2 - izbový byt v Bratislave

Stiahnuť

Znalecký posudok (234 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (211 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaBratislavský kraj
Ohodnotenie predmetu148 000,-
Najnižšie podanie133 200,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky10 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania26.január 2023
Čas otvorenia9:30
Miesto konaniaHotel Tatra, Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava, miestnosť salónik Grand

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností:

zapísaný na LV č. 1879, vedenom Okresným úradom Bratislava - Katastrálny odbor, Okres: Bratislava V, Obec: Bratislava-Petržalka, Katastrálne územie: Petržalka, a to:

  • byt č. 5 na 2. p. vo vchode Poloreckého 7, bytového domu so súpisným číslom 2701, ktorý je postavený na parcelách reg. CKN s parcelnými číslami 383, 384, 385, Popis stavby: Poloreckého 5,7,9,

Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 383 pod stavbou s.č. 2701 je evidovaný na liste vlastníctva c. 1907.

Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 384 pod stavbou s.č. 2701 je evidovaný na liste vlastníctva c. 1907.

Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 385 pod stavbou s.č. 2701 je evidovaný na liste vlastníctva c. 1907.

  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve vo veľkosti: 1/72,

zapísaný na LV č. 1907, vedenom Okresným úradom Bratislava - Katastrálny odbor, Okres: Bratislava V, Obec: Bratislava-Petržalka, Katastrálne územie: Petržalka, a to:

  • spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 1/72, na parcele reg. CKN č. 383 s výmerou 231 m2, Druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, na parcele reg. CKN č. 384 s výmerou 231 m2, Druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, na parcele reg. CKN č. 385 s výmerou 231 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 2701 evidovanej na pozemku parcelné číslo 383 je evidovaný na liste vlastníctva c. 1879,

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 2701 evidovanej na pozemku parcelné číslo 384 je evidovaný na liste vlastníctva c. 1879,

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 2701 evidovanej na pozemku parcelné číslo 385 je evidovaný na liste vlastníctva c. 1879, (ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby.

Byt č. 5, s. č. 2701, k. ú. Petržalka

Byt č. 5 sa nachádza na 3. nadzemnom podlaží bytového domu súpisne číslo 2701 na ulici Poloreckého, vchod číslo 7, v Bratislave, m. č. Petržalka. Bytový má deväť nadzemných podlaží. Na prvom nadzemnom podlaží sú spoločné vstupné priestory, technické miestnosti a pivnice pre jednotlivé byty. Na 2. až 9. NP sú byty, 3 byty na podlaží. Vo vchode číslo 7 je spolu 24 bytov. Bytový dom ako celok má tri vchody.

Dom bol v ostatných rokoch modernizovaný- kontaktný zatepľovací systém vr. ušľachtilej tenko vrstvovej omietky, nový bleskozvod a klampiarske konštrukcie, výplne otvorov plastové s izolačným dvojsklom výmena zvislých rozvodov ZTI. Hliníkové vstupné dvere do domu.

Stavba je založená predpokladá sa na základových pásoch, vrátane izolácie proti vode a zemnej vlhkosti. Nosný systém stenový zo železobetónových panelov. Strešná konštrukcia plochá strecha, strešná krytina predpokladá sa na báze asfaltových pásov a klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Okná plastové s izolačným dvojsklom, vchodové dvere do domu hliníkové, zasklené s izolačným dvojsklom. Schodisko dvojramenné železobetónové, oceľové zábradlie s dreveným madlom, povrchová úprava  tzv. terazzo, na podestách keramická dlažba. Fasáda kontaktný zatepľovací systém. Jeden osobný výťah. Stavba je napojená na inžinierske siete- vodovod, kanalizácia, el. energia, plyn, teplovod a telekomunikácie.

S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu:

Spoločnými časťami domu (časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, určené na spoločné užívanie) sa rozumejú najmä:

  • základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu (zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu) sa rozumejú najmä:

  • vstupy, schodištia, kočikárne, práčovne, sušiarne, všetky prípojky na inž. siete a to aj mimo domu, pokiaľ slúžia iba pre tento dom, bleskozvody, výťahy a podobne.

Byt pozostáva z dvoch obytných miestností a z príslušenstva- predsieň, kúpeľňa, WC, kuchyňa, chodba. K bytu prislúcha aj pivničná kobka, ktorá sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží. Byt je v pôvodnom stave.

Vstupné dvere do bytu od chodby, dýhované od chodby, zo strany interiéru s protihlukovou úpravou, v oceľovej zárubni. Interiérové dvere drevotrieskové s povrchovou úpravou dýha, plné alebo čiastočne presklené dverné krídla, oceľové zárubne. Podlahy v izbách PVC, v ostatných miestnostiach takisto PVC. Povrchové úpravy stien a stropov- hladká vápenno cementová omietka a biela maľba. V kúpeľni keramický obklad do výšky asi 1500 mm

Vnútorné vybavenia- kuchynská linka priama dl. asi 2000 mm, samostatný kombinovaný sporák, v kúpeľni plechová vaňa so sprchovou batériou, keramické umývadlo, vo WC keramická WC misa s predstennou keramickou nádržkou. V predsieni je vstavaná skriňa.

Vykurovacie telesa- článkové liatinové radiátory. Okná plastové s izolačným trojsklom a kovovými int. žalúziami. Zdroj vykurovania a TÚV je z domovej OST.

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie- rozvody elektrickej inštalácie do elektromeru, rozvody ústredného kúrenia, rozvody vody, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k ním príslušné zariaďovacie predmety, zásuvka STA, kuchynská linka, zvonček, poštová schránka.

Byt bol v čase obhliadky v podpriemernom technikom a hygienickom stave- zaplnený prevažne papierovým odpadom (tlačoviny, knihy, obaly), v pôvodnom stave, zariadený, dlhodobo neobývaný.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Predsieň 3,445*1,350

4,65

Chodba 3,433*1,052+1,174*0,598+0,934*0,291+0,887*1,775

6,16

Spálňa 3,425*3,593

12,31

Kúpeľňa 1,610*1,599

2,57

WC 0,821*1,104

0,91

Kuchyňa 3,436*1,845

6,34

Obývacia izba 3,449*5,023

17,32

Výmera bytu bez pivnice

50,26

Pivničná kobka 1,219*1,193

1,45

Vypočítaná podlahová plocha

51,71

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

Pozemky sú geometricky a polohovo určené, zobrazené v katastrálnej mape a označené parcelným číslom (parcela), vedené na liste vlastníctva ako zastavaná plocha a nádvorie- celoplošne zastavané stavbou bytového domu. V mieste sú vybudované všetky inžinierske siete a prístup zabezpečený po verejných miestnych komunikáciách, parkovanie rezidenčné pred domom. Spoluvlastnícky podiel je vo veľkosti 1/72.

 

Parcela

Druh pozemku

Vzorec

Spolu výmera [m2]

Podiel

Výmera podielu [m2]

383

zastavané plochy a nádvoria

231

231,00

1/72

3,21

384

zastavané plochy a nádvoria

231

231,00

1/72

3,21

385

zastavané plochy a nádvoria

231

231,00

1/72

3,21

Spolu výmera 

 

 

693,00

 

9,63

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 09.01.2023 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 16.01.2023 o 14.00 hod.

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0382021, vedený v Prima banka Slovensko a.s.,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu

Spoľahlivé a poctivé slovenské online kasína 2022

Tvrdá konkurencia, ktorá vládne v dnešnom biznise s hazardnými hrami, núti prevádzkovateľov hazardných hier brať svoju povesť čo najvážnejšie. Veľké slovenské hazardné portály, ktoré pôsobia v tomto odvetví už mnoho rokov, si len zriedkakedy dovolia dopustiť sa nečestného konania voči zákazníkom. Ale podvodníci tiež nespia a šikovne sa maskujú ako slušné inštitúcie, čím zavádzajú neskúsených používateľov. Preto by ste mali zvážiť odborné rady a uprednostniť skutočne renomované a spoľahlivé slovenské online kasína so zaručenými výbermi. SK online kasína na https://onlinecasino-sk-24.com/ s dobre regulovanými licenciami, certifikátmi od známych audítorov, originálnym softvérom od známych značiek, pozornou zákazníckou podporou, jasnými podmienkami služieb a spravodlivou reklamou by sa mali považovať za spoľahlivé. Ak si nie ste istí alebo práve robíte prvé kroky v oblasti hazardných hier, dôverujte odborníkom, ktorí sa v tejto oblasti dobre vyznajú. OnlineCasino-SK-24.com recenzenti pravidelne kontrolujú známe online kasína a aktualizujú svoje recenzie. Zoznam 10 najlepších online kasín na Slovensku obsahuje len spoľahlivé stránky.