1 - izbový byt v Košiciach - Šaci

Stiahnuť

Znalecký posudok (587 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (211 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu25 000,-
Najnižšie podanie25 000,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky5 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania7.júl 2020
Čas otvorenia9:45
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 2768 vedenom Okresným úradom Košice - Katastrálny odbor, okres: Košice II, obec: KOŠICE - ŠACA, katastrálne územie: Šaca, a to:

  • byt č. 21  na 1. p. vo vchode 2 obytného domu - Námestie oceliarov 2 so súpisným číslom 475, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 771,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve vo veľkosti: 34/1713,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 34/1713 na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 771 o výmere 594 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, (ďalej len „predmet dražby“)

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby

Byt č.21, na 1. posch. byt. domu súp. č.475, Námestie oceliarov 2, Košice - Šaca

Popis bytového domu súp. č.475 na parc.  č.771, Námestie oceliarov 2, Košice - Šaca:

Bytový dom murovanej tehlovej konštrukcie je samostatne stojaci, je to bytový dom chodbového typu, tzn. so vstupom do jednotlivých bytov z dlhej priestrannej chodby na každom poschodí. Bytový dom má 4 nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie s jednou schodiskovou sekciou v strede bloku. V 1.PP sa nachádzajú pivnice patriace k jednotlivým bytom, 1.NP je vstupné podlažie. V 1.NP až 4.NP sa nachádzajú bytové jednotky v celkovom počte 35 bytov. Nehnuteľnosť bola postavená v roku 1953. Ohodnocovaný byt č. 21 je umiestnený na 1. poschodí /2.NP/ bytového domu súp. č. 475 na Námestí oceliarov č.2, v katastrálnom území Šaca, obec Košice - ŠACA, okr. Košice II. Lokalita v ktorej sa bytový dom nachádza, bola vystavaná v päťdesiatych rokoch minulého storočia podľa typových projektov bytových domov pre zamestnancov bývalých Východoslovenských železiarni. O byty je v tejto lokalite záujem v rovnováhe vzhľadom na cenovú dostupnosť. Do centra mesta Košice je cca 15 km. Jednoizbový byt je I. kategórie. Spoluvlastnícky podiel ku spoločným častiam a zariadeniam bytového domu je v podiele 34/1713.

 

TECHNICKÝ STAV:

V roku 2010 bol bytový dom zateplený kontaktným zatepľovacím systémom s farebnou povrchovou úpravou, s prevedením rekonštrukcie strechy s výmenou strešnej krytiny, klampiarskych konštrukcií a bleskozvodu. V roku 2010 bola prevedená aj výmena spoločných okien a neskôr aj vchodových dverí z obidvoch strán vstupu. Poštové schránky sú pôvodné. Na všetkých podlažiach je pôvodná podlaha - terazzo dlažba. Na typickom podlaží sa nachádza chodba a bytové jednotky. Na konci chodby a v strede chodby oproti schodisku sa nachádza spoločná lodžia. Bytový dom je napojený na všetky dostupné mestské inžinierske siete - elektrinu, plynovod, vodovod, kanalizácia a internet. Prístup k bytovému domu je z hlavnej ulice - Železiarenská s parkoviskom v okolí bytového domu. Bytový dom je v dobrom technickom stave vzhľadom na prevedenú rekonštrukciu a ostatné úpravy. Opravy zohľadňuje znalec pri stanovení koeficientu vybavenosti ,,kv´´. Životnosť a opotrebovanie bytového domu je stanovené analytickou metódou  vzhľadom na zateplenie a ostatné opravy bytového domu.

 

SPOLOČNÉ ČASTI:

Základy - základové pásy z liateho betónu

Zvislé nosné konštrukcie - nosné obvodové múry, murované z tehál

Deliace konštrukcie - murované z tehál

Vodorovné konštrukcie - železobetónové

Železobetónové prefabrikované dvojramenné schodiská s povrchom  liate terazo, zábradlia kovové s nátermi a dreveným madlom

Zastrešenie bez krytiny - sedlová strecha

Krytina strechy - poplastovaný plech

Klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (atiky, rímsy, parapetné plechy, lemovania a pod.).

Úpravy vnútorných povrchov - vápenné štukové omietky stien a stropov

Úpravy vonkajších povrchov - farebná silikátová omietka, prevedenie v roku 2010

Dvere a vráta - v spoločných priestoroch sú osadené prevažne dvere na báze dreva plné v plechových zárubniach,

vstupné dvere kovové so zasklením, vymenené  v roku 2010

Okná - plastové s izolačným dvojsklom, vymenené v roku 2010

Povrchy podláh - v komunikačných priestoroch vyhotovené z keramickej dlažby, na schodoch liate terazzo

Vonkajšie príslušenstvo - pripojenia na technickú infraštruktúru

SPOLOČNÉ ZARIADENIA:

Vykurovanie - teplovodné ústredné, napojenie z centrálnej kotolne, pričom v každom byte sú radiátory

Stúpacie a hlavné rozvody k jednotlivým priestorom sú z oceľových rúr

Elektroinštalácia - rozvodná sústava 3NPE, 230/400, 50 Hz, TN-S. Vnútorné rozvody sú realizované v káblových žľaboch, na jednotlivých podlažiach v spoločných priestoroch pod omietkou. Osvetlenie v spoločných priestoroch je nástennými vypínačmi s časovačom

Bleskozvod - s uzemňovacou sústavou

Vnútorný vodovod - rozvod studenej vody, hlavné rozvody z plastového potrubia

Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie z plastových rúr

Vnútorný plynovod - z oceľových rúr.

Ohrev teplej vody - lokálny, elektrické bojlery

Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, domový telefón, internet)

Výťahy - bytový dom bez výťahu

 

Popis bytu č. 21 na 1. poschodí / 2.NP/, Námestie oceliarov 2, Košice - Šaca:

Byt č. 21 v osobnom vlastníctve na 1. poschodí je vybavený úplným základným príslušenstvom a ústredným kúrením z centrálneho zdroja. Dispozíciu bytu tvorí, 1x izba, predsieň, kúpeľňa s WC, kuchyňa, a pivnica v 1.PP.

Vzhľadom na to, že byt nebol znalcovi sprístupnený, ohodnotenie je vykonané z dostupných podkladov poskytnutých znalcovi. Poskytnutý bol pôdorys 2.nadzemného podlažia bytového domu súp. č. 475 s pôdorysom jednoizbového bytu č. 21 na 1.poschodí /2.NP/, pôdorys vstupného podlažia a pôdorys suterénu v ktorom sa nachádzajú spoločné priestory a pivnice patriace k jednotlivým bytom. Znalcom boli overené rozmery obhliadkou a zameraním totožného jednoizbového bytu, ktorý je zrkadlovo umiestnený oproti bytu č. 21 na tej istej chodbe. Výmera podlahovej plochy je v súlade s projektovou dokumentáciou. Ohodnotenie je vykonané v súlade s §12 zákona č. 527/2002 Zb. z. Byt je hodnotený so štandardným vybavením, zohľadnený je štandard jednotlivých prvkov pri výpočte koeficienta vybavenosti kv=1. Uvažované je, že byt je v pôvodnom stave, bez vykonaných dispozičných zmien. Zohľadnená je rekonštrukcia kúpeľne a kuchyne vykonaná cca v roku 2012 - podľa vyjadrenia zástupcu vlastníkov bytov v bytovom dome. Vonkajšou obhliadkou bolo zistené, že na byte sú vymenené plastové okná. Všetky zistené skutočnosti sú zohľadnené pri stanovení koeficienta vybavenosti ,,kv´´.

Výmera bytu je 28 m2. K bytu prináleží pivnica v suteréne bytového domu o výmere 6 m2.

 

Byt č. 21 je umiestnený v strednej sekcií bytového domu na 1. poschodí bytového domu Námestie oceliarov 2, je vybavený úplným základným príslušenstvom a ústredným kúrením z centrálneho zdroja, uvažované je s pôvodnou dispozíciou bytového jadra. Vzhľadom na skutočnosť, že byt nebol sprístupnený k obhliadke, nebolo možné zistiť skutočný technický stav a prípadné vykonané rekonštrukcie, resp. výmeny jednotlivých prvkov krátkodobej životnosti a vybavenia bytu. Z tohto dôvodu je uvažované pri stanovení technickej hodnoty so štandardným vybavením bytu, čo je zohľadnené pri stanovení koeficienta vybavenosti kv=1, predpokladá sa, že byt je vybavený štandardným vybavením, bez prevedenia dispozičných zmien. Byt má vlastný ohrev TÚV - elektrický bojler sa nachádza v kúpeľni.

 

Popis bytu č. 21 - jeho príslušenstva, spoločných častí a zariadení bytového domu súp. č. 475:

Súčasťou bytu je vnútorné vybavenie:

vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, a plynové bytové prípojky, prípojka STA, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie. Poštová schránka, zvonček, vodovodné batérie, vaňa a radiátory.

Spoločné časti domu sú najmä:

základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.

Spoločné zariadenia domu sú najmä:

výťahy, kočikárne, sušiarne, práčovne, STA, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické  a plynové domové prípojky aj keď sú umiestnené mimo domu.

Charakter nehnuteľnosti:

Jedná sa o bytovú jednotku v bytovom dome, ktorá je zaradená do I. kategórie s úplným sociálnym vyhotovením a ústredným vykurovaním.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Chodba 3

3,00

Izba 14

14,00

Kuchyňa 8

8,00

Kúpeľňa + WC 3

3,00

Výmera bytu bez pivnice

28,00

Pivnica 6

6,00

Vypočítaná podlahová plocha

34,00

 

POZEMKY

Predmetom ohodnotenia sú pozemky registra C-KN parc. č. 771, ležiace v katastrálnom území Šaca, obce: Košice - ŠACA, okres: Košice II, polohou nachádzajúce sa v mestskej časti Šaca, v zastavanom území mesta Košice. Výmera pozemku parc. č. 771 je 594 m2. Spoluvlastnícky podiel k pozemku podľa LV č. 2768 je: • 34/1713 - Celková výmera vlastníkovho pozemku je 11,79 m2.

Pozemky sú zastavané bytovým domom súp. č. 475, Námestie oceliarov 2. Pozemky s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete - na teplovod, vodovod, kanalizáciu, plyn, NN a internet. Dostupnosť MHD - zastávka do 5-10 minút pešou chôdzou. Negatívne účinky okolia na pozemky neboli zistené. Pozemky sú nezatienené a neohrozené chemickými výparmi. V bezprostrednej blízkosti sa vyskytujú tri bytové domy s marginalizovanými skupinami obyvateľstva.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 17.06.2020 o 15.30 hod.

Obhliadka 2: 18.06.2020 o 09.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:1022019,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu