1 - izbový byt v obci Tisovec

Stiahnuť

Znalecký posudok (395 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (197 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu5 600,-
Najnižšie podanie5 600,-
Minimálne prihodenie100,-
Výška zábezpeky1 500,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania27.jún 2019
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Mariána Jurinu, Ul. Št. Moyzesa 53, 984 01 Lučenec

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1765, vedenom Okresným úradom Rimavská Sobota, Katastrálnym odborom, okres: Rimavská Sobota, obec: TISOVEC, katastrálne územie: Tisovec, a to:

–   byt č. 20 na 3. p. vo vchode 2 bytového domu 52 b.j. Daxnerova so súpisným číslom 958, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 2446/2;

–   podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 3757/328164,

  • Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 958 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

(ďalej len "Predmet dobrovoľnej dražby").

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

A/ Stavebný popis stavby:

Bytový dom č.s. 958 sa nachádza na sídlisku v širšom centre, na Daxnerovej ulici v meste Tisovec. Jedná sa o štvorpodlažný bytový dom. Dom nie je podpivničený a je zastrešený plochou strechou s krytinou z natavovanej živičnej lepenky. Prízemie je obytno-technické, s jedným bytom, pivnicami vlastníkov bytov, spoločnými priestormi (vstup, schodisko) a spoločnými zariadenia domu (práčovňa, sušiareň, účelová miestnosť). Prvé až tretie poschodie (2.NP až 4.NP) sú obytné, s tromi bytmi na podlaží. Celkom je vo vchode 10 bytov. Jedná sa o tradičnú panelovú montovanú stavbu, celoštátne unifikovaného a typizovaného konštrukčného systému TO6 B. Priečny nosný stenový systém je v osovom module 3,60 m. Obvodové steny sú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom s povrchom akrylátovovu (silikátovou) omietkou. Nosné a obvodové steny sú založené na železobetónových základových pásoch. Svetlá výška podlažia je 2,63 m. Stropy sú železobetónové s rovným podhľadom. Schody sú železobetónové doskové s povrchom z brúseného terazza. Výťah vo vchode nie je. Vo vstupných priestoroch domu sú podlahy z keramickej dlažby. Na podestách a medzipodestách sú podlahy z lepeného PVC (opotrebované a poškodené). V pivniciach a priestoroch spoločných zariadení sú podlahy z cementového poteru. Okná v spoločných častiach domu a vchodové dvere do bytového domu sú plastové zasklené izolačnými dvojsklami. Stavba je napojená na centrálny zdroj tepla a prípravu TÚV, el. rozvod, vodovod, plynovod, a kanalizáciu. V dome je rozvod STA a telefónu. Údržba stavby je dobrá a čom svedčí zateplenie bytového domu v roku 2009, spojené s výmenou výplne v okenných a dverných otvoroch v obvodových stenách a novej strešnej krytiny. Jednotlivé prvky DŽ nevykazujú vizuálne poruchy. Dom bol postavený v roku 1978. Predpokladanú životnosť vzhľadom na typ stavby a jej stav sa uvažuje 90 rokov.

 

B/ Popis bytu a vybavenie bytu:

V byte:

Obytné miestnosti - 1 izba

Príslušenstvo  - kuchyňa, predizba, kúpeľňa, WC,  

Mimo bytu:

Príslušenstvo - pivnica č.20 na prízemí.

 

Byt č. 20 je situovaný na 3. poschodí (4.NP) trojposchodového (štvorpodlažného) bytového domu 52 b.j. Daxnerova súp. č. 958 na pozemku parc. KN C č. 2446/2, vchod č. 2, Tisovec. Napojený je na vodovodnú, kanalizačnú, elektrickú, plynovú prípojku a na diaľkovú teplonosnú prípojku. V byte sú rozvody teplej a studenej vody, kanalizácie a elektrickej inštalácie. Okrem toho je v byte rozvod STA a telefónu. Vybavením bytu je aj zvonec a poštová schránka vo vstupe domu. Nakoľko obhliadku bytu nemohol znalec absolvovať, pre neprítomnosť vlastníka bytu, na základe výpovede susedov vo vchode, znalec uvažuje s pôvodným vybavením bytu, ako v čase kolaudácie, bez rekonštrukcie bytového jadra a kuchyne, so zanedbanou údržbou. V byte je umakartové prefabrikované bytové jadro so štandardnými zariaďovacími predmetmi v kuchyni, kúpeľni a WC. V kúpeľni je oceľová smaltovaná sprchová vanička,  s oceľovým smaltovaným umývadlom s pákovou nerezovou batériou. Vo WC je splachovací combi záchod. V kuchyni je typizovaná kuchynská linka z materiálov na báze dreva, dl. 1,5 m, s  oceľovým smaltovaným drezom a nerezovou pákovou batériou, plynovým sporákom s odsávačom pár. V byte je svetelná el. inštalácia, s ističmi v predizbe bytu. Podlaha je v obytnej izbe z bukových vlysov a v príslušenstve bytu (kuchyňa, predizba, kúpelňa, WC) je z lepeného PVC. Okná sú plastové s izolačnými dvojsklami a kovovými žalúziami. Dvere v byte sú drevené hladké, plné a zasklené. Steny a stropy sú omietnuté vápennou štukovou omietkou. ÚK v byte je teplovodné s liatinovými článkovými radiátormi. Merače na prípojkách vody a plynu sú v inštalačnej šachte a elektromer je v schodiskovom rozvádzači.   

 

Spoločné časti domu:

Základy, strecha, obvodové múry, vchody, chodby, schodiská, obvodové múry,  vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

 

Spoločné zariadenia domu:

Spoločné miestnosti na prízemí, práčovňa, sušiareň, účelová miestnosť, rozvody STA, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, teplonosné, elektrické, plynové, telefónne prípojky a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu v ktorom sa byt nachádza. 

 

Jedná sa o byt I. kategórie. Podľa vyhlášky č.60/1964 Zb. byt s ústredným / diaľkovým / vykurovaním a s úplným základným, alebo čiastočným základným príslušenstvom. Úplným základným príslušenstvom  sa rozumie kúpeľňa, prípadne kúpeľňový alebo sprchovací kút a splachovací záchod. Základné príslušenstvo bytu I. a II. kategórie sa považuje za jeho súčasť ak je priamo v byte pod uzavretím alebo i mimo bytu, avšak v rovnakom podlaží a užíva ho výhradne len užívateľ bytu. Byty so spoločným základným príslušenstvom sa zaradia do II. kategórie,  ak sú ústredne /diaľkovo/ vykurované alebo do IV. kategórie,  ak nie sú ústredne / diaľkovo / vykurované.            

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

V byte:

0,00

Obytná plocha:

0,00

Izba  15,87 m2

15,87

Príslušenstvo:

0,00

Kuchyňa 13,20 m2

13,20

Predizba  3,34 m2

3,34

Kúpeľňa s WC  3,54 m2

3,54

Mimo bytu:

0,00

Príslušenstvo:

0,00

Pivnica na prízemí 1,62 m2

1,62

Vypočítaná podlahová plocha

37,57

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 10.06.2019 o 14.00 hod.

Obhliadka 2: 11.06.2019 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS: 0332019,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu