2 - izbový byt v Komárne

Stiahnuť

Znalecký posudok (365 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (186 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaNitrianský kraj
Ohodnotenie predmetu35 400,-
Najnižšie podanie35 400,-
Minimálne prihodenie1 000,-
Výška zábezpeky8 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania17.september 2020
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaÚrad práce sociálnych vecí a rodiny v Komárne, Župná ul. 15, 945 01 Komárno, veľká zasadačka na 1. poschodí

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností •zapísaný na LV č. 8519 vedenom Okresným úradom Komárno - Katastrálny odbor, Okres: Komárno, Obec: Komárno, Katastrálne územie: Komárno, a to:

  • byt č. 22 na 3. p., vo vchode č.55 bytového domu, so s. č. 1411 nachádzajúci sa na parcele reg. "C" č. 5773, Druh stavby: Bytový dom,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 5792/365253,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 5792/365253, parcela registra "C" KN s parcelným číslom 5773 o výmere 1659 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

(ďalej len "predmet dražby").

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

BYTY

Byt č. 22, 4.NP, vchod Budovateľská 55

POPIS

Popis domu:

Bytový dom súpisné číslo 1411 je postavený na parcele číslo 5773 v okresnom meste Komárno na ulici Budovateľská 45,47,49,51,53,55,57.59. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1956, je murovaný, zastavanej plochy pôdorysného tvaru písmenu U, má 8 vchodov, jedno čiastočne zapustené podzemné podlažie a tri, resp. štyri nadzemné podlažia, v podzemnom podlaží sú pivnice a spoločné pivničné priestory, nebytový priestor, CO sklad, v nadzemných podlažiach sú byty, vo vchode č. 45 a 59 sú tri podlažia, na každom podlaží po 3 byty, vo vchode č. 47 a 57 sú tri podlažia, na každom podlaží po 2 byty, vo vchodoch č. 49, 51, 53, 55 sú štyri podlažia, na každom podlaží po 2 byty, v bytovom dome je celkom 62 bytov. Základy domu tvoria betónové pásy s hydroizoláciou, strecha je čiastočne valbová, krov drevený, krytina novšia z betónovej škridle, klampiarske prvky sú z novšieho pozinkovaného plechu, zvislé konštrukcie sú murované klasickým spôsobom prevažne z tehlového materiálu, pôvodné vonkajšie brizolitové omietky sú zateplené od roku 2008, schodisko je železobetónové, stupne a podesty majú povrch z brúseného betónu, zábradlie je oceľové s dreveným madlom, vnútorné omietky sú vápenné, sokel z olejového rastrovaného náteru, vo vchode nie je výťah, vstupné vchodové dvere do bytového domu s presklením sú od roku 2008 novšie kovové s presklením, okná v spoločných schodišťových a pivničných priestoroch sú novšie plastové od roku 2008. V roku 2010 bola vymenená pôvodná keramická škridla za plechovú a vyhotovené závetrie z kovovej konštrukcie s polykarbonátom, Dom je napojený na verejný vodovod a kanalizáciu, zavedená je svetelná a zásuvková elektroinštalácia, v podzemnom podlaží sú novšie elektromery, zvončeky sú pôvodné, poštové schránky sú nové.

 

Popis bytu:

Predmetom je pôvodne vybudovaný dvojizbový byt č. 22, nachádzajúci sa na štvrtom nadzemnom podlaží (podľa LV 3.p.) vo vchode číslo 55. Dispozične pozostáva z dvoch izieb, izby stavebne upravenej z pôvodnej kuchyne, kuchyne stavebne upravenej z pôvodnej časti chodby, kúpeľne, WC, chodby a pivnice v podzemnom podlaží. Byt je v čiastočne zanedbanom technickom stave, znefunkčnené je pôvodné ústredné kúrenie odpojením radiátorov, dokurovanie je riešené prenosným elektrickým radiátorom. Steny sú murované tehlové, stropy s rovným omietnutým podhľadom, vstupné dvere do bytu sú drevené hladké plné, okná sú novšie plastové s izolačným dvojsklom a interiérovým hliníkovými horizontálnymi žalúziami, interiérové dvere sú drevené rámové plné a presklené, nášľapné vrstvy podláh sú pôvodné v izbách parketové, inde prevažne PVC, v kúpeľni a WC je novšia keramická dlažba, maľba stropu kúpeľne je značne poodlupovaná, steny v kúpeľni a WC sú obložené novším keramickým obkladom, vetranie miestnosti záchoda je prirodzené oknom, sprchovací kút, umývadlo a kombizáchod sú novšie, vodovodné batérie sú pákové, kuchynská linka s nerezovým jednodielnym drezom a stojánkovou pákovou batériou je osadená v pôvodnej časti chodby, vedľa nej je plynový sporák Mora 269, zavedená je svetelná a zásuvková elektroinštalácia, rozvodná skrinka s porcelánovými poistkami je inštalovaná v predsieni pod stropom. Príslušenstvom bytu je murovaná pivnica v prvom podzemnom podlaží, má rozmery podlahy 2,84*2,80 m, vstupné dvere sú drevené rámové, vetracie podstropné okienko je novšie plastové, podlaha je betónová, pod stropom sú vedené pôvodné izolované rozvody potrubí teplej úžitkovej vody a ústredného kúrenia, v pivnici je svetelná elektroinštalácia, technická údržba pivnice je zanedbaná.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

izba: 4,15*4,13

17,14

izba: 4,16*3,42

14,23

izba (bývalá kuchyňa): 4,15*2,44

10,13

kuchyňa (bývalá predsieň): 3,75*1,64

6,15

chodba: 2,58*1,45

3,74

kúpeľňa: 1,78*1,54

2,74

WC: 1,70*0,74

1,26

Výmera bytu bez pivnice

55,39

pivnica v I,PP: 2,84*2,80

7,95

Vypočítaná podlahová plocha

63,34

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

POPIS

Pozemok parcelné číslo 5773 je zaradený v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie, je zastavaný stavbou súpisné číslo 1411. Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Komárno. Okresné mesto Komárno má podľa údaju z internetovej stránky cca 34.478 obyvateľov. V mieste, kde sa nachádza ohodnocovaný pozemok je možnosť napojenia na mestskú pitnú vodu, kanalizáciu, elektriku, plyn, pevnú telefónnu linku a káblovú televíziu. Pozemok je rovinatý.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 24.08.2020 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 03.09.2020 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBANSK9452000000000017738597, VS: 0092020, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s.,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu