2 - izbový byt v Košiciach na ul. Mikovíniho

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (973 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu65 500,-
Najnižšie podanie49 125,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 14032, vedenom Okresným úradom Košice, Katastrálny odbor, Okres: Košice II, Obec KOŠICE - ZÁPAD, Katastrálne územie: Terasa, a to:

  • byt č. 5 na 1.p. vo vchode 18 obytného domu Mikovíniho 18, 20 so súpisným číslom 19, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 4920 a na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 4921
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 496/10000,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 496/10000, parcela registra "C" KN s parcelným číslom 4920 o výmere 185 m², druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra "C" KN s parcelným číslom 4921 o výmere 181 m², druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Byt č. 5 na 1. poschodí/ 2.NP/, ul. Mikovíniho č. 18, Košice

Pri hodnotení bytu je uvažované so štandardným vybavením, vzhľadom na to, že majiteľkou bytu neboli sprístupnené vnútorné priestory bytu / zohľadnené pri použití koeficientu vybavenia "kv"=1/.

Byt č. 5 v osobnom vlastníctve na 1. poschodí /2.NP/je vybavený úplným základným príslušenstvom a ústredným vykurovaním z centrálneho zdroja.

Dispozíciu bytu tvorí:  predsieň,  2x izba, kúpeľňa, WC, kuchyňa a veľká pivnica č. 5 v 1.PP.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

 

 

 

Bytový dom č. 19 na parc. "C" KN č. 4920 a č. 4921 ul. Mikovíniho 18, Košice

Radový bytový dom panelovej konštrukcie, postavený v stavebnej sústave T 06B má dve sekcie, jedno podzemné podlažie, ktoré tvorí polozapustený suterén s pivničnými priestormi a s priestormi domového vybavenia a štyri  nadzemné podlažia s bytovými jednotkami / tri byty na každom poschodí, dva byty na prízemí - spolu 11 bytov vovchode/. 

Hlavné vstupy sa nachádzajú na juhozápadnej priečelnej stene obvodového plášťa budovy pod loggiami na úrovni podlahy 1.NP, zadné - vedľajšie vstupy na severovýchodnej priečelnej stene pod schodiskovými priestormi na úrovni podlahy medzipodesty medzi 1.PP a 1.NP.  Modulová osnova nosných železobetónových stien hrúbky 150 mm je 3600 mm, konštrukčná výška typického podlažia, vstupného podlažia aj suterénu je 2800 mm. Zvislé nosné steny sú zo ŽB panelov hrúbky 150 mm. Priečky sú betónové, siporexové, resp. murované hrúbok 75 - 150 mm. Stropné konštrukcie sú zo ŽB dielcov hrúbky 150 mm. Vnútorné schodiská domu sú ŽB, prefabrikované, dvojramenné. Nehnuteľnosť bola postavená v roku 1972, viď doklad o veku stavby. Ohodnocovaný byt č. 5 je umiestnený na 1. poschodí /2.NP/ bytového domu súp. č. 19 na ulici Mikovíniho vchod č. 18, v katastrálnom území Terasa, obec Košice - ZÁPAD, okr. Košice II.  Lokalita v ktorej sa bytový dom nachádza je  pokojná, okrajová  časť sídliska Terasa známa tiež ako Luník VIII, vystavaná z montovaných betónových plošných panelov podľa typových projektov bytových domov. O byty je v tejto lokalite zvýšený záujem.  Do centra mesta Košice je cca 4 km. Dvojizbový byt je I. kategórie.  Spoluvlastnícky podiel ku spoločným častiam a zariadeniam bytového domu je v podiele 496/10000. 

 

 

Opis stavu predmetu dražby:

Byt č. 5 na 1. poschodí/ 2.NP/, ul. Mikovíniho č. 18, Košice

Byt nemá balkón ani loggiu. Kúpeľňa je osadená v pôvodnom  panelovom jadre, samostatne je osadené WC s inštalačným jadrom. Kuchyňa bytu je vybavená  kuchynskou linkou, plynovým sporákom a digestorom. Povrchová úprava stien VPC omietkou s povrchovou maľbou. Na chodbe je keramická dlažba. V byte sú pôvodné rozvody elektroinštalácie, plynovodu, nové rozvody vodovodu a  kanalizácie. Rozvody elektroinštalácie pod omietkou 230 V. Vchodové dvere plné dyhované. Okná plastové s izolačným dvojsklom s vnútornými žalúziami. Kúrenie ústredné teplovodné, radiátory pôvodné oceľové panelové s osadenými meračmi - PRVN.  Byt má samostatné meranie SV, TÚV, plynu a elektro certifikovanými meračmi. Byt je v štandardnej výbave, obývaný a udržiavaný.

 

Bytový dom č. 19 na parc. "C" KN č. 4920 a č. 4921 ul. Mikovíniho 18, Košice

V roku 2012 bol bytový dom zateplený kontaktným zatepľovacím systémom s povrchovou úpravou, s prevedením zateplenia strechy a výmenou strešnej krytiny a klampiarskych konštrukcií. Zatepleniu predchádzala výmena spoločných okien, vchodových dverí a poštových schránok. V bytovom dome  boli cca pred desiatimi rokmi zrealizované nové stúpačky vodovodu a  kanalizácie. V čase rekonštrukcie bola prevedená maľba spoločných priestorov. Podlahová krytina na schodiskách je nová PVC, v priestoroch pivníc z cementového poteru a vo vstupných priestoroch je nová keramická dlažba.  Osadené boli nové schránky, nainštalovaný elektronický vrátnik a nové svietidlá. Bytový dom je napojený na všetky mestské inžinierske siete (eli., plynovod, vodovod, kanalizácia, teplovod a internet. Prístup k bytovému domu je z ulice Mikovíniho s parkoviskom v okolí bytového domu. Bytový dom je vo veľmi dobrom technickom stave vzhľadom na prevedenú rekonštrukciu a ostatné opravy. Zohľadňujem pri stanovení koeficientu vybavenosti ,,kv´´. Životnosť bytového domu je stanovená analytickou metódou, vzhľadom na zateplenie  a ostatné prevedené úpravy bytového domu.

 

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

 

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

izba 16,30

16,30

izba 16,30

16,30

kuchyňa 7,92

7,92

predsieň 4,0

4,00

kúpeľňa 2,62

2,62

WC 0,97

0,97

Výmera bytu bez pivnice

48,11

Pivnica 6,05

6,05

Vypočítaná podlahová plocha

54,16

 

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

 

 

Identifikácia pozemku:  Podľa LV č. 14032

Predmetom ohodnotenia sú pozemky registra „C“KN parc. č. 4920 a č. 4921, ležiace v katastrálnom území Terasa, obce: Košice-Západ, okres: Košice II, polohou nachádzajúce sa na sídlisku Terasa, v jeho okrajovej časti, v zastavanom území mesta Košice. Výmera pozemkov parc. č. 4920 je 185 m2 a  parc. č. 4921 je 181 m2.  Spoluvlastnícky podiel k pozemkom podľa LV č. 14032  je: 496/10000 - výmera vlastníkovho  pozemku je  18,16 m2. Pozemky sú zastavané bytovým domom súp. č. 19, na ulici Mikovíniho vchod 18 a 20.

 

Pozemky s možnosťou napojenia na  všetky inžinierske siete - na eli, vodovod, kanalizáciu, plyn, teplovod  a internet. Negatívne účinky okolia na pozemky neboli zistené. Pozemky sú nezatienené  a neohrozené chemickými výparmi. Za východiskovú hodnotu na MJ bolo zvolené 26,56 €,  čo je  východisková hodnota pozemkov mesta Košice.

Obhliadka predmetu dražby

 

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0907 420 820.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:0152017,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu