UPUSTENÉ OD DRAŽBY 1 - izbový byt v Rožňave

Stiahnuť

oznámenie o dražbe (178 kB)

Stiahnuť

znalecký posudok (694 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu15 100,-
Najnižšie podanie15 100,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky3 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania10.marec 2021
Čas otvorenia10:00
Miesto konania100P bar, zadná časť reštaurácie, ul. Kósu-Schoppera 6, 048 01 Rožňava

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 3527, vedenom Okresným úradom Rožňava, Katastrálny odbor, okres: Rožňava, obec: ROŽŇAVA, katastrálne územie: Rožňava, a to:

  • byt č. 14 na prízemí vo vchode Mierová 0, bytového domu so súpisným číslom 288, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 2081/76,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve: 252/10000,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku: 252/10000, k parcele registra "C" KN s parcelným číslom 2081/ 76 s výmerou 479 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „predmet dražby“),

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Byt č.14 v bytovom dome č.s.288 na p.č.KN 2081/76

POPIS

Vzhľadom na nemožnosť vykonať podrobnú obhliadku bytu č.14 v bytovom dome č.s.288 znalec uvažoval len s bytom v pôvodnom stave a s poskytnutými výmerami od správcu bytového domu.

Objekt - bytový dom je osadený na rovinatom teréne na parc.č. 2081/76, k.ú. Rožňava, obec Rožňava. Situovaný je v komplexnej zástavbe bytových domov a budov občianskej vybavenosti, v lokalite stredného dopytu v porovnaní s ponukou, vhodnej na bývanie. V danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Bytový dom je v užívaní od roku 1963.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE A TECHNICKÝ POPIS:

Murovaný bytový dom je riešený ako podpivničený so štyrmi nadzemnými podlažiami. Polohu objektu vzhľadom ku komunikačným a dopravným väzbám posudzujem ako vhodnú, s pravidelným spojením na autobus. Infraštruktúra pozemku je kompletná, pozemok je vo vlastníctve užívateľov, vlastníkov bytov. Orientácia čelnej strany objektu - vstupu do objektu je na sever. Jedná sa o samostatne stojací murovaný bytový dom. Objekt je prekrytý plochou strechou. Objekt je napojený na rozvod studenej vody, elektriky, zemného plynu a kanalizácie. Bytový dom je v pôvodnom stave - vymenili sa len vchodové dvere za plastové a okná na bytoch na plastové.

Uvedená bytová jednotka sa nachádza na prízemí - I. NP. Pozostáva z jednej obytnej miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne a WC.

Evidovaná podlahová plocha bytu je 32,02 m2.

Bytový dom je murovaný, preto základnú životnosť znalec stanovuje na 100 rokov, vzhľadom na súčasný technický stav sa upravuje životnosť na 110 rokov.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Evidovaná podlahová plocha

0,00

izba 17,48

17,48

kuchyňa a predsieň 11,73

11,73

WC a kúpeľňa 2,81

2,81

Vypočítaná podlahová plocha

32,02

 

Analýza polohy nehnuteľnosti:

Byt sa nachádza v bytovom dome na ulici Mierová 7, sídlisko Vargovo Pole, stredové sídlisko Rožňavy. Bytový dom je samostatne stojaci murovaného typu, má 1 podzemné podlažia a 4. nadzemné podlažia a plochú strechu. Dopravné spojenie je prímestskou autobusovou dopravou MHD, ŽSR a SAD. V okolí domu je kompletná občianska vybavenosť, v blízkosti sú školy, škôlky, nemocnica s poliklinikou, dom kultúry, obchody, obchodné domy, hotely, banky, občianska vybavenosť (úrady) okresného mesta. Lokalita sa zaraďuje do stredového sídliska mesta.

Analýza využitia nehnuteľnosti:

Byt sa využíva na projektovaný účel - na bývanie. Iné využitie sa nedá predpokladať.

Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľnosti:

Uvedené ťarchy sú zákonné. Lokalita sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme, ani chránenej krajinnej oblasti, stavebná uzávera nie je vyhlásená. Bez výskytu rušivo pôsobiaceho objektu, alebo priemyselného zariadenia v priamom kontakte. Bežný hluk a prach od lokálnej dopravy, bez ekologického zaťaženia pozemku. Nie je doklad o ohrození stavbami vo všeobecnom záujme. Bez nevýhodných nájomných zmlúv. Pri obhliadke neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by obmedzovali riadne užívanie nehnuteľnosti. Všetky známe riziká v čase obhliadky sú zohľadnené v doporučenej všeobecnej hodnote.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 02.03.2021 o 09.30 hod.

Obhliadka 2: 03.03.2021 o 14.30 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:0592020,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu