1 - izbový byt vo Veľkých Kapušanoch

Stiahnuť

Znalecký posudok (820 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (232 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu4 900,-
Najnižšie podanie4 900,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky1 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania2.júl 2019
Čas otvorenia8:00
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 2609, vedenom Okresným úradom Michalovce, Katastrálnym odborom, okres: Michalovce, obec: Veľké Kapušany, katastrálne územie: Veľké Kapušany, a to:

  • byt č. 29 na 2.p. vo vchode 3 obytného bloku so súpisným číslom 54 na Sídlisku P.O.H., ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 1656; právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 54 nie je evidovaný na liste vlastníctva,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 2253/243280,

 (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Byt č. 29 na 2. poschodí bytového domu na Sídlisku P.O. H. so súp.č.: 54 vo Veľkých Kapušanoch

Byt č. 29 je umiestnený na 2. poschodí (3. nadzemnom podlaží) bytového domu. Pozostáva z 1 obytnej miestnosti spojenej s kuchyňou a príslušenstva. Príslušenstvom bytu sú chodba, kúpeľňa a WC.

Byt je v pôvodnom stave, v súčasnosti je neužívaný.

Vypočítaná podlahová plocha je 19,55 m2.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

 

 

 

 

Bytový dom so súp. č. 54 na Sídlisku P.O. H. vo Veľkých Kapušanoch

Bytový dom sa nachádza na sídlisku P.O. Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch. Má 1. nadzemné podlažie (prízemie), kde sa nachádzajú pivnice, spoločné priestory a 2.-5. nadzemné podlažie (1.-4. poschodie), kde sa nachádzajú byty. Konštrukčne sa jedná o stavbu montovanú zo železobetónových plošných panelov.

Na bytovom dome boli prevedené udržiavacie práce – vymenené vchodové dvere a schránky.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Opis predmetu dražby:

Byt č. 29 na 2. poschodí bytového domu na Sídlisku P.O. H. so súp.č.: 54 vo Veľkých Kapušanoch

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie – vodovodná, kanalizačná, teplonosná, elektrická prípojka. Úpravy vnútorných povrchov bytu sú hladké vápenné omietky. Dvere sú drevené hladké dyhované. Okno je zdvojené drevené s dvojvrstvovým zasklením. Na povrchu podláh je PVC. Vykurovanie je ústredné z centrálneho zdroja, radiátor je oceľový panel. Elektroinštalácia je svetelná. Vnútorný vodovod je prevedený z oceľových pozinkovaných rúr. Ohrev teplej vody je z centrálneho zdroja. V kuchyni je kuchynská linka, elektrický sporák a odsávač pary. V kúpeľni je sprcha a umývadlo. WC ´´combi´´ je samostatné. Bytové jadro je prevedené z drevenej a umakartovej konštrukcie.

 

Bytový dom so súp. č. 54 na Sídlisku P.O. H. vo Veľkých Kapušanoch

Bytový dom bol daný do užívania v roku 1974. Predpokladaná životnosť objektu je vzhľadom na údržbu a technický stav 90. rokov.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba                             3,45mm * 4,20mm

14,49

Chodba                        1,60mm * 1,30mm             

2,08

Kúpeľňa                       1,60mm * 1,25mm

2,00

WC                              1,15mm * 0,85mm

0,98

Vypočítaná podlahová plocha

19,55

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 17.06.2019 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 18.06.2019 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:112019,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu