2 - izbový byt v Bratislave

Stiahnuť

Znalecký posudok (587 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaBratislavský kraj
Ohodnotenie predmetu98 900,-
Najnižšie podanie98 900,-
Minimálne prihodenie1 000,-
Výška zábezpeky20 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania12.marec 2019
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaPolyfunkčná budova IES s.r.o. Nová Rožňavská 136, 831 04 Bratislava, zasadacia miestnosť na 2.p.

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností

zapísaný na LV č. 3302, vedenom Okresným úradom Bratislava - Katastrálny odbor, Okres: Bratislava II, Obec: BA-m.č. RUŽINOV, Katastrálne územie: Nivy, a to:

  • byt č. 4 na 2. p., vo vchode č. Mliekárenská 2 bytového domu, so s. č. 722, nachádzajúci sa na parcele reg. "C" č. 15296/6, Popis stavby. Bytový dom,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 5314/83829,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 5314/83829, parcela registra "C" KN s parcelným číslom 15296/6 o výmere 241 m², druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

 

zapísaný na LV č. 974, vedenom Okresným úradom Bratislava - Katastrálny odbor, Okres: Bratislava II, Obec: BA-m.č. RUŽINOV, Katastrálne územie: Nivy, a to:

  • spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 1/18, parcela registra "C" KN s parcelným číslom 15296/7 o výmere 1579 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

(ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Dvojizbový byt č. 4, nachádzajúci sa na druhom nadzemnom podlaží (podľa LV 2.p.) vo vchode Mliekárenská č. 2. Dispozične pozostáva z dvoch izieb, kuchyne, kúpeľne s WC a predsiene. Vypočítaná podlahová plocha je 53,14 m2. Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením a fotodokumentáciou nehnuteľností vykonaná dňa 20.11.2018. Vnútorné priestory bytu s príslušenstvom neboli v písomne stanovenom termíne sprístupnené znalcovi. V čase obhliadky poskytol potrebné údaje znalcovi vlastník susedného bytu.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Popis domu:

Bytový dom sa nachádza zastavanom území hlavného mesta SR Bratislava v mestskej časti Ružinov, v katastrálnom území Nivy na Mliekárenskej ulici orientačné číslo 2, leží na pozemku parcelné číslo 15296/6. Dom bol postavený v roku 1950 s jedným podzemným podlažím s pivničnými priestormi a dvomi nadzemnými podlažiami s piatimi bytmi, vchod je jeden, schodisko železobetónové bez výťahu. Od roku 2016 je budovaná nadstavba so štyrmi mezonetovými bytmi a pristaveným vonkajším výťahom pre nadstavbu, základy sú betónové s hydroizoláciou, steny murované, strecha je nová plochá, dom je napojený na všetky základné inžinierske siete a slaboprúdové rozvody, ústredné kúrenie a ohrev vody pre všetky byty je samostatným kotlom ˇUK a TÚV pre celý bytový dom.

Popis bytu:

Dvojizbový byt č. 4, nachádzajúci sa na druhom nadzemnom podlaží (podľa LV 2.p.) vo vchode Mliekárenská č. 2. Dispozične pozostáva z dvoch izieb, kuchyne, kúpeľne s WC a predsiene. V byte bola v roku 2003 vykonaná kompletná modernizácia zámenou časti konštrukčných prvkov a zariaďovacích predmetov, vstupné dvere do bytu sú bezpečnostné, okná sú plastové s izolačným dvojsklom, doplnené interiérovými hliníkovými horizontálnymi žalúziami a exteriérovými roletami.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

izba I: 4,22*4,65

19,62

izba II: 4,22*4,65

19,62

kuchyňa: 2,95*2,50+0,60*1,70

8,40

kúpeľňa s WC: 1,56*1,70

2,65

chodba: 1,22*2,34

2,85

Vypočítaná podlahová plocha

53,14

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

POPIS

Pozemok parcelné číslo 15296/6 je zaradený v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie, je zastavaný stavbou bytového domu súpisné číslo 722, vedený je na Liste vlastníctva 3302. Pozemok parcelné číslo 15296/7 je zaradený v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie, tvorí spoločný dvor pre bytové domy súpisné číslo 722 a 723, vedený je na Liste vlastníctva 974. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území hlavného mesta SR Bratislava v mestskej časti Ružinov, v katastrálnom území Nivy na ulici Mliekárenská orientačné číslo 2. V mieste, kde sa nachádzajú ohodnocované pozemky je možnosť napojenia na všetky základné inžinierske siete. Pozemky sú rovinaté.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 19.02.2019 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 20.02.2019 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 1182018, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu