého storočia podľa typových projektov bytových domov pre zamestnancov bývalých Východoslovenských železiarni. O byty je v tejto lokalite záujem v rovnováhe.
Do centra mesta Košice je cca 15 km.  Dvojizbový byt je I. kategórie.  Spoluvlastnícky podiel ku spoločným častiam a zariadeniam bytového domu je v podiele 608/10000.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Byt č.14, na 2. posch., súp. č.472, Nám. oceliarov 11

Ohodnocovaný byt je po kompletnej rekonštrukcií prevedenej v roku 2010.  Dispozícia bytu nebola zmenená oproti pôvodnému stavu pri kolaudácií. V byte sú menené rozvody vody, kanalizácie, elektriny, nová poistková skriňka, nové omietky. Pôvodné rozvody ÚK s novými panelovými radiátormi s termoregulačnými hlavicami
a meračmi spotreby tepla. Bytové hygienické jadro je murované s keramickým obkladom stien, keramickou dlažbou, meračmi SV, sadrokartónovým podhľadom s bodovým osvetlením. Vybavenie kúpeľne: sprchovací kút s hydromasážnymi tryskami, keramické umývadlo v skrinke, batéria páková zmiešavacia - sprchová
aj umývadlová, napojenie práčky, WC kombi s nádržkou. Kuchyňa je vybavená kuchynskou linkou z roku 2010
z materiálu na báze dreva, sporák plynový s elektrickou rúrou, s digestorom, nerezový dvojdrez, zmiešavacia páková batéria. byt má vlastný ohrev TÚV - bojler SIMAC sa nachádza v kúpeľni. Podlahy v kúpeľni s WC, kuchyni a predsieni tvorí keramická dlažba. v izbách sú plávajúce laminátové podlahy. Dvere sú z roku 2010
z materiálu na báze dreva, hladké plné čiastočne presklenné, v oceľových zárubniach, vstupné dvere bezpečnostné tiež z roku 2010. Okná boli vymenené za plastové v bielom prevedení s plastovými žalúziami. Byt nemá balkón ani lodžiu. Byt je dobre udržiavaný, obývaný. Pivnica č. 14  sa nachádza v suteréne / 1.PP/. Pivnice boli v roku 2015 rekonštruované, nanovo vymurované s plnými hladkými dverami s FAB zámkom, uzamykateľné a veľmi priestranné /6,04 m2/.

 

Bytový dom so súpisným číslom 472 na parc.  č. 978, Nám. oceliarov 11, Košice - Šaca

V roku 2015 bol bytový dom zateplený kontaktným zatepľovacím systémom s farebnou povrchovou úpravou,
s prevedením  zateplenia strechy a výmenou strešnej krytiny, výmenou spoločných okien, vchodových dverí
a klampiarskych konštrukcií a bleskozvodu.  Osadené boli nové schránky. Na všetkých podlažiach je pôvodná podlaha -  terazzo dlažba. Na typickom podlaží sa nachádza dlhá chodba a šesť bytových jednotiek. Na konci chodby sa nachádza spoločná lodžia.  Bytový dom je napojený na všetky mestské inžinierske siete - eli., plynovod, vodovod, kanalizácia a internet. Prístup k bytovému domu je z hlavnej ulice s parkoviskom v okolí bytového domu. Bytový dom je v dobrom technickom stave vzhľadom na prevedenú rekonštrukciu a ostatné úpravy. Zohľadňujem pri stanovení koeficientu vybavenosti kv.  Životnosť bytového domu som stanovila pre obytné budovy murované na 100 rokov, vzhľadom na zateplenie a ostatné úpravy bytového domu.

SPOLOČNÉ ČASTI:

Základy - základové pásy z liateho betónu

Zvislé nosné konštrukcie – pozdĺžny nosný systém, nosné obvodové múry, murované z tehál plných pálených

Deliace konštrukcie - murované z tehál

Vodorovné konštrukcie - železobetónové

Železobetónové prefabrikované dvojramenné schodiská s povrchom  liate terazo, zábradlia kovové s nátermi
a dreveným madlom

Zastrešenie bez krytiny - sedlová strecha

Krytina strechy  - nová z poplastovaného plechu, výmena v roku 2015

Klampiarske konštrukcie - z poplastovaného plechu (atiky, rímsy, parapetné plechy, lemovania a pod.).

Úpravy vnútorných povrchov - vápenné štukové omietky stien a stropov

Úpravy vonkajších povrchov - omietka na báze umelých látok a zateplenie kontaktným zatepľovacím systémom urobené v roku 2015

Dvere a vráta - v spoločných priestoroch sú osadené prevažne dvere na báze dreva plné v plechových zárubniach, vstupné dvere kovové so zasklením, vymenené  v roku 2015

Okná - plastové s izolačným dvojsklom vymenené

Povrchy podláh - v komunikačných priestoroch vyhotovené z terazzo dlažby

Vonkajšie príslušenstvo - pripojenia na technickú infraštruktúru

 

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Predsieň                             1,75*1,65

                              2,89

Izba                                   3,35*4,15

13,90

Izba                                   3,20*4,15

13,28

Kuchyňa                             2,45*3,47

8,50

Kúpeľňa + WC                   1,65*1,56

2,57

Výmera bytu bez pivnice                      

41,14

Pivnica                               2,27*2,66

6,04

Vypočítaná podlahová plocha

47,18

 

 

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

 

Identifikácia pozemku:  Podľa LV č. 2483                 

 

Predmetom ohodnotenia sú pozemky registra „C“KN parc. č. 978, ležiace v katastrálnom území Šaca, obce: Košice - ŠACA, okres: Košice II, polohou nachádzajúce sa v mestskej časti Šaca, v zastavanom území mesta Košice. Výmera pozemkov parc. č. 978  je  382 m2. Spoluvlastnícky podiel k pozemku podľa LV č. 2483 je:
•  608/10000 - Celková výmera vlastníkovho  pozemku je  23,23 m2,

Pozemok je zastavané bytovým domom súp. č. 472, na Námestí oceliarov č.11. Pozemky s možnosťou napojenia na  všetky inžinierske siete - na teplovod, vodovod, kanalizáciu, plyn, elektrinu a internet. Dostupnosť MHD - zastávka do 5 minút pešou chôdzou. Negatívne účinky okolia na pozemky neboli zistené. Pozemky sú nezatienené  a neohrozené chemickými výparmi. V blízkosti sa nachádzajú bytové domy s marginalizovanými skupinami obyvateľstva.

 

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 11.06.2018 o 09.00 hod.

Obhliadka 2: 12.06.2018 o 13.00 hod.

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:01182017,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu