2 - izbový byt v Čiernej nad Tisou

Stiahnuť

Znalecký posudok (355 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (205 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu7 600,-
Najnižšie podanie7 600,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky2 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania24.júl 2020
Čas otvorenia10:15
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 672 vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, okres: Trebišov, obec: ČIERNA NAD TISOU, katastrálne územie: Čierna nad Tisou, a to:

  • byt č. 11 na 4. p. vo vchode 1 obytného domu so súpisným číslom 184, ktorý je postavený na parcele s parcelným číslom 83/9; Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 184 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve, vo veľkosti: 419/10000 (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Miestna obhliadka predmetu dražby v stanovenom termíne nebola znalcovi umožnená.

Byt č. 11 na 4. poschodí

Byt č. 11 sa nachádza na najvyššom 4. poschodí bytového domu č.s. 184, na ul. Jarná, vchod 1, katastrálne územie Čierna nad Tisou. Byt nebol sprístupnený. Na základe obhliadky identického bytu na inom poschodí a z vonkajšej obhliadky bytového domu štandardný byt pozostáva z dvoch obytných miestností, loggie a príslušenstva, ktorým je predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC a podľa listu vlastníctva aj pivnica č. 11. Správcom bytového domu bol zaslaný pasport bytu č. 11, v ktorom je uvedená výmera bytu č. 11 - 56,18 m2 a výmera pivnice č. 11 - 8,21 m2. Pri výpočte podlahovej plochy bytu znalec uvažoval s výmerou z pasportu.

Predpokladaný technický stav bytu na základe vonkajšej obhliadky bytového domu, obhliadky identického bytu na inom poschodí a výpovede obyvateľov vchodu je nasledovný. Byt je stavebne upravený - bytové jadro je murované (bolo viditeľné pri otvorení dverí do bytu), predpokladá sa s keramickým obkladom a so štandardnými zariaďovacími predmetmi, v kuchyni so štandardnou kuchynskou linkou, podlahy sa predpokladajú v izbách laminátové, prípadne vlysy alebo PVC, ostatné laminátové, PVC alebo keramická dlažba, úpravy vnútorných povrchov štandardné hladké omietky, okná dve plastové (v jednej izbe a v kuchyni), na loggii pôvodné drevené zdvojené (viditeľné z vonkajšej obhliadky), dvere sa predpokladajú hladké plné alebo presklené, vstupné dvere obyčajné, vykurovanie ústredné samostatne pre byt (z vonkajšej obhliadky a z výpovede susedov) s kotlom a radiátormi, rozvody vody, kanalizácie, elektriny, plynu štandardné, zdroj teplej vody vlastný pravdepodobne zásobníkový, prípadne prietokový alebo kombinovaný s ÚK. Na loggii vonkajšie rolety. Byt je na základe výpovedí susedov odpojený od vody a plynu a pravdepodobne aj od elektriny. Je vo výlučnom vlastníctve a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu je 419/10 000.

Bytový dom je panelový, má prízemie a štyri poschodia, napojený je na všetky inžinierske siete, nemá výťah. Vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, základy, strecha, schody, úpravy vnútorných povrchov, podlahy a rozvody štandardné, okná v spoločných častiach prevažne drevené zdvojené, zateplenie a nové vonkajšie omietky. Bytový dom bol do užívania odovzdaný v roku 1975. Údržba bytového domu je priemerná, potrebná je bežná údržba. Opotrebenie znalec stanovuje lineárnou metódou, životnosť stanovuje na 80 rokov (budovy pre bývanie murované hr. do 45 cm, monolitické, montované - odporúčaná životnosť 80-100 rokov).

Analýza využitia nehnuteľnosti:

- nehnuteľnosť sa v súčasnosti užíva, je možné ju využívať v súlade so zápisom v KN ako byt na bývanie

- iné využitie, ako na bývanie, je málo pravdepodobné

Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností, najmä závady viaznuce na nehnuteľnosti a práva spojené s nehnuteľnosťou: 

- nehnuteľnosť je v geodetických údajoch katastra evidovaná na parc. č. 83/9, k pozemku pod bytovým domom nie je evidovaný právny vzťah na LV

- prístup k nehnuteľnosti je po verejnej komunikácii cez parc. č. 81/2, evidovanú v "KN-C" na liste vlastníctva 84 (vlastník SR) a cez parc. č. 82, evidovanú v "KN-C" na liste vlastníctva 117 (vlastník Mesto Čierna nad Tisou)

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba                                      3,45*5,95

 

Izba                                      3,45*4,73

 

Kuchyňa                               3,45*2,66

 

Predsieň                               3,45*1,53+0,94*1,62

 

Kúpeľňa                               1,60*1,60

 

Komora                                0,82*1,19

 

Výmera bytu z pasportu      56,18

56,18

Výmera pivnice z pasportu   8,21   

8,21

Vypočítaná podlahová plocha

64,39

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 14.07.2020 o 14.00 hod.

Obhliadka 2: 15.07.2020 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:062020,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu