1 - izbový byt v Košiciach na Talinskej ul.

Stiahnuť

Znalecký posudok (1,03 MB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu54 500,-
Najnižšie podanie49 050,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky14 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania21.august 2019
Čas otvorenia10:30
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 3469 vedenom Okresným úradom Košice - Katastrálny odbor, okres: Košice IV, obec: KOŠICE – NAD JAZEROM, katastrálne územie: Jazero, a to:

  • byt č. 50 na 1.p. vo vchode 8 obytného domu Talinská 6,7,8 so súpisným číslom 2387; ktorý je postavený
    na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 1279/3, právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 2387 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 13956,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 896/100000 (ďalej len “predmet dražby”).

 

Opis predmetu dražby:

 

Byt č.50, na 1. poschodí (2.NP) v bytovom dome so súp.č.: 2387, Talinská 8, Košice

Ohodnocovaný byt č. 50 je umiestnený na 1. poschodí / 2.NP/ bytového domu súp. č. 2387 na ulici Talinská č. 8, v katastrálnom území Jazero, obec Košice - NAD JAZEROM, okr. Košice IV. 

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Bytový dom so súp. č. 2387 na parc.  č. 1279/3 na ul. Talinská 8, Košice

Radový bytový dom panelovej konštrukcie je realizovaný v stavebnom konštrukčnom systéme P1.15 ako 9 podlažný s prvým vstupným podlažím /1.NP/. Bytové domy P1.15 majú uzavretý priestorový nosný systém, zložený z priečnych a pozdĺžnych nosných stien. V smere rozponu v členení fasády sú záväzné základné moduly 3 000 a 4 200 mm. Konštrukčná výška podlaží je 2800 mm. Objekt je riešený ako radový bytový dom s tromi sekciami. Celková kapacita bytového domu je 3 bytové jednotky x 8 podlaží, t.j. 24 bytov v jednom vchode.  Nehnuteľnosť bola postavená v roku 1993, viď doklad o veku stavby. Lokalita v ktorej sa bytový dom nachádza, sídlisko Nad Jazerom bolo postavené v sedemdesiatych až osemdesiatych rokoch minulého storočia a koncová časť, v ktorej sa bytový dom nachádza bola dostavaná začiatkom deväťdesiatych rokov.

 

Opis stavu predmetu dražby: Popis bytového domu:

Byt č.50, na 1. poschodí (2.NP) v bytovom dome so súp.č.: 2387, Talinská 8, Košice

Vzhľadom na to, že byt nebol znalcovi sprístupnený, ohodnotenie je vykonané z dostupných podkladov poskytnutých znalcovi. Poskytnutá bola projektová dokumentácia - realizačný projekt bytového domu súp. č. 2387 Talinská 6,7,8 s pôdorysom vstupného podlažia a typického podlažia s  pôdorysom jednoizbového bytu č. 50/1.poschodí. Ohodnotenie je vykonané v súlade s §12 zákona č. 527/2002 Zb. z. Byt je hodnotený v pôvodnom stave so štandardným vybavením, zohľadneným pri výpočte koeficienta vybavenia kv /ksi=1/. Uvažované je, že byt je v pôvodnom stave, bez vykonaných dispozičných zmien, úprav a výmeny bytového vybavenia. Vonkajšou obhliadkou bolo zistené, že na byte sú vymenené plastové okná.

Dispozíciu bytu tvorí:  1 x izba, predsieň, kúpeľňa, samostatné WC, kuchyňa,  lodžia a pivnica č.17

Podľa projektovej dokumentácie bolo zistené, že samotná podlahová plocha bytu predstavuje výmeru 34,31 m2.

K tejto výmere bola pripočítaná podlahová plocha pivnice patriacej k jednoizbovému bytu, nachádzajúcej sa
v 1.NP. Byt č. 50 je umiestnený v krajnej sekcií bytového domu na 1. poschodí /2.NP/nad predným vstupom č. 8 do bytového domu Talinská,  je vybavený úplným základným príslušenstvom a ústredným kúrením z centrálneho zdroja s pôvodnou dispozíciou bytového jadra. Vzhľadom na skutočnosť, že byt nebol sprístupnený k obhliadke, nebolo možné zistiť skutočný technický stav a prípadné vykonané rekonštrukcie, resp. výmeny jednotlivých prvkov krátkodobej životnosti a vybavenia bytu.

Štandardné vybavenie bytu predstavuje:

Bytové jadro je kovoplastické B 63 / umakartové/ rozmerov 2 010 x 2 622 mm s jednoduchou smaltovanou vaňou, keramickým umývadlom a vývodom na práčku, 1x sprchová batéria, 1x umývadlová batéria.

WC je samostatné. Kuchyňa je s osadenou kuchynskou linkou z materiálu na báze dreva o dĺžke 1,6 m
a spotrebičmi - plynový sporák  s digestorom. Podlahy v obytných priestoroch sú s nášľapnou vrstvou z PVC - podlahovín IZOLIT s impregnačnou podložkou. Okná a balkónové dvere sú typové plastové s izolačným dvojsklom/ zistené pri obhliadke bytového domu/, vstupné dvere drevené dyhové, vnútorné dvere drevené dyhové plné alebo s presklením.

 

Bytový dom so súp. č. 2387 na parc.  č. 1279/3 na ul. Talinská 8, Košice

Na základe miestneho šetrenia bolo zistené, že na bytovom dome bola prevedená oprava vonkajších prasklín obalových konštrukcií, vyplnením škár. Prevedená bola výmena vstupných dverí z obidvoch strán vstupu a okien
v spoločných priestoroch na vstupnom podlaží  a ostatných obytných podlažiach. Vstupná brána bola vybavená elektronickým vrátnikom. Osadené boli nové poštové schránky. Prevedená bola úprava vnútorných povrchov stien vymaľovaním. Vo vstupnom podlaží je obklad stien až po strop. Osadené boli nové osvetľovacie telesá.
V bytovom dome boli vymenené stúpačkové rozvody vody a kanalizácie a ošetrené rozvody plynu. Bytový dom nie je zateplený.  Vo výťahovej šachte je osadený pôvodný výťah s nosnosťou 320 kg, ktorý je prístupný
na medziposchodí. Bytový dom má 9 nadzemných podlaží. V 1.NP, ktoré je vstupným podlažím sa nachádza  zádverie, chodba, výťah, dvojramenné schodisko, miestnosti s pivnicami k jednotlivým bytom, technické miestnosti a spoločné priestory - kočikáreň, práčovňa, sušiareň. Na typickom podlaží sa nachádza chodba,  tri bytové  jednotky, 1xvýťah a dvojramenné schodisko. Bytový dom je napojený na všetky mestské inžinierske siete (eli., plynovod, vodovod, kanalizácia , teplovod a internet).

SPOLOČNÉ ČASTI:

Základy -  ŽB doska a pilóty, s izoláciou proti zemnej vlhkosti

Zvislé nosné konštrukcie - železobetónový prefabrikovaný skelet montovaný z dielcov betónových plošných

Deliace konštrukcie z betónových panelov hrúbky 80 mm.

Vodorovné konštrukcie - železobetónové prefabrikované dosky z panelov hr. 150 mm a podlahou 50 mm

Železobetónové prefabrikované dvojramenné schodiská s nášľapnou vrstvou liate terazzo

Zastrešenie bez krytiny - plocha strecha, dvojplášťová so spádom cca 2,5%

Krytina strechy - z povlakových krytín vo forme hydroizolačných pásov

Klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (atiky, rímsy, parapetné plechy, lemovania a pod.).

Úpravy vnútorných povrchov - vápenné štukové omietky stien a stropov, na vstupnom podlaží keramický obklad po strop

Úpravy vonkajších povrchov - pôvodný pórobetónový panel hr. 300 mm s drsným povrchom s pôvodnou farebnou povrchovou úpravou

Dvere a vráta - v spoločných priestoroch sú osadené prevažne dvere na báze dreva plné v plechových zárubniach,

vstupné dvere plastové so zasklením, vymenené z obidvoch strán vstupu, plus zádverie.

Okná - plastové s dvojvrstvovým zasklením v bielom prevedení

Povrchy podláh - v komunikačných priestoroch vstupného podlažia z  keramickej dlažby, pred bytmi PVC, na schodiskách liate terazzo

Vonkajšie príslušenstvo - pripojenia na technickú infraštruktúru

SPOLOČNÉ ZARIADENIA:

Vykurovanie - teplovodné ústredné, napojenie z centrálnej kotolne, pričom v každom byte sú radiátory

Stúpacie a hlavné rozvody k jednotlivým priestorom sú z oceľových rúr

Elektroinštalácia - rozvodná sústava 3NPE, 230/400, 50 Hz, TN-S. Všetky elektromery bytov sú inštalované

v rozvádzačoch na jednotlivých podlažiach pred bytmi. Vnútorné rozvody sú realizované v káblových žľaboch, na jednotlivých podlažiach v spoločných priestoroch nad omietkou pod lištou. Osvetlenie v spoločných priestoroch je pohybovými senzormi

Bleskozvod - s uzemňovacou sústavou

Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, hlavné rozvody z plastových rúr s tepelnou izoláciou

Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie z plastových rúr

Vnútorný plynovod - z oceľových rúr.

Ohrev teplej vody centrálny z výmenníkovej stanice.

Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, domový telefón).

Výťahy - 1x osobný výťah, nosnosť do 320 kg

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba 4,05*4,725

19,14

Predsieň 2,85*1,395

3,98

Kuchyňa 2,85*2,52

7,18

Kúpeľňa 2,0*1,56

3,12

WC 1,06*0,84

0,89

Výmera bytu bez pivnice

34,31

Pivnica 1,4*0,9

1,26

Vypočítaná podlahová plocha

35,57

Loggia 3,61*1,20

4,33

 

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 05.08.2019 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 06.08.2019 o 10.00 hod.

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 382019, vedený v Prima banka Slovensko a.s.,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu