2 - izbový byt v Čiernej nad Tisou

Stiahnuť

Znalecký posudok (355 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (201 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu5 400,-
Najnižšie podanie5 400,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky1 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania24.júl 2020
Čas otvorenia9:45
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 510 vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, okres: Trebišov, obec: ČIERNA NAD TISOU, katastrálne územie: Čierna nad Tisou, a to:

  • byt č. 22 na 3. p. vo vchode 2 obytného domu so súpisným číslom 108, ktorý je postavený na parcele s parcelným číslom 42; Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 108 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti: 379/10000 (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Byt č. 22 na 3. poschodí

Byt č. 22 sa nachádza na 3. poschodí bytového domu č.s. 108, na ul. Hlavná, vchod 2, katastrálne územie Čierna nad Tisou. Pozostáva z dvoch obytných miestností, balkóna a príslušenstva, ktorým je predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC a podľa listu vlastníctva aj pivnica č. 22, avšak na základe výpovede vlastníčka uviedla, že k bytu žiadnu pivnicu neužíva. Správcom bytového domu bol zaslaný pasport bytu č. 22 v ktorom je uvedená výmera bytu 48,44 m2, výmera pivnice uvedená nie je. Pri výpočte podlahovej plochy bytu znalec uvažoval s nameranou výmerou.

Byt je v pôvodnom značne zanedbanom stave s menšími stavebnými úpravami. Bytové jadro murované s keramickým obkladom, zariaďovacie predmety vaňa, umývadlo (poškodené), páková batéria, splachovací záchod, v kuchyni bez kuchynskej linky, iba keramický obklad a páková batéria, podlahy v menšej izbe laminátové, vo väčšej izbe vlysy, podlahy ostatných miestností PVC a keramická dlažba, úpravy vnútorných povrchov hladké omietky poškodené, okná plastové, dvere hladké plné alebo presklené, vstupné dvere obyčajné, vykurovanie samostatne pre byt vlastné ústredné, chýba kotol a radiátory, rozvody vody, kanalizácie, elektriny, plynu štandardné, odpojený je plynomer aj elektromer, zdroj teplej vody vo WC vlastný zásobníkový je demontovaný. Byt je vo výlučnom vlastníctve a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu je 379/10 000.

Bytový dom je murovaný, má prízemie a štyri poschodia, napojený je na všetky inžinierske siete, nemá výťah. Vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, základy, strecha, schody, úpravy vnútorných povrchov, podlahy a rozvody štandardné, okná v spoločných častiach plastové, vonkajšie omietky poškodené. Bytový dom bol do užívania odovzdaný v roku 1963. Údržba bytového domu je priemerná, potrebná je oprava. Opotrebenie znalec stanovil lineárnou metódou, životnosť stanovil na 100 rokov (budovy pre bývanie murované hr. do 45 cm, monolitické, montované - odporúčaná životnosť 80-100 rokov).

Analýza využitia nehnuteľnosti:

- nehnuteľnosť sa v súčasnosti užíva

- iné využitie, ako na bývanie, je málo pravdepodobné

Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností, najmä závady viaznuce na nehnuteľnosti a práva spojené s nehnuteľnosťou: 

- k pozemku pod bytovým domom nie je evidovaný právny vzťah na LV

- prístup k nehnuteľnosti je po verejnej komunikácii cez parc. č. 343 a 59/1, na ktoré v "KN-C" list vlastníctva nie je založený 

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba                         3,43*3,77

12,93

Izba                         3,44*1,06+0,52*2,92+3,21*4,98

21,15

Kuchyňa                  3,45*2,37-0,83*0,40+0,78*1,41

8,94

Predsieň                  3,46*1,04+0,36*1,67+0,47*0,95

4,65

Kúpeľňa                  1,62*1,29

2,09

WC                          0,99*0,87

0,86

Vypočítaná podlahová plocha

50,62

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 14.07.2020 o 11.00 hod.

Obhliadka 2: 15.07.2020 o 15.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:072020,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu